Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Odpowiedzialność polskiego związku sportowego za rozwój sportu

W strukturze organizacyjnej sportu w Polsce kluczową rolę odgrywają polskie związki sportowe (dalej: PZS), które ustawa o sporcie czyni gospodarzami danego sportu. Zgodnie z ustawą, PZS mają monopol na organizację i prowadzenie współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski, a także są uprawnione do reprezentowania polskiego sportu w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo system finansowania sportu w naszym kraju daje PZS możliwość pozyskiwania na preferencyjnych warunkach środków z dotacji MSiT. W związku z tym, PZS dysponują realnym narzędziem kształtowania kierunków rozwoju sportu, w którym działają.

Zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS, należy pamiętać, że rzeczywisty rozwój danego sportu będzie miał jednak miejsce tylko wtedy, gdy zarządzający nim, a więc PZS, podejmować będą efektywne działania jednocześnie w dwóch kluczowych dla niego obszarach, a mianowicie sportu wyczynowego oraz sportu dla wszystkich. Są one bowiem ze sobą powiązane, warunkują się i wzajemnie stymulują swój rozwój. Każdy z nich ma swoją specyfikę i wymaga oddzielnej refleksji. Sport wyczynowy inspiruje, daje wymierny i spektakularny sukces, a przez to promuje dany sport, podczas gdy sport dla wszystkich skupia się na integracji, propagowaniu wartości, zdrowym trybie życie i, co równie ważne, jest przedsionkiem do kariery w sporcie wyczynowym (konieczność zwracania szczególnej uwagi na sport młodzieżowy). Zaniedbanie któregokolwiek z tych obszarów w długiej perspektywie wpłynie negatywnie na potencjał całego sportu.

Tymczasem, jak wskazuje Kodeks Dobrego Zarządzania dla PZS, pomimo ewidentnych korzyści z rozwoju sportu dla wszystkich, obszar ten traktowany jest przez wiele związków marginalnie. Z analizy działalności PZS w sportach olimpijskich wynika, że większość dokumentów strategicznych związków nie zawiera odniesień do tego obszaru. Ponadto tylko nieliczne PZS w swoich działaniach związanych z promowaniem i rozwojem sportu dostosowują ofertę do zróżnicowanych odbiorców, np. biorąc pod uwagę grupy wiekowe czy też płeć. Odpowiedzialnością PZS winno być upowszechnianie sportu. Do tego celu można dążyć zarówno poprzez sport wyczynowy (medialność, inspiracja, oddziaływanie na wyobraźnię), jak i poprzez sport dla wszystkich (organizacja imprez, promocja sportu w szkołach, rozwój wolontariatu itp.). Powszechność danego sportu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego PZS, ale także dla społeczności lokalnej oraz państwa. Zwiększa bowiem spójność społeczną, integruje i promuje zdrowy styl życia, a także wzmacnia zdolność współdziałania oraz zaufania między obywatelami. Organizacja sportu dla wszystkich powinna być istotnym zadaniem każdego związku. Zachęcanie do uczestnictwa we współzawodnictwie na zasadzie rekreacji lub spędzenia czasu w ciekawy sposób będzie skutkować podniesieniem poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa, który – jak dowodzą cykliczne badania – nie jest zadowalający. Zwiększa również szanse na pojawienie się i rozwój utalentowanych, młodych zawodników.

Podejmowanie działań w omawianym obszarze daje zatem szansę, aby w dłuższym okresie zwiększyć partycypację w danym sporcie, poprawić wyniki sportowe na poziomie wyczynowym, a także zwiększyć dopływ środków finansowych do sektora sportowego, pozyskiwać wolontariuszy oraz realizować funkcje społeczne sportu. Istnieją szczególne grupy społeczne, do których sport, dzięki swojemu uniwersalnemu przesłaniu, powinien docierać. W tym również swoją odpowiedzialność mają PZS. Chodzi o grupy defaworyzowane, które mają utrudnioną możliwość integracji w ramach społeczności lokalnych. Można tu mówić o osobach starszych, młodzieży z trudnych środowisk czy osobach niepełnosprawnych. Ta stosunkowo liczna grupa społeczna zasługuje na szczególną uwagę. Dzięki rozwojowi technologii oraz infrastruktury, możliwe jest aktywowanie tych osób poprzez sport oraz wsparcie ich integracji. Ministerstwo podejmuje realne działania na rzecz zrównania dostępu do sportu osób niepełnosprawnych, a także wynagradzania sukcesów sportowych tych osób. Bardzo ważne jest, aby PZS również kierowały swoje działania w stronę tej grupy. Wpisuje się w to widoczny trend przejmowania zarządzania sportem osób niepełnosprawnych przez właściwe PZS.

Kluczowymi narzędziami, za pomocą których PZS wpływają na rozwój sportu na poziomie wyczynowym, są zadania realizowane przez nie w ramach ustawowych „obowiązków”. Należy do nich organizacja współzawodnictwa, w tym o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie. Odpowiedzialnością PZS w tym zakresie jest dbałość o jakość tych rozgrywek, ich dostępność, ale także uczciwość i transparentność ich organizacji. Fundamentalną zasadą jest tu profesjonalizm. Wysoka jakość rozgrywek krajowych pozwala na uzyskiwanie dobrych rezultatów na arenie międzynarodowej, zarówno przez kluby, jak i reprezentacje narodowe. Odpowiedzialnością PZS jest też odpowiednie przygotowanie najlepszych zawodników, tak by skutecznie reprezentowali Polskę na najwyższym poziomie współzawodnictwa międzynarodowego. Ponadto PZS, poprzez kontakty międzynarodowe, powinny uczestniczyć w kształtowaniu kluczowych dla rozwoju danego sportu decyzji, a także nawiązywać relacje z federacjami innych państw, w celu wymiany dobrych praktyk oraz stwarzaniu optymalnych warunków do rozwoju własnych zawodników. W kontekście odpowiedzialności trzeba również wspomnieć o konieczności zapewnienia wiarygodności PZS w relacjach z zawodnikami, klubami, sponsorami oraz innymi parterami. Ważne jest, by zarząd PZS dotrzymywał podejmowanych zobowiązań i działał w sposób budujący zaufanie. Jest to kluczowe w kontekście pozyskiwania nowych członków, angażowania ich w różne aktywności, a także zdobywania nowych źródeł finansowania. Bez tych działań rozwój sportu nie będzie możliwy.

Wytyczne wskazane w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS dla tego obszaru dotyczą takich zagadnień, jak: podejmowanie działań przez PZS na rzecz rozwoju sportu wyczynowego, podejmowanie działań przez PZS na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, wzmocnienie potencjału sportu młodzieżowego, profesjonalne organizowanie współzawodnictwa sportowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz integracji poprzez sport, realizacja zadań ustalonych w umowach (MSiT i sponsorzy).

Do wytycznych bezwzględnie wiążących MSIT zaliczyło w przedmiotowym obszarze m.in.: realizację przez PZS zadań ustalonych w umowach z MSIT, organizacja współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie, dotrzymywanie zobowiązań wynikających z zawieranych przez związek umów sponsorskich w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk  Sponsoringowych, przedstawianie w rocznym sprawozdaniu z działalności działań związanych z rozwojem sportu dla wszystkich, w tym działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; przedstawianie w rocznym sprawozdaniu finansowym informacji o udziale środków przeznaczonych na działania związane z rozwojem sportu dla wszystkich, w tym działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; uwzględnienie w strategii rozwoju działań związanych z rozwojem sportu młodzieżowego i osób niepełnosprawnych oraz sportu dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza przeforsować znaczące zmiany w wielomiliardowym biznesie transferowym piłki nożnej, które mają ograniczyć rosnące w zatrważającym tempie ceny zawodników i zmniejszyć rolę agentów na piłkarskim rynku. Propozycje, wyszczególnione w wewnętrznym raporcie FIFA stworzonym na żądanie Infantino, stanowiłyby największą reformę systemu transferowego od jego powstania.

Czytaj dalej Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts