Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Bardzo szeroki jest katalog kar, wynikający z art. 64 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dyspozycja tej normy brzmi: „Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się klubowi karę…

Do tych jakie może nałożyć organ dyscyplinarny należą w tym przypadku:

– kara pieniężna,

– weryfikacja zawodów jako walkower,

– rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,

– zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

– zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

– rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

– zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

– zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

– oraz zawieszenie lub pozbawienie licencji.

Większość z tych kar, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower – na mocy art. 64 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – może być nałożona na klub – również – za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa. Chodzi w tym przypadku o profilaktykę i tzw. prewencję ogólną i szczególną, czyli oddziaływanie kary na środowisko i na podmiot, na który została nałożona.

Klub sportowy i jego kibice są odpowiedzialni nie tylko za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, ale także podczas wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców. Przepis dotyczący niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców znajdujemy w art. Art. 64 ¹ Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: „Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie”.

Art. 65 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN zawiera przepisy dotyczące niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne. Na osobę fizyczną odpowiedzialną za takie niedopełnienie obowiązków w zakresie zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, organ dyscyplinarny nakłada karę:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) karę pieniężną od 500 zł,

d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.

W art. 65 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN mamy kwalifikowaną formę tego wykroczenia, czyli niedopełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach. Mamy z nią do czynienia, wówczas gdy na skutek niedopełnienia takiego obowiązku doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach.

Wówczas kary są surowsze. Organ dyscyplinarny nie ma już możliwości nałożenia najłagodniejszych kar, czyli upomnienia lub nagany, a najniższa kara finansowa nie może być już niższa niż 5.000 złotych.  Także kara dyskwalifikacji, w tym przypadku ma być nałożona na czas nie krótszy niż 3 miesiące. Ostatnia kara z tego katalogu jest najsurowszą z kar przewidzianą przez Regulamin Dyscyplinarny czy karą zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Stosowaniu przepisów dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich towarzyszą zasady szczególne dotyczące kar. Zostały one sformułowane w art. 68 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Pierwsza z nich to przymiot rygoru natychmiastowej wykonalności dla takich kar. Zgodnie z art. 68 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej”.

Kolejna zasada ma swoje ma odzwierciedlenie w art. 66 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „w przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny”.

Domniemanie sektora kibiców klubu przyjezdnego – to kolejna zasada, wynikająca z art. 68 §3  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z nią, „domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu”.

Inna z tych szczególnych zasad została zawarta w art. 68 §4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z nią: „w przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu”.

I wreszcie ostatnia z zasad i przepis art. 68 §5 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: „za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą”. Dotyczy on: odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie; niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne oraz zachowań pogardliwych lub dyskryminacyjnych.

Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć temat właściwości organów odwoławczych dla tych spraw, ale nie tylko, bo również dla wszystkich innych spraw dyscyplinarnych. Zgodnie z art. 122 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków piłki nożnej,

Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z art. 121 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także skargi kasacyjne od orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej”.

I na tym zakończyłbym cykl artykułów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na stadionach piłkarskich.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Ostatnio pisałem o zmianach w regulaminach rozgrywek piłkarskich w Polsce, a dziś będzie o zmianach w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet. Zmiany, które stosuje Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej są wprowadzane na zasadzie odstępstw od przepisów gry i będą obowiązywać w meczach rozgrywek PLPS-u czyli Plus Ligi i LSK w sezonie 2018/2019.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Opublikowane w

AKTY PRAWNE

Tu znajdziesz regulacje prawne dotyczące sportu: ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Czytaj dalej AKTY PRAWNE

Opublikowane w

AKTY PRAWNE E-SPORT

JUŻ WKRÓTCE !

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts