Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jednolite ramy kwalifikacji w polskim sporcie?

Kwalifikacje rynkowe w Polsce cechuje duża różnorodność rozwiązań regulacyjnych i niejednakowy stopień ingerencji norm prawnych w określone dziedziny. Wielokrotnie sytuacja ta skutkuje niskim poziomem świadczonych usług, wśród których branża sportowa nie stanowi wyjątku. Z tego powodu podjęto próbę uregulowania tej płaszczyzny oraz zapewnienia kształcenia zgodnego z europejskimi standardami.

15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, której celem jest podniesienie kompetencji kapitału ludzkiego poprzez wyznaczenie jednolitych reguł nabywania umiejętności. Krok ten wpisuje się w program strategiczny Rady Ministrów przyjęty wzorem europejskich regulacji oraz Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Na tej podstawie utworzono Europejską Ramę Kwalifikacji, która ma wskazywać ogólnie przyjęty zakres umiejętności umożliwiający przypisanie do określonego poziomu, a następnie ich odnoszenie między różnymi krajami. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowej regulacji w polskim porządku prawnym wynika, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego i oświaty, z dużej różnorodności form i zakresu kształcenia. Obecny stan umiejętności rynkowych oceniany jest dość nisko ze względu na niewielką chęć rozwijania własnych kwalifikacji, brak powszechnego systemu walidacji, a także brak akredytacji certyfikatów sektora pozaformalnego przekładającego się na niepewność ich pochodzenia i jakości.

Zintegrowany System Kwalifikacji utworzono jako odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy. Istotą projektu jest wprowadzenie zespołu prostych środków mających odpowiednio kwalifikować umiejętności nabywane poza szkolnictwem wyższym i oświatą w oparciu o stworzone definicje, zasady oraz standardy. Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest zebranie w jednym systemie wszelkich kwalifikacji z rynku, z rzemiosła, ze szkolnictwa wyższego oraz ze szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Jednolity system uporządkowania kwalifikacji oraz ich certyfikacji ma wspierać osoby dążące do stałej poprawy własnych umiejętności. Ma on przynosić szereg korzyści wszystkim podmiotom: osobom uczącym się, pracownikom, pracodawcom oraz instytucjom i firmom szkoleniowym.

Dla przejrzystego realizowania założeń konieczne okazało się wprowadzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji wskazującej uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia oraz rozwijające je charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia. Polska Rama Kwalifikacji przedstawia opis efektów uczenia się z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Zawiera ona między innymi informacje o potwierdzeniu nabycia kwalifikacji pełnych m.in. dyplomem ukończenia szkoły podstawowej, szkoły zawodowej, dyplomem ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, czy też przewodem doktorskim oraz kwalifikacje częściowe nabywane m.in. drogą studiów podyplomowych lub szkolnictwa zawodowego. Informacje o wszelkich możliwych do zdobycia umiejętnościach ma gromadzić Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Z kolei na straży prawidłowości procesu certyfikowania stać mają specjalne jednostki, wśród których świata sportu dotyka Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

W niektórych branżach może zaistnieć potrzeba utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji mającej gromadzić oraz porządkować umiejętności w konkretnie wskazanym obszarze. Konieczność taka zaistniała również w świecie sportu, a jej skutkiem jest utworzenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport, którą następnie włączono do ZSK na mocy postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport. Po szczegółowej analizie kwalifikacji funkcjonujących w branży sportowej niezbędne stało się ich uporządkowanie. Opracowano je po uprzednim określeniu obszarów aktywności zawodowej w sektorze, zidentyfikowaniu standardowych zawodów, określeniu zadań wykonywanych w pracy zawodowej, sprecyzowaniu podsektora, określeniu kompetencji i standardów zawodowych, budowaniu kwalifikacji i definiowaniu efektów uczenia się, zapewnieniu jakości podjętego procesu oraz poddaniu efektów pracy weryfikacji przez liczne badania m.in. branżowe i ilościowe.

Jak wynika z informacji udostępnionych w systemie oraz przez ministerstwo na dzień dzisiejszy nie zostały wskazane kwalifikacje o charakterze stricte sportowym. W celu ich doprecyzowania utworzona została Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej powołana Zarządzeniem nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej. Rada jest organem wieloosobowym o charakterze opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz mającym wspierać w utworzeniu jednolitych ram kwalifikacji w branży sportowej.

Do głównych zadań Rady należy:

  1. inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kształcenia kadr kultury fizycznej;
  2. opiniowanie wniosków o ustanowienie kwalifikacji z obszaru sportu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tym w szczególności:

a. proponowanie kandydatów na specjalistów do oceny społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia danej kwalifikacji;

b. merytoryczna ocena danego wniosku w zakresie proponowanych dla danej kwalifikacji zestawów uczenia się, wraz z przedstawieniem rekomendacji dla ministra w zakresie włączenia lub nie danej kwalifikacji do ZSK;

c. proponowanie kandydatów na ekspertów do zespołu mającego zaproponować poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla danej kwalifikacji oraz zaopiniowanie raportu z prac tego zespołu;

  1. opiniowanie wniosków o ustanowienie instytucji certyfikującej dla danej kwalifikacji funkcjonującej w ramach ZSK, w szczególności w zakresie spełniania przez zgłoszoną kadrę egzaminacyjną wymogów merytorycznych określonych w obwieszczeniu o ustanowieniu danej kwalifikacji;
  2. opiniowanie działań dostosowujących kształcenie kadr do standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji;
  3. opracowywanie propozycji i opiniowanie kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie.

W przypadku utworzenia odpowiednich kwalifikacji w sektorze sport i ich włączenia do ZSK pozyskanie certyfikatu nie będzie obligatoryjne i nadal możliwe będzie prowadzenie działalności w oparciu o posiadane dotychczas umiejętności bez konieczności ich walidacji. Jednak odpowiednie zaświadczenie może wiązać się z szeregiem korzyści wynikających z potwierdzenia jakości posiadanych kwalifikacji i preferencji takowych przez klientów, pracodawców czy kontrahentów. Szczególne piętno system może pozostawić na rynku europejskim poprzez możliwość szybkiej weryfikacji kwalifikacji i ich wzajemne uznawanie. Należy zatem uważnie obserwować prace podejmowane w celu rozwoju przedmiotowego zagadnienia, gdyż może ono istotnie wpłynąć na rynek, również w świecie sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Czytaj dalej Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

O autorze

Oskar Majchrzak

Oskar Majchrzak

Aplikant adwokacki. Absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo handlowe.

Wpisy autora

Opublikowane w

Medyczne aspekty Rules & Regulations of the World Boxing Council

Bokserzy toczą w czasie kariery wiele istotnych walk, jednak najważniejszą z nich rozgrywa obecnie Adonis Stevenson, były mistrz świata wagi półciężkiej federacji WBC. Kanadyjczyk tuż po przegranej przez nokaut walce poczuł ból, w następstwie czego został przetransportowany do szpitala. Przebywa w nim aż do dzisiaj i walczy o swoje życie.

Czytaj dalej Medyczne aspekty Rules & Regulations of the World Boxing Council

Opublikowane w

Nowe zasady w Ekstraklasie już od sezonu 2019/2020

Wczorajsze doniesienia o planowanych przez PZPN zmianach stały się tematem numer 1 w polskiej piłce nożnej. Reformy mogą w istotnym stopniu wpłynąć na politykę transferową klubów oraz strategię budowania kadry. Oczywiście o ile się potwierdzą, a potwierdzić się mają, gdyż wszystkie źródła podają zgodnie, iż włodarze w najbliższych dniach podejmą stosowne uchwały.

Czytaj dalej Nowe zasady w Ekstraklasie już od sezonu 2019/2020

Opublikowane w

Kontrowersje wokół ważenia w sportach walki. Analiza środków przyjętych w polskim MMA

Dyskusja nad optymalnym sposobem weryfikowania wagi zawodników sportów walki trwa od dawna i stale powraca jak bumerang. Pojawiają się liczne propozycje i rozwiązania, jednak problem nie znika, a można wręcz odczuć, iż coraz bardziej narasta. Zawodnicy dążąc do zapewnienia sobie jak największej przewagi fizycznej zbijają przed walką wagę, wielokrotnie przekraczając granice zdrowego rozsądku.

Czytaj dalej Kontrowersje wokół ważenia w sportach walki. Analiza środków przyjętych w polskim MMA

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts