Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Harmonogram wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS. Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jesteśmy po wstępnej analizie udostępnionego nam harmonogramu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym tekście przedstawiony zostaną ramy czasowe postulowanej regulacji organizacji i kompetencji organów PZS.

Istota wdrożenia Kodeksu

Przypomnijmy, że adresatami Kodeksu są wszystkie polskie związki sportowe, które mają zamiar korzystać ze wsparcia ze środków publicznych w postaci dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo. Ilekroć programy uzależniać będą zawarcie z polskim związkiem sportowym umowy dotacyjnej lub wysokość dotacji od realizacji wytycznych określonych w Kodeksie, dokument ten będzie mieć zastosowanie do organizacji zainteresowanych pozyskaniem w ten sposób środków publicznych. Poszczególne wytyczne mają być wprowadzane stopniowo, zaś pierwsze programy wykorzystujące posiłkowo Kodeks do oceny ofert PZS na realizację zadań publicznych będą ogłoszone na rok 2019. Co istotne, rok wdrażania oznacza rok, w którym polskie związki sportowe muszą podjąć działania na rzecz realizacji danej wytycznej. Oznacza to, że będzie ona analizowana przez Ministra Sportu i Turystyki jako warunek finansowania w kolejnym roku. Jeżeli zatem rokiem wdrażania jest 2018, to w roku 2019 Minister dokona weryfikacji sposobu realizacji wytycznej.

Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jak wskazano w Kodeksie, właściwa organizacja struktury i działań PZS jest punktem wyjścia do efektywnego zarządzania sprawami danego sportu. Kluczowym elementem struktury organizacji są wyodrębnione organy i ich kompetencje, a także powiązania między nimi. Kompetencje poszczególnych organów powinny zapewniać skuteczne kierowanie związkiem, poprzez optymalizację procesów decyzyjnych, zapewnienie kontroli i przejrzystości ich działań.

Nie może dziwić zatem fakt, że niemal wszystkie wytyczne, zarówno bezwzględnie (B) jak i względnie obowiązujące (W) według harmonogramu mają być wdrażane już w 2018 roku. Obowiązek wdrażania w 2018 dotyczy następujących wytycznych:

 1. 1B1 Wskazanie z nazwy organów PZS statut
 2. 1B2 Wyodrębnienie walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 3. 1B3 Wyodrębnienie zarządu statut
 4. 1B4 Wyodrębnienie organu kontroli wewnętrznej
 5. 1B5 Określenie kompetencji poszczególnych organów statut
 6. 1B6 Określenie warunków ważności uchwał (decyzji) organów PZS
 7. 1B7 Określenie zasad wyboru delegatów na walne zgromadzenie i czasu trwania ich mandatu, jeżeli w danym związku członków na walnym zgromadzeniu reprezentują delegaci statut
 8. 1B8 Określenie zasad wyboru członków poszczególnych organów statut
 9. 1B9 Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków poszczególnych organów PZS
 10. 1B10 Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu organu (organów)
 11. 1B11 Określenie długości kadencji organów PZS statut
 12. 1B12 Kadencja władz PZS nie może być dłuższa niż 4 lata statut
 13. 1B13 Określenie maksymalnej liczby członków zarządu statut
 14. 1B14 Określenie liczby dopuszczalnych kadencji prezesa, jednak nie więcej niż 2 następujące po sobie statut
 15. 1B15 Określenie częstotliwości spotkań walnego zgromadzenia członków lub delegatów (nie rzadziej jednak niż raz w roku) statut
 16. 1B16 Określenie, z jakim wyprzedzeniem członkowie PZS powinni być powiadamiani o terminie wyborczego walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 17. 1B17 Zagwarantowanie możliwości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków lub delegatów na wniosek określonej ilościowo grupy członków statut
 18. 1B18 Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek
 19. 1B19 Określenie przesłanek oraz trybu utraty/pozbawienia członkostwa w organach PZS
 20. 1B20 Do każdego członka zarządu przypisany jest zakres jego odpowiedzialności regulamin (prac) zarządu
 21. 1B21 Określenie trybu działania (pracy) zarządu statut lub regulamin (pracy) zarządu
 22. 1B22 Określenie częstotliwości spotkań zarządu statut lub regulamin (prac) zarządu
 23. 1B23 Obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń organów PZS, zawierających co najmniej informacje o osobach uczestniczących w posiedzeniach, przebiegu posiedzeń oraz decyzjach podjętych przez organy protokoły z posiedzeń
 24. 1B24 PZS informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników w części, w jakiej są one wypłacane ze środków dotacji MSiT sprawozdania z realizacji zadań publicznych lub sprawozdanie finansowe
 25. Wiążące warunkowo
 26. 1W1 Grupy robocze lub komisje mają swój regulamin działania i jasno określony zakres zadań regulamin grupy lub komisji
 27. 1W2 Tworzone są protokoły z posiedzeń grup roboczych lub komisji protokoły z posiedzeń lub sprawozdania
 28. 1W4 PZS, posiadając terenowe jednostki organizacyjne, określa: zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej, strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej, organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia

Jedynie jedna wytyczna z tego obszaru została ujęta w harmonogramie na 2019 rok, tj.:

 1. 1W3 PZS publikuje informacje o wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu członków zarządu strona internetowa PZS

Liczba wytycznych do zrealizowania na pierwszy rzut oka przeraża, jednakże większość z nich (przynajmniej z tego obszaru) wynika z treści ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. W wielu przypadkach polskie związki sportowe muszą dokonać jedynie kilku poprawek w statucie, w niektórych zasadna jest dyskusja nad uchwaleniem całkowicie nowego statutu z uwagi na liczbę zmian i konieczność rozbudowy dokumentu. Niezależnie od przyjętej konstrukcji należy pamiętać, że proces zmian przepisów statutu PZS jest czasochłonny. Mówimy tu o zwołaniu walnego zgromadzenia delegatów lub członków, następnie postępowaniu administracyjnym przed MSiT w celu wyrażenia zgody na zmiany w statucie, a na końcu postępowaniu przed sądem rejestrowym w celu wpisania zmian do KRS. Nie przeoczmy zatem tej kwestii w toku organizowania posiedzeń władz w poszczególnych federacjach sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Opublikowane w

Medyczne aspekty Rules & Regulations of the World Boxing Council

Bokserzy toczą w czasie kariery wiele istotnych walk, jednak najważniejszą z nich rozgrywa obecnie Adonis Stevenson, były mistrz świata wagi półciężkiej federacji WBC. Kanadyjczyk tuż po przegranej przez nokaut walce poczuł ból, w następstwie czego został przetransportowany do szpitala. Przebywa w nim aż do dzisiaj i walczy o swoje życie.

U byłego mistrza świata zdiagnozowano ciężkie wstrząśnienie mózgu, a jego stan został oceniony jako krytyczny. Kanadyjczyka wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej w celu podjęcia leczenia. W ubiegłym tygodniu bokser przeszedł operację mózgu, lecz ocena stanu zdrowia nie poprawiła się. Naprzemiennie napływają informacje, iż stan boksera jest krytyczny, stabilny, albo że znów uległ pogorszeniu. Wg doniesień medialnych jest on podłączony do respiratora, zaintubowany oraz wymaga specjalistycznych badań neurologicznych.

Kilka dni później świat obiegła informacja o przymusowym wycofaniu się z walki Richiego Hadlowa, u którego badanie rezonansem magnetycznym wykazało mikrourazy mózgu. Zawodnik został zmuszony do wycofania się z udziału w gali, a jego dalsza kariera uzależniona jest od wykazania, iż ponowione, wiarygodne analizy nie potwierdziły dotychczasowych podejrzeń.

W sporcie takim jak boks nie da się uniknąć kontuzji i obrażeń. Odpowiednie instytucje czuwają cały czas nad zdrowiem bokserów, którzy są badani przed walką, po niej, a w przypadku walk zakończonych nokautem w sposób szczególny. Ponadto nadzór obejmuje również cały czas trwania walki, a ze względu na stan zdrowia sportowca można ją w każdej chwili przerwać. Problematykę tę szeroko uregulowała Federacja WBC w art. 4 „Medical and Anti-Doping Regulations” aktu Rules & Regulations of the World Boxing Council (“WBC”) (dalej jako regulamin). Na mocy jego postanowień zawartych w art. 4.1 WBC powołała specjalną komisję mającą zapewnić odpowiednie zasady przeprowadzania badań wśród bokserów.

Zgodnie z art. 4.2. regulaminu przed dopuszczeniem zawodników do walki federacja WBC ma prawo żądać od zawodnika dostarczenia wszelkich wyników badań potwierdzających jego stan zdrowia, jakie tylko uzna za konieczne do właściwego ustalenia zdolności do sportowego współzawodnictwa. Odpowiednie wskazania badań medycznych są warunkiem przyznania zawodnikowi licencji, o czym traktuje art. 4.3. regulaminu.

Wszelką odpowiedzialność za zgodność rzeczywistych działań z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie ponoszą bokserzy, trenerzy, menedżerowie i promotorzy, którzy zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z określonymi regułami. Istotnym elementem jest, iż za niedochowanie postanowień regulaminowych federacja WBC nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ponadto, zgodnie z art. 4.6. regulaminu federacja ma prawo wyciągać konsekwencje wobec zawodników, którzy nie poddają się wymaganym badaniom. Katalog kar pozostaje otwarty, ponieważ WBC ocenia każdy przypadek indywidualnie i dobiera proporcjonalny do stopnia naruszeń środek. Jednakże w regulaminie jako przykładowe kary wskazano: kary finansowe, zawieszenia, usunięcie z rankingu, utrata statusu pretendenta oraz zwakowanie posiadanego tytułu.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć szereg badań określonych w art. 4.8. regulaminu. Obejmuje on ogólne badania grupy krwi, ciśnienia, wagi, temperatury ciała oraz szczegółowe analizy między innymi ust, uszu, oczu, kończyn dolnych i górnych, skóry, moczu, szyi, klatki piersiowej, serca i czaszki.

Ponadto każdorazowo przed dopuszczeniem zawodnika do walki należy przeanalizować szereg czynników ryzyka wskazanych w art. 4.9 regulaminu, np.: zaburzenia psychologiczne, neurologiczne, nieprawidłowości oczu, ciśnienie krwi przekraczające wskazanie 140/90, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia w obrębie klatki piersiowej i serca, zmiany skórne, wiek boksera (czy ukończył 18 lat) oraz w przypadku zawodniczek – możliwość bycia w ciąży. Natomiast art. 4.13. regulaminu wskazuje konkretną procedurę przeprowadzania badań przed walkami WBC. Ma ona miejsce między czwartym i szóstym tygodniem przed pojedynkiem, a obejmuję m.in. kontrolę wagi, ciśnienia krwi, rytmu serca, test na HIV, oraz szeregu badań dotyczących ryzyk wcześniej przytoczonych. Wyniki badań należy przesłać do biura WBC nie później niż 30 dni przed walką.

Art. 4.10 regulaminu wskazuje katalog bokserów o podwyższonym ryzyku, którzy zmuszeni są przechodzić bardziej szczegółowe badania. Są to zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat, stoczyli dużą ilość walk, przegrali 3 walki z rzędu przez nokaut lub nokaut techniczny, przegrali 6 walk z rzędu lub nie boksowali przez okres 3 lat. Dodatkowe obowiązki dotyczą testów neuropsychiatrycznych, neurologicznych, ogólnych badań fizykalnych, badań MRI, EKG oraz okulistycznych.

Zgodnie z art. 4.18. regulaminu zawodnicy otrzymują specjalistyczną pomoc również bezpośrednio po walce. Już w szatni są poddawani obserwacji lekarzy, którzy oceniają ich ogólny stan oraz czy istnieją przesłanki przeprowadzania szczegółowych badań. Natomiast na mocy art. 4.19. regulaminu szczególną opieką obejmuje się zawodników, którzy zostali znokautowani lub otrzymywali nadzwyczajne natężenie ciosów mogące wywołać niepożądane skutki. Bokserzy ci poddawani są badaniom fizykalnym, tomografii komputerowej, rezonansowi magnetycznemu, elektronystagmografii oraz wszelkim innym analizom, które zleci lekarz pierwszego kontaktu bezpośrednio po walce.

Jak można zauważyć, federacja WBC w sposób bardzo szczegółowy uregulowała kwestie medyczne w akcie Rules & Regulations of the World Boxing Council (“WBC”). Realizacja powyższych postanowień z całą pewnością ogranicza ryzyko wystąpienia ciężkich urazów, którym jednak nie da się całkowicie zapobiec w tak inwazyjnym sporcie, jakim jest boks. Konieczne jest jednak dalsze rozwijanie wypracowanych rozwiązań, aby potencjalne ryzyko zminimalizować w jak największym stopniu.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Czytaj dalej Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

Opublikowane w

Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

W październiku 2017 r. Rada FIFA podjęła historyczną decyzję w sprawie rozwoju kobiecej piłki nożnej, zatwierdzając poprawki do Regulaminu w sprawie statusu i transferu zawodników (RSTP), które wprowadzają wymóg przetwarzania w International Transfer Matching System (ITMS) wszystkich transferów międzynarodowych zawodniczek jedenastoosobowej piłki nożnej od  1 stycznia 2018 r.

Czytaj dalej Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

Opublikowane w

Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie obowiązkom polskich związków sportowych w zakresie regulacji działalności zarządów tych organizacji. Tym razem skupiłem się na wymogach, które nie wynikają wprost z ustawy o sporcie, lecz zostały wprowadzone w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS.

Czytaj dalej Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts