Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Harmonogram wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS. Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jesteśmy po wstępnej analizie udostępnionego nam harmonogramu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym tekście przedstawiony zostaną ramy czasowe postulowanej regulacji organizacji i kompetencji organów PZS.

Istota wdrożenia Kodeksu

Przypomnijmy, że adresatami Kodeksu są wszystkie polskie związki sportowe, które mają zamiar korzystać ze wsparcia ze środków publicznych w postaci dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo. Ilekroć programy uzależniać będą zawarcie z polskim związkiem sportowym umowy dotacyjnej lub wysokość dotacji od realizacji wytycznych określonych w Kodeksie, dokument ten będzie mieć zastosowanie do organizacji zainteresowanych pozyskaniem w ten sposób środków publicznych. Poszczególne wytyczne mają być wprowadzane stopniowo, zaś pierwsze programy wykorzystujące posiłkowo Kodeks do oceny ofert PZS na realizację zadań publicznych będą ogłoszone na rok 2019. Co istotne, rok wdrażania oznacza rok, w którym polskie związki sportowe muszą podjąć działania na rzecz realizacji danej wytycznej. Oznacza to, że będzie ona analizowana przez Ministra Sportu i Turystyki jako warunek finansowania w kolejnym roku. Jeżeli zatem rokiem wdrażania jest 2018, to w roku 2019 Minister dokona weryfikacji sposobu realizacji wytycznej.

Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jak wskazano w Kodeksie, właściwa organizacja struktury i działań PZS jest punktem wyjścia do efektywnego zarządzania sprawami danego sportu. Kluczowym elementem struktury organizacji są wyodrębnione organy i ich kompetencje, a także powiązania między nimi. Kompetencje poszczególnych organów powinny zapewniać skuteczne kierowanie związkiem, poprzez optymalizację procesów decyzyjnych, zapewnienie kontroli i przejrzystości ich działań.

Nie może dziwić zatem fakt, że niemal wszystkie wytyczne, zarówno bezwzględnie (B) jak i względnie obowiązujące (W) według harmonogramu mają być wdrażane już w 2018 roku. Obowiązek wdrażania w 2018 dotyczy następujących wytycznych:

 1. 1B1 Wskazanie z nazwy organów PZS statut
 2. 1B2 Wyodrębnienie walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 3. 1B3 Wyodrębnienie zarządu statut
 4. 1B4 Wyodrębnienie organu kontroli wewnętrznej
 5. 1B5 Określenie kompetencji poszczególnych organów statut
 6. 1B6 Określenie warunków ważności uchwał (decyzji) organów PZS
 7. 1B7 Określenie zasad wyboru delegatów na walne zgromadzenie i czasu trwania ich mandatu, jeżeli w danym związku członków na walnym zgromadzeniu reprezentują delegaci statut
 8. 1B8 Określenie zasad wyboru członków poszczególnych organów statut
 9. 1B9 Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków poszczególnych organów PZS
 10. 1B10 Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu organu (organów)
 11. 1B11 Określenie długości kadencji organów PZS statut
 12. 1B12 Kadencja władz PZS nie może być dłuższa niż 4 lata statut
 13. 1B13 Określenie maksymalnej liczby członków zarządu statut
 14. 1B14 Określenie liczby dopuszczalnych kadencji prezesa, jednak nie więcej niż 2 następujące po sobie statut
 15. 1B15 Określenie częstotliwości spotkań walnego zgromadzenia członków lub delegatów (nie rzadziej jednak niż raz w roku) statut
 16. 1B16 Określenie, z jakim wyprzedzeniem członkowie PZS powinni być powiadamiani o terminie wyborczego walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 17. 1B17 Zagwarantowanie możliwości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków lub delegatów na wniosek określonej ilościowo grupy członków statut
 18. 1B18 Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek
 19. 1B19 Określenie przesłanek oraz trybu utraty/pozbawienia członkostwa w organach PZS
 20. 1B20 Do każdego członka zarządu przypisany jest zakres jego odpowiedzialności regulamin (prac) zarządu
 21. 1B21 Określenie trybu działania (pracy) zarządu statut lub regulamin (pracy) zarządu
 22. 1B22 Określenie częstotliwości spotkań zarządu statut lub regulamin (prac) zarządu
 23. 1B23 Obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń organów PZS, zawierających co najmniej informacje o osobach uczestniczących w posiedzeniach, przebiegu posiedzeń oraz decyzjach podjętych przez organy protokoły z posiedzeń
 24. 1B24 PZS informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników w części, w jakiej są one wypłacane ze środków dotacji MSiT sprawozdania z realizacji zadań publicznych lub sprawozdanie finansowe
 25. Wiążące warunkowo
 26. 1W1 Grupy robocze lub komisje mają swój regulamin działania i jasno określony zakres zadań regulamin grupy lub komisji
 27. 1W2 Tworzone są protokoły z posiedzeń grup roboczych lub komisji protokoły z posiedzeń lub sprawozdania
 28. 1W4 PZS, posiadając terenowe jednostki organizacyjne, określa: zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej, strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej, organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia

Jedynie jedna wytyczna z tego obszaru została ujęta w harmonogramie na 2019 rok, tj.:

 1. 1W3 PZS publikuje informacje o wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu członków zarządu strona internetowa PZS

Liczba wytycznych do zrealizowania na pierwszy rzut oka przeraża, jednakże większość z nich (przynajmniej z tego obszaru) wynika z treści ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. W wielu przypadkach polskie związki sportowe muszą dokonać jedynie kilku poprawek w statucie, w niektórych zasadna jest dyskusja nad uchwaleniem całkowicie nowego statutu z uwagi na liczbę zmian i konieczność rozbudowy dokumentu. Niezależnie od przyjętej konstrukcji należy pamiętać, że proces zmian przepisów statutu PZS jest czasochłonny. Mówimy tu o zwołaniu walnego zgromadzenia delegatów lub członków, następnie postępowaniu administracyjnym przed MSiT w celu wyrażenia zgody na zmiany w statucie, a na końcu postępowaniu przed sądem rejestrowym w celu wpisania zmian do KRS. Nie przeoczmy zatem tej kwestii w toku organizowania posiedzeń władz w poszczególnych federacjach sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Rozliczenia powołań zawodników na Mundial 2018

W ubiegłym roku na łamach portalu pisałem na temat świadczeń pieniężnych dla klubów w związku z udziałem ich zawodników na tegorocznych Mistrzostwach Świata. 27 lipca FIFA wydała okólnik nr 1646 dotyczący dalszych czynności związanych z wypłatą środków pieniężnych dla uprawnionych klubów.

Czytaj dalej Rozliczenia powołań zawodników na Mundial 2018

Opublikowane w

Analiza postępowania dyscyplinarnego w sprawie Sławomira Peszki

Trzy miesiące bezwzględnej dyskwalifikacji oraz kara pieniężna w wysokości 30 tysięcy złotych – nie jest to najlepsze rozpoczęcie sezonu w wykonaniu Sławomira Peszki. Sprawa ma oczywiście swój wymiar prawny. W dzisiejszym artykule chciałbym omówić zatem przepisy, które znalazły zastosowanie w postępowaniu przed Komisją Ligi oraz przedstawić dalsze możliwe rozstrzygnięcia postępowania.

Czytaj dalej Analiza postępowania dyscyplinarnego w sprawie Sławomira Peszki

Opublikowane w

Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Nieco w cieniu dyskusji dotyczącej udziału zawodników o statusie młodzieżowca w rozgrywkach Pucharu Polski, Zarząd PZPN uchwałą nr VI/139 z 14 lipca 2018 r. wprowadził program Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019. W dzisiejszym artykule omówione zostaną główne założenia programu, w szczególności: sposób obliczania punktów, ustalania klasyfikacji końcowej oraz dystrybucji nagród pieniężnych dla klubów.

Czytaj dalej Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts