Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Funkcja trenera i instruktora sportu, a deregulacja niektórych zawodów

23 lipca bieżącego roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (zwana dalej „ustawą deregulacyjną”). Podpisana przez Prezydenta 9 lipca br. ustawa deregulacyjna dotyka również zawodów wykonywanych w świecie sportu. Jak bowiem wynika z przyjętego projektu, (który już niedługo wejdzie w życie zgodnie z dyspozycją art. 50 ustawy deregulacyjnej, iż wchodzi ona w życie po upływie 30 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) dokonuje on między innymi zmiany w ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (zwana dalej „uos”). Zmiany te dotyczą art. 41 i art. 42 uos, które dotychczas regulowały kwalifikacje zawodowe w sporcie.

Jak wynika z art. 25 ustawy deregulacyjnej, nowelizacja ustawy o sporcie została dokonana poprzez: zmianę brzmienia art. 41 uos, który regulował tytułowy zawodowe trenera i instruktora sportu, a także poprzez uchylenie w całości art. 42 uos, regulującego uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez trenerów i instruktorów sportu za granicą.

Mianowicie art. 41 uos będzie miał następujące brzmienie:

„ art. 41

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust.1 przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

            1) ukończyła 18 lat;

            2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

            3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań          trenera lub instruktora sportu;

            4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub okreslone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.           193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.       Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40). „

Już na pierwszy rzut oka widać, iż w zakresie art. 41 uos doszło do znacznych zmian nie tylko w sferze klas trenerskich i podziału pomiędzy funkcją trenera a instruktora sportu, ale również poprzez uszczuplenie wymogów, jakie mają spełniać osoby chcące pełnić komentowane funkcję.

Warto więc zaprezentować jakie najważniejsze zmiany niesie ze sobą nowe brzmienie art. 41 uos:

  • „trener” jak i „instruktor sportu” nie będą już nazywane „tytułami zawodowymi”- na chwilę obecną nie wydaje się by ta zmiana powodowała jakiekolwiek wątpliwości. Wątpliwości mogą pojawić się dopiero w sytuacji odnoszenia się przez inne przepisy do „tytułów zawodowych”, co wówczas wyłączy możliwość stosowania ich do „trenerów” i „instruktorów sportu”;
  • zrównanie wymogów dla trenerów i instruktorów sportu – mianowicie obydwa te określenia w myśl nowych przepisów traktowane są równorzędnie;
  • brak stopniowania szczebli trenerskich – bodaj najistotniejsza zmiana w zakresie deregulacji. Ustawa deregulacyjne używa tylko określenia „trener” bez dodatkowych stopni, co miało miejsce we wcześniejszym brzmieniu zapisu art. 41 uos tj. podziału na: trenera klasy drugiej, trenera klasy pierwszej oraz trenera klasy mistrzowskiej;
  • brak wymogu ukończenia studiów wyższych – wymóg ten z małymi wyjątkami w dotychczasowym brzmieniu funkcjonował dla osób chcących pełnić komentowane funkcje. W myśl nowych przepisów dla osoby, która chce zostać trenerem lub instruktorem sportu wystarczy posiadanie jedynie średniego wykształcenia;
  • dodanie nowego wymogu w postaci posiadania przez osoby chętne do pełnienia komentowanych funkcji wymogu: „posiadania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu”. Jednocześnie ustawa nie precyzuje, w jaki sposób wiedza, doświadczenie i umiejętności mają być weryfikowane oraz nie wprowadza wymogu chociażby sprawdzenia ich w stosownym egzaminie. W praktyce weryfikacji tej będą dokonywać polskie związki sportowe;
  • wyłączenie procedury ubiegania się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu.

Czy wprowadzone uproszczenia dla osób chcących zostać trenerami i instruktorami sportu w rzeczywistości przyniosą pożądany efekt w postaci zwiększonej liczby profesjonalnej i dobrze wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która to będzie w stanie wyszkolić dla kraju przyszłych mistrzów, czas pokaże. W mojej opinii, aż tak daleko idąca regulacja, która w praktyce nie tylko zlikwidowała stopnie trenerskie, ale również zrównała funkcję trenera z instruktorem sportu oraz nie wymaga od osoby ubiegającej się ukończenia studiów wyższych może spowodować pojawieniem się rzeszy niedoświadczonych i źle przygotowanych do swojej roli trenerów i instruktorów sportu, którzy już na samym początku kariery młodych zawodników mogą doprowadzić do ich złego wyszkolenia. To natomiast może spowodować utrudnienia w ich dalszym rozwoju. Tym samym odniesiemy odwrotny efekt od planowanego – będziemy mieli rzesze trenerów i instruktorów sportu wraz z źle wyszkolonymi zawodnikami. A chyba nie o taki efekt chodziło ustawodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Czytaj dalej Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Czytaj dalej Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Czytaj dalej Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts