ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Formy prawne szkół krav maga w Polsce

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.p.p. Podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.[1] Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.[2] Wpisem jest wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG.[3]

Przykładem działalności gospodarczej osoby fizycznej w zakresie prowadzenia treningów krav maga jest Zielonogórska Szkoła Walki i  Samoobrony Krav Maga.  Założycielem jest Dariusz Waluś reprezentujący profil FCF Krav Maga. Przedsiębiorca ma nadany numer NIP oraz REGON. Przeważającą działalnością gospodarczą są pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, oznaczone kodem PKD 85.51.Z. Wykonywana  działalność gospodarcza oznaczona jest następującymi kodami PKD:

  • 51.Z;
  • 91.Z;
  • 12.Z;
  • 19.Z.[4]

Działalność gospodarcza osoby prawnej

Zgodnie z treścią art. 4 u.p.p. przedsiębiorcą jest również osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności uzależnione jest od dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.[5] KRS prowadzony jest przez sądy rejonowe w systemie teleinformatycznym.[6] Wpis dokonywany jest na wniosek lub z urzędu, w sytuacji, gdy przepis szczególny tak stanowi. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nauczania systemu krav maga może być podjęte w formie stowarzyszenia. Stowarzyszenie, mimo iż  zakładane jest w celach niezarobkowych,  może prowadzić działalność gospodarczą. Jednak osiągnięty dochód nie może zostać podzielony między członków oraz musi służyć realizacji celów statutowych stowarzyszenia.[7] Działalność gospodarcza jest działalnością uboczną i musi być oddzielona od tej statutowej. Może jednak być źródłem dochodów, które umożliwią wykonanie celów statutowych.

Przykładem prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na nauczaniu systemu krav maga, w formie stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Krav Maga Polska. Jego inicjatorami byli Włodzimierz Kopeć oraz Piotr Tarnawski. SKMP zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS w styczniu 2001 r.[8] Organem reprezentującym jest zarząd, a sposób reprezentacji został rozstrzygnięty następująco:

  • współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa:
  • składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia;
  • podpisywanie umów i obowiązków w imieniu stowarzyszenia;
  • podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu:
  • ważność innych pism i dokumentów.

Działalność SKMP określona jest kodem PKD 94.99.Z., czyli działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.[9] Stowarzyszenie posiada własny statut.

Kolejną osobą prawną, która może prowadzić działalność gospodarczą są spółki handlowe. Zgodnie z art. 3 k.s.h. wspólnicy albo akcjonariusze, przez umowę spółki, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu. Może to nastąpić poprzez wniesienie wkładów lub przez współdziałanie w inny sposób.[10] Przykładem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie prowadzenia treningów krav maga, w formie spółki handlowej, jest Polska Federacja Krav Maga, będąca przedstawicielstwem IKMA w Polsce. Działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców w KRS. Organem reprezentującym spółkę jest zarząd. Każdy członek zarządu jest samodzielnie uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki. Działalność spółki określona jest kodem PKD 85.59.B, czyli pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.[11]

[1] Art. 17 u.p.p.

[2] Art. 2 ustawy o CEIDG.

[3] Art. 6 ust. 1. ustawy o CEIDG.

[4] Wpis CEIDG, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=487036e0-b834-4e26-b4ce-cfbeb9d48a67 [dostęp 26. 04. 2018 r.].

[5] Art. 17 u.p.p.

[6] Art. 2 ust. 1 u. k.r.s.

[7] Art. 34 u.p.s.

[8] http://kravmaga.org.pl/krav-maga/historia-skmp/ [dostęp 28.04.2018 r.].

[9]http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-krav-maga-polska-krs-64723.html [dostęp 28.04.2018 r.].

[10] Art. 3 k.s.h.

[11] http://www.krs-online.com.pl/polska-federacja-krav-maga-sp-z-o-o-krs-754771.html,

[dostęp 27.04.2018 r.].

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy

Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy zostały zawarte w uchwale z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne (nr VI/87) w art. od 20. do 24.

Czytaj dalej Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy

O autorze

Alicja Kiczor

Alicja Kiczor

Absolwentka prawa na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od października planuje rozpoczęcie studiów doktoranckich, również na KUL, na kierunku prawo. Interesuje się sportem, trenuje system samoobrony i walki wręcz krav maga (o którym pisała pracę magisterską pt.: „Status prawny systemu krav maga w Polsce”) oraz muay thai.

Wpisy autora

Opublikowane w

JUDGE – MADE SPORTS LAW

Judge-made sports law, czyli prawo sędziowskie, to element prawa sportowego, który jest jednocześnie silnym bodźcem jego rozwoju. Przyczynami tego są spory w obszarze sportu, których liczba stale się powiększa, co spowodowane jest m.in. bardzo dużą liczbą podmiotów zajmujących się działalnością sportową. Natomiast drugą przyczyną jest potrzeba realizacji prawa do sądu, która występuje również w sferze sportu.

Czytaj dalej JUDGE – MADE SPORTS LAW
Opublikowane w

Polski Komitet Olimpijski i narodowy ruch paraolimpijski

Polski Komitet Olimpijski jest to organizacja pozarządowa która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem olimpijskim.

Czytaj dalej Polski Komitet Olimpijski i narodowy ruch paraolimpijski

Opublikowane w

Liga zawodowa

Liga zawodowa może zostać utworzona przez polski związek sportowy w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych. Utworzenie ligi zawodowej jest obligatoryjne, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółki akcyjnej.

Czytaj dalej Liga zawodowa

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.