ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Cennym źródłem własnym informacji o jakości zarządzania w PZS są wieloletnie doświadczenia Ministerstwa w zakresie wykonywania nadzoru nad nimi, na podstawie przepisów ustawy o sporcie, a także bieżącej współpracy, w tym w szczególności w ramach realizacji przez związki zlecanych zadań publicznych. Potwierdzają one z jednej strony, że wiele PZS nie stosuje obecnie standardów dobrego zarządzania, z drugiej zaś, że postulat poddania tego zagadnienia samoregulacji przez PZS się nie sprawdził. Tylko nieliczne PZS poprawiły jakość zarządzania w toku obowiązywania ustawy o sporcie. Stąd poszukiwać należy rozwiązań bardziej zdecydowanych – tj. legislacyjnych oraz takich pozalegislacyjnych, które w bezpośredni sposób powiązane będą z mechanizmem finansowania zadań realizowanych przez PZS. Należy do nich m.in. niniejszy Kodeks.

Przykładem nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku prowadzonych przez MSiT czynności kontrolnych (w ramach sprawowanego nadzoru) może być brak efektywności i skuteczności działalności wielu PZS, a także brak procedur nadzoru w związkach nad wydatkowaniem środków publicznych w ramach realizowanych zadań publicznych. Do kolejnych zaliczyć należy nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji wewnętrznej oraz niestosowanie przez PZS zasady konkurencyjności przy zakupie usług i dostaw.

Ciekawych obserwacji dostarcza również bieżąca współpraca Ministerstwa z PZS, szczególnie w obszarze sportu wyczynowego. Pozwalają one stwierdzić, że wśród PZS panuje przeświadczenie, że dywersyfikacja źródeł finansowania nie jest konieczna, a wszelkie potrzeby finansowe związku, w tym koszty operacyjne, powinny pokrywać dotacje MSiT. Ponadto PZS stosunkowo często ze środków dotacji pokrywają koszty, które zgodnie z założeniami odpowiednich programów MSiT, mają charakter niekwalifikowany. Nagminnie ma też miejsce naruszanie standardów w zakresie zapobiegania konfliktom interesów. Zdarza się, że osoby zatrudnione w związku łączą funkcje pozostające względem siebie w relacji nadrzędności i podporządkowania (np. kierownik wyszkolenia jest jednocześnie trenerem kadry narodowej). PZS nie potrafią też efektywnie planować wydatków na realizację zadań publicznych. Zdarza się, że w ramach niewykorzystanych środków dotacji do Ministerstwa zwracana jest znaczna część przeznaczonych na ten cel środków. Ocena gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych na zadania związane ze sportem wyczynowym w wielu przypadkach jest również negatywna. Dotyczy to m.in. takich problemów, jak obejmowanie wsparciem zawodników o stosunkowo niewielkim potencjale sportowym, którzy nie rokują na przyszłość, a także organizacja zgrupowań zagranicznych przy istniejącej korzystnej finansowo i sportowo alternatywie krajowej, w tym w ramach obiektów COS OPO.

Nieco lepiej kształtuje się współpraca Ministerstwa z PZS w obszarze upowszechniania sportu, w tym osób niepełnosprawnych. Być może jest to spowodowane stosunkowo niewielkim zainteresowaniem związków odpowiednimi programami MSiT w tym zakresie. Jak trafnie zdiagnozowano w przytoczonym badaniu społecznym oraz w dokumentach strategicznych MSiT, PZS w większości nie angażują się w działania w zakresie upowszechniania swojego sportu w społeczeństwie, nawet jeżeli mogą na ten cel pozyskać środki z Ministerstwa. Jednak i w przypadku tej współpracy stwierdza się nieprawidłowości. Dotyczą one przede wszystkim rozliczania środków dotacji, w tym przedstawiania rozliczeń w sposób nierzetelny lub po upływie wskazanego w umowie terminu.

Co należy podkreślić, przedstawione wnioski z prowadzonych przez MSiT kontroli oraz ze współpracy Ministerstwa z PZS nie odnoszą się w równym stopniu do wszystkich związków. Prezentacja, jakiej dokonano, ma jednak na celu wskazanie szerokiego spektrum problemów zarządczych, z jakimi można się spotkać w PZS, a także – zgodnie z istotą polityki opartej na faktach – przedstawienie argumentów przemawiających za planowanym wdrożeniem rozwiązań niniejszego Kodeksu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Opublikowane w

Testosteron pod kontrolą

W dniu 1 listopada 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej: IAAF) wprowadzające restrykcje w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych osób sklasyfikowanych jako tzw. DSD (ang. differences of sex development), a więc u których stwierdzono hiperandrogenizm – nadmiar męskich hormonów płciowych. Nowe regulacje nie bez zaskoczenia nie spodobały się lekkoatletkom, które do momentu wejścia w życie przedmiotowych restrykcji mogły bez ograniczeń medycznych uczestniczyć we wszelkich międzynarodowych imprezach sportowych w klasyfikacji kobiet. W dniu 19 czerwca 2018 r. słynna południowoafrykańska biegaczka Caster Semenya przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (dalej: CAS) w Lozannie zarzuciła nowym przepisom niezgodność z prawem.

Czytaj dalej Testosteron pod kontrolą

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.