ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Status pośrednika transakcyjnego w piłce nożnej w Polsce

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi (nr III/42) definiuje pośrednika transakcyjnego jako “osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, zarejestrowaną w PZPN zgodnie z postanowieniami wymienionej wyżej uchwały, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje klub lub zawodnika przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego”.

Pośrednik transakcyjny musi spełnić określone kryteria, aby mógł wykonywać swoją działalność.

Po pierwsze, nie może łączyć swojej działalności z:

– sprawowaniem funkcji zarządzających, administracyjnych, technicznych lub medycznych w FIFA, konferencji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim,

– członkostwem w wymienionych organizacjach,

– wykonywaniem pracy sędziego piłkarskiego, sędziego asystenta, trenera, instruktora,

– z pracą jako inny podmiot, który jest zobowiązany do przestrzegania statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

Po drugie, pośrednik będący osobą fizyczną musi posiadać nieposzlakowaną reputację, czyli nie może być skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlegać karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym deklarację pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegać karze dyskwalifikację za korupcję w sporcie. Identyczne obostrzenia dotyczą osoby upoważnionej do reprezentacji oraz występowania w imieniu i na rzecz pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.

Nabycie uprawnień pośrednika przez osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną następuje poprzez wpis do systemu rejestracyjnego. Rejestracja w systemie rejestracyjnym polega na samodzielnym wprowadzeniu przez pośrednika do systemu prawidłowo podpisanej deklaracji pośrednika wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN oryginału deklaracji oraz uiszczeniem opłaty za wpis do systemu na wskazane konto PZPN. Kolejnie dochodzi do weryfikacji danych, która powinna nastąpić w 24 godzin od złożenia wymaganych dokumentów. Spełnienie warunków umożliwia pośrednikowi działalność przez okres jednego sezonu rozgrywkowego. Jeżeli nie spełniono warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę składającą do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu wymienione wyżej dokumenty ulegają zwrotowi. Natomiast odmowa wpisu do systemu rejestracyjnego następuje na podstawie decyzji Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Pośrednik ma obowiązek po zawarciu umowy pośrednictwa wprowadzić ją do systemu rejestracyjnego w terminie 3 dni, nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN oraz przesłać listem poleconym do PZPN oryginał umowy.

Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej:

– imiona i nazwiska lub nazwy stron,

– zakres świadczonych usług,

– okres obowiązywania umowy,

– wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację pośrednictwa,

– sposób zapłaty wynagrodzenia,

– postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu,

– podpisy stron.

Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z zawodnikiem:

– który ukończył 15 lat,

– otrzymał od klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego profesjonalnego kontraktu.

Natomiast po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu pośrednik ma obowiązek wprowadzić ww. dokumenty w terminie 7 dni oraz złożyć ich odpis do PZPN.

Pośrednik wynagradzany jest wyłącznie przez klub lub zawodnika, z którym zawarł umowę pośrednictwa. PZPN rekomenduję, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną transakcję należna pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu zawodnika nie przekraczała 3% zasadniczego wynagrodzenia zawodnika za cały okres obowiązywania danego kontaktu. Identyczny procent wynagrodzenia rekomenduję się dla pośrednika, który działał w imieniu klubu w celu zawarcia kontraktu z zawodnikiem lub zawarcia umowy transferowej, jednak w tym wypadku wynagrodzenie nie powinno przekraczać 3% ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku z zmianą przynależności klubowej zawodnika.

PZPN jest zobowiązane do opublikowania na swojej stronie internetowej imiona i nazwiska wszystkich pośredników, którzy zostali zarejestrowani do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Ponadto publikowane są umowy pośrednictwa oraz wszystkie transakcje, w których pośrednicy brali udział w ciągu 12 miesięcy oraz wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie zawodnicy i kluby wypłacili danemu pośrednikowi.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Marcin Szaroma

Marcin Szaroma

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; zainteresowania: prawo sportowe, piłka nożna.

Wpisy autora

Opublikowane w

Status oraz prawa i obowiązki zawodników w piłce nożnej

Status zawodników w piłce nożnej został uregulowany w przepisach wewnętrznych Polskiego Związki Piłki Nożnej, m. in. w uchwale Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 r. (nr VIII/124) ze zmianą z 16.06.2017 r. (nr VI/94) w sprawie statusu zawodnika oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Czytaj dalej Status oraz prawa i obowiązki zawodników w piłce nożnej

Opublikowane w

Afera korupcyjna w Belgii

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące ustawiania meczów oraz oszustw finansowych w belgijskiej piłce klubowej. 10 października policja dokonała przeszukania w klubach piłkarskich, w tym najbardziej znanych: Anderlecht Bruksela. Club Brugge, Standard Liege czy KAA Gent.

Czytaj dalej Afera korupcyjna w Belgii

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.