Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zmiany w wysokości wpisu w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przez…

Zmiany w wysokości wpisu w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl

Maciej Broda

Maciej Broda
20 kwi 2017, 14:44
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Zmiany w wysokości wpisu w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl

W ubiegłym tygodniu na oficjalnej stronie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim zamieszczono komunikat dotyczący obniżenia maksymalnej wysokości w sprawach dyscyplinarnych rozpatrywanych przez Trybunał. W dzisiejszym tekście chciałbym zatem przybliżyć treść tego komunikatu i jednocześnie omówić samą problematykę uiszczania wpisu w wyżej wskazanych sprawachł. 

Działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl przewidziana została w rozdziale 9a ustawy o sporcie, pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie. Zgodnie z art. 45a u.s.:. Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Rozstrzyga on również spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych. W takim przypadku, zgodnie z art. 45c ust. 4 u.s.:

Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4.047,21 zł. Wysokość wpisu od skargi wniesionej do Trybunału w sprawie dyscyplinarnej mogło wynieść, zgodnie z ustawą o sporcie, maksymalnie 8.094,42 zł.

Trybunał poinformował jednakże, że z inicjatywy Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl – adw. Piotra R. Graczyka - dnia 07 kwietnia 2017 r. Rada Trybunału podjęła uchwałę w przedmiocie obniżenia maksymalnej wysokości wpisu pobieranego od strony inicjującej przed Trybunałem postępowanie w sprawie dyscyplinarnej. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Trybunału maksymalna wysokość wpisu w sprawach dyscyplinarnych wynosi obecnie 5.000,00 zł zamiast dotychczasowej kwoty 7.500,00 zł.

Zgodnie z § 85 Regulaminu Trybunału Arbitrażowego:  Wpis  z  tytułu  złożenia  skargi  na  decyzję  dyscyplinarną  lub  regulaminową uiszcza skarżący. Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania, skarga  na  decyzję  dyscyplinarna  lub regulaminową zostaje pozostawiona bez rozpoznania.

Jak zatem ustalana jest wysokość wpisu? Zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu kosztów Trybunału: W  sprawach  dyscyplinarnych  lub  regulaminowych wysokość wpisu ustala Sekretarz Trybunału  Należy w tym momencie pamiętać, że zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Kosztów Trybunału: w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem stronom oraz innym uczestnikom postępowania nie przysługuje całkowite zwolnienie od kosztów.

Istnieje jednakże możliwość obniżenia wysokości wpisu w razie złożenia wniosku oraz przedstawienia argumentów (m.in. poprzez przedłożenie stosownej dokumentacji), uzasadniających obniżenie wpisu z uwagi na trudną sytuację finansową, życiową oraz rodzinną.

Jak wskazano w omawianym komunikacie Trybunału: Zgodnie z uchwałą Rady Trybunału z 10 kwietnia 2017 r., minimalna wysokość wpisu w sprawach dyscyplinarnych wynosi 1.000,00 zł. Wnosząc skargę na ostateczną decyzję dyscyplinarną wydaną przez polskie związki sportowe, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia wpisu w granicach 1.000,00 = 5.000,00 zł. Z jednej strony, kwoty te są znacznie niższe porównując je do kosztów prowadzenia postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Z drugiej zaś, nawet minimalna kwota wpisu może być barierą nie do przekroczenia dla obrony swoich praw przez zainteresowane strony. Warto zastanowić się nad tym problemem przy okazji dalszych prac legislacyjnych, zarówno na poziomie ustawowym jak i regulaminowym w ramach struktur sportowych. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE