Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian…

Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej – transfery zawodników amatorów

Maciej Broda

Maciej Broda
11 lip 2017, 18:50
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Kilkanaście dni temu rozpoczęło się piłkarskie okno transferowe. Dzisiejszy tekst nie będzie jednakże poświęcony zmianom barw klubowych odbywającym się na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Tym razem chciałbym bowiem skupić się na nowych przepisach dotyczących zmian barw klubowych zawodników o statusie amatora.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (dalej: Uchwała w sprawie statusu zawodników); zawodnikiem o statusie amatora jest gracz, który nie otrzymuje świadczeń (zarówno pieniężnych jak i rzeczowych) innych niż zwrot wydatków związanych z udziałem w rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub spółkę zarządzającą ligą zawodową. Do wydatków tych mogą w szczególności należeć koszty związane z:

1)         Kosztami podróży,

2)         Wyżywieniem i zakwaterowaniem w celu udziału w spotkaniu,

3)         Sprzętem piłkarskim,

4)         Ubezpieczeniem,

5)         Szkoleniem.

Podstawy dokonania zmiany przynależności klubowej zawodników zostały określone w § 22 ust. 1 Uchwały ws. Statusu zawodników. Są nimi:

1)         Umowa zawarta między zainteresowanymi klubami;

2)         Oświadczenie klubu odstępującego o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji amatora;

3)         Decyzja podjęta przez organ prowadzący rozgrywki danego związku piłki nożnej.

Zawodnicy o statusie amatora mogą oczywiście zmieniać barwy klubowe zarówno na zasadzie transferu definitywnego jak i czasowego:

§ 28 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

1.Zawodnicy o statusie amatora mogą  być  transferowani definitywnie na zasadach przewidzianych  dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny.

§ 26 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

(…)

4 .Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

Bardzo istotnym przepisem określającym sytuację prawną zawodników o statusie amatora jest § 9 Uchwały w sprawie statusu zawodników. Pragnę szczególną uwagę zwrócić na brzmienie § 9 ust. 5, w którym wprowadzono pewnego rodzaju domniemanie posiadania statusu amatora, nawet w przypadku braku podpisania deklaracji gry amatora.

§ 9 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora.

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora.

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach niższych niż III liga.

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 

statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

5.W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, który:

a)nie posiada deklaracji gry amatora,

b)nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego,

c)rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają

zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.

6. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu.

W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.

Uchwałą z dnia VI/94 z 16 czerwca 2017 r. Zarząd PZPN wprowadził przepisy ust. 6 i 7. rozwiązujące wątpliwości, często zgłaszane nam w trakcie trwania sezonu przez zawodników. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora lub w razie posiadania statusu amatora poprzez spełnienie przesłanek wskazanych w § 9 ust. 5 Uchwały w sprawie statusu zawodników, zawodnik ma obowiązek reprezentowania swojego klubu aż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego. Należy zwrócić zatem uwagę, że rozegranie jednego spotkania w sezonie może zablokować transfer do innego klubu. Oczywiście istnieje możliwość zwolnienia zawodnika amatora z powyższego obowiązku, jednakże musi ono nastąpić poprzez oświadczenie zarówno klubu jak i zawodnika. Dodatkowo potwierdzenie do gry w nowym klubie nastąpi jedynie w okresach transferowych, z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w przepisach PZPN.

Planując dokonanie zmiany barw klubowych warto zatem mieć na uwadze przytoczone wyżej przepisy, jak również pamiętać, by nie blokować sobie możliwości przeprowadzenia transferu m.in. poprzez rozegranie spotkania w nowym sezonie. Niezależnie od powyższego zarówno kluby jak i zawodnicy powinni mieć na uwadze zmiany, które nastąpiły w Uchwale w sprawie statusu zawodników, która w aktualnym brzmieniu znajduje się na stronie 138 Komunikatu Zarządu PZPN VI/2017 z 16 czerwca 2017 r. Na dzień napisania niniejszego tekstu nie uwzględniono jednakże wprowadzonych zmian do omawianej uchwały (podobnie jak uchwały r IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną) w aktach prawnych znajdujących się w zakładce: Dokumenty dot. rozgrywek piłkarskich w Polsce. Zapewne w najbliższym czasie stan ten ulegnie zmianie, jednakże dla zabezpieczenia swoich interesów sugerujemy korzystać z aktualnych wersji znajdujących się w komunikacie Zarządu PZPN. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE