Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zmiany w przekształceniach klubów sportowych?

Zmiany w przekształceniach klubów sportowych?

Maciej Broda

Maciej Broda
05 sty 2017, 10:26
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W dzisiejszym tekście chciałbym poruszyć zagadnienie przekształceń ewidencyjnych klubów sportowych. Niewykluczone bowiem, że w najbliższym czasie dojdzie do zmian w tym zakresie, co może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania istniejących już klubów sportowych.

Na łamach portalu prawosportowe.pl informowaliśmy już o projekcie nowelizacji ustawy o sporcie. Choć niektóre zapisy wzbudzają nasze wątpliwości, na co wskazywał mec. Tomasz Dauerman w artykule pt. Czas na konsultacje, należy wskazać również na zmiany, które ocenić należy zdecydowanie pozytywnie. Jedną z nich jest art. 2 pkt 1 lit. d ustawy nowelizującej:

Art. 1

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171) wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 4:

d) po ust 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust. 4.

10. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.”;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kluby prowadzące działalność gospodarczą wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Problem pojawiał się w przypadku woli podjęcia działalności gospodarczej przez kluby wpisane dotychczas w ewidencji starosty. Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa o sporcie oraz ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie dają możliwości przerejestrowania wyżej wskazanych klubów do Krajowego Rejestru Sądowego. W takim przypadku konieczne było wykreślenie z ewidencji starosty, skutkujące utratą osobowości prawnej a następnie zarejestrowanie nowego podmiotu zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dochodziło w tym momencie do absurdów, kiedy to klub chcący rozpocząć działalność gospodarczą w trakcie trwania sezonu, nie miał prawnej możliwości podjęcia tych kroków z uwagi na fakt, że konieczne było utworzenie nowego podmiotu wraz z likwidacją dotychczasowego klubu, co było niemożliwe biorąc pod uwagę m.in. regulacje wewnętrzne polskich związków sportowych określające sposób uczestnictwa we współzawodnictwie w danym sporcie. Jak słusznie wskazano również w uzasadnieniu projektu: „Przedmiotowa zmiana umożliwia dalsze działanie ww. podmiotów z zachowaniem ciągłości organizacyjnej, co może mieć wpływ m.in. na możliwość ubiegania się przez te podmioty o środki publiczne (gdzie często jednym z wymogów jest np. 3 letni okres działalności) przy jednoczesnej możliwości korzystania z uprawnień związanych z wpisem do KRS-u (np. prowadzenie działalności gospodarczej).”

Wyżej wskazaną zmianę należy zatem ocenić pozytywnie. Z kolei kluby sportowe planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny przynajmniej rozważyć możliwość wstrzymania się ze zmianami organizacyjnymi. Niewykluczone bowiem, że jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które znacznie ułatwią dokonanie wyżej wskazanych czynności. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE