ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawieszenie postępowania przed CAS

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się instytucji zawieszenia postępowania toczącego się przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) oraz orzecznictwu w tym zakresie.

W pierwszej kolejności odnotować należy, że sama regulacja dotycząca zawieszenia postępowania została sformułowana w sposób bardzo lakoniczny. Zgodnie z ostatnim akapitem art. R32 Kodeksu Arbitrażu Sportowego dodanym w 2010 roku:

Panel, lub jeśli jeszcze się nie ukonstytuował, to Przewodniczący właściwego wydziału może, na uzasadniony wniosek, zawiesić arbitraż na czas określony.”

Zawieszenie arbitrażu skutkuje zawieszeniem biegu terminów w ramach zawisłego postępowania. Pomimo podobieństwa w skutkach do instytucji przedłużenia terminu, o których mowa we wcześniejszych akapitach art. R32 Kodeksu, zawieszenie postępowania tym różni się od przedłużenia terminu, że dotyczy ono całości toczącego się postępowania arbitrażowego, a nie odnosi się do konkretnej czynności. Zgodnie z literalną treścią przepisu zawiesić postępowanie można wyłącznie na wniosek, co skutkuje tym, że CAS nie ma możliwości dokonania tej czynności z urzędu. Problemu nie ma jeżeli na zawieszenie zgodę wyrażą wszystkie strony. W takiej sytuacji Panel lub Przewodniczący zawiesza postępowanie. Gdy jednak jedna ze stron wnioskuje o zawieszenie arbitrażu a druga się temu sprzeciwia, Panel lub Przewodniczący musi zdecydować, czy w konkretnym wypadku istnieją uzasadnione podstawy zawieszenia postępowania, a następnie wydać odpowiednie rozstrzygnięcie w tej materii.

Odnosząc się do podstaw dla zawieszenia postępowania należy wskazać, że sformułowanie, iż wniosek musi być „uzasadniony” wskazuje na otwarty katalog okoliczności pozwalających na zastosowanie tej instytucji. Typową okolicznością przemawiającą za zawieszeniem postępowania będzie konieczność sporządzenia, przedłożenia lub przetłumaczenia dokumentu niezbędnego do dalszego procedowania lub sytuacja, gdy w pierwszej kolejności zasadne jest rozstrzygnięcie o języku postępowania albo o udzieleniu zwolnienia od kosztów postępowania. W świetle orzecznictwa CAS uzasadnioną podstawą dla zawieszenia postępowania jest również podjęcie próby ugodowej między stronami lub wszczęcie postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia albo zmiany zaskarżonej do CAS decyzji przez organ niższej instancji. Także toczące się postępowanie karne, które ma bezpośredni związek z przedmiotem arbitrażu przed CAS przemawia za zawieszeniem postępowania. Ponadto, z naszego doświadczenia wynika, że okolicznością mogącą w konkretnym przypadku uzasadniać zawieszenie postępowania jest zaistniała konieczność podjęcia dodatkowych działań celem uzyskania środków finansowych na pokrycie zaliczek na koszty, których wysokość niejednokrotnie zaskakuje uczestników w toku postępowania.

Jak widać instytucja zawieszenia postępowania przed CAS jest dużym stopniu odformalizowana, a przesłanki dla jej stosowanie nie zostały określone w sposób ścisły, co sprawia, że ma ona zastosowanie do szerokiego spectrum sytuacji, w jakich mogą znaleźć się strony postępowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.