Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zawieszenie postępowania przed CAS

Zawieszenie postępowania przed CAS

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
08 maj 2017, 15:00
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się instytucji zawieszenia postępowania toczącego się przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) oraz orzecznictwu w tym zakresie.

W pierwszej kolejności odnotować należy, że sama regulacja dotycząca zawieszenia postępowania została sformułowana w sposób bardzo lakoniczny. Zgodnie z ostatnim akapitem art. R32 Kodeksu Arbitrażu Sportowego dodanym w 2010 roku:

Panel, lub jeśli jeszcze się nie ukonstytuował, to Przewodniczący właściwego wydziału może, na uzasadniony wniosek, zawiesić arbitraż na czas określony.”

Zawieszenie arbitrażu skutkuje zawieszeniem biegu terminów w ramach zawisłego postępowania. Pomimo podobieństwa w skutkach do instytucji przedłużenia terminu, o których mowa we wcześniejszych akapitach art. R32 Kodeksu, zawieszenie postępowania tym różni się od przedłużenia terminu, że dotyczy ono całości toczącego się postępowania arbitrażowego, a nie odnosi się do konkretnej czynności. Zgodnie z literalną treścią przepisu zawiesić postępowanie można wyłącznie na wniosek, co skutkuje tym, że CAS nie ma możliwości dokonania tej czynności z urzędu. Problemu nie ma jeżeli na zawieszenie zgodę wyrażą wszystkie strony. W takiej sytuacji Panel lub Przewodniczący zawiesza postępowanie. Gdy jednak jedna ze stron wnioskuje o zawieszenie arbitrażu a druga się temu sprzeciwia, Panel lub Przewodniczący musi zdecydować, czy w konkretnym wypadku istnieją uzasadnione podstawy zawieszenia postępowania, a następnie wydać odpowiednie rozstrzygnięcie w tej materii.

Odnosząc się do podstaw dla zawieszenia postępowania należy wskazać, że sformułowanie, iż wniosek musi być „uzasadniony” wskazuje na otwarty katalog okoliczności pozwalających na zastosowanie tej instytucji. Typową okolicznością przemawiającą za zawieszeniem postępowania będzie konieczność sporządzenia, przedłożenia lub przetłumaczenia dokumentu niezbędnego do dalszego procedowania lub sytuacja, gdy w pierwszej kolejności zasadne jest rozstrzygnięcie o języku postępowania albo o udzieleniu zwolnienia od kosztów postępowania. W świetle orzecznictwa CAS uzasadnioną podstawą dla zawieszenia postępowania jest również podjęcie próby ugodowej między stronami lub wszczęcie postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia albo zmiany zaskarżonej do CAS decyzji przez organ niższej instancji. Także toczące się postępowanie karne, które ma bezpośredni związek z przedmiotem arbitrażu przed CAS przemawia za zawieszeniem postępowania. Ponadto, z naszego doświadczenia wynika, że okolicznością mogącą w konkretnym przypadku uzasadniać zawieszenie postępowania jest zaistniała konieczność podjęcia dodatkowych działań celem uzyskania środków finansowych na pokrycie zaliczek na koszty, których wysokość niejednokrotnie zaskakuje uczestników w toku postępowania.

Jak widać instytucja zawieszenia postępowania przed CAS jest dużym stopniu odformalizowana, a przesłanki dla jej stosowanie nie zostały określone w sposób ścisły, co sprawia, że ma ona zastosowanie do szerokiego spectrum sytuacji, w jakich mogą znaleźć się strony postępowania.

  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE