ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wzruszenie prawomocnego wyroku CAS

Zgodnie z art. R46 i R59 Kodeksu Arbitrażu Sportowego wyroki Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) są ostateczne i wiążące z chwilą ich ogłoszenia. Czy w świetle powyższego jest możliwe zatem wzruszenie ostatecznego wyroku CAS? Na tak postawione pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Co do zasady Kodeks Arbitrażu Sportowego dopuszcza możliwość uchylenia wyroku CAS, jednakże biorąc pod uwagę bardzo ograniczony katalog podstaw dla wzruszenia takiego orzeczenia należy stwierdzić, że procedura uchylenia wyroku CAS ma charakter wyjątkowy. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o uchylenie ostatecznego wyroku CAS jest szwajcarski Trybunał Federalny, który jest w tym wypadku sądem kasacyjnym. Wyłączność Trybunału do rozpoznawania wniosków o uchylenie wyroku CAS wynika z faktu, iż siedziba Sądu Arbitrażowego ds. Sportu znajduje się w Szwajcarii, a zgodnie z prawem szwajcarskim to właśnie siedziba sądu arbitrażowego decyduje o kompetencji sądów danego państwa do rozpatrywania wniosków o uchylenie wyroków arbitrażowych. Zgodnie z Kodeksem CAS na wniesienie wniosku o uchylenie wyroku do Trybunału Federalnego strona ma 30 dni od chwili otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem w trybie art. R31 Kodeksu a termin ten nie może zostać wydłużony.

Podstawy dla uchylenia prawomocnego wyroku CAS zostały w sposób enumeratywny wymienione w art. 190(2) szwajcarskiej Ustawy prawo prywatne międzynarodowe (PILA). Zgodnie ze wspomnianym przepisem uchylenia wyroku można skutecznie dochodzić w przypadku, gdy:

  • jedyny arbiter nie został właściwie wyznaczony lub jeśli sąd arbitrażowy nie ukonstytuował się w sposób prawidłowy;

  • sąd arbitrażowy błędnie rozstrzygnął o swojej jurysdykcji;

  • wyrok sądu arbitrażowego wykracza poza zgłoszone roszczenia lub nie zawiera rozstrzygnięcia co do wszystkich roszczeń;

  • naruszona została zasada równego traktowania stron lub naruszono prawo stron do bycia wysłuchanym;

  • wyrok jest niezgodny z zasadami porządku publicznego.

W tym miejscu wskazać należy, że Trybunał Federalny podchodzi do stosowania podstaw dla uchylenia wyroku CAS w sposób restrykcyjny, a ponadto nie bada treści wyroku pod względem merytorycznym. Trybunał opiera swoje stanowisko na stanie faktycznym ustalonym przez CAS i co do zasady nie koryguje lub uzupełnia stanu faktycznego, nawet jeśli byłyby on ustalony w sposób oczywiście błędny lub naruszał prawo. W związku z powyższym przed Trybunałem nie można skutecznie podnosić zarzutu nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego lub nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego, dowolności rozstrzygnięcia, oczywiście błędnej interpretacja umowy lub długości postępowania. Warto wspomnieć, że skarżący składając wniosek o uchylenie wyroku musi posiadać zdolność prawną do jego wniesienia tj. musiał brać udział w postępowaniu przed CAS i posiada godny ochrony interes prawny.

Co do zasady wniesienie wniosku o uchylenie wyroku CAS nie wstrzymuje jego wykonalności, niemniej jednak Trybunał Federalny w pewnych okolicznościach może wstrzymać wykonanie wyroku. Z podstawą do wstrzymania wykonania wyroku CAS na czas postępowania przed Trybunałem będziemy mieli do czynienia, gdy natychmiastowe wykonanie wyroku wiąże się z ryzykiem wyrządzenia stronie poważnej i niemożliwej do naprawienia szkody, a ponadto przemawia z tym prawdopodobieństwo powodzenia wniosku o uchylenie wyroku oraz wyważenie interesów stron. Kończąc należy wspomnieć, że Trybunał Federalny nie jest władny do zmiany zaskarżonego wyroku, a co do zasady jedynym środkiem prawnym, jaki może zastosować wobec wadliwego orzeczenia, jest jego uchylenie (w pewnych okolicznościach może także zwrócić sprawę do poprzedniej instancji w celu wydania nowego orzeczenia).

Jak wynika z powyższego, uchylenia prawomocnego wyroku CAS może skutecznie dochodzić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z kwalifikowanymi naruszeniami przepisów prawa, a wszelkie próby merytorycznej zmiany treści orzeczenia przed Trybunałem Federalnym są z góry skazane na porażkę. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.