Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Wzruszenie prawomocnego wyroku CAS

Wzruszenie prawomocnego wyroku CAS

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
12 kwi 2017, 14:22
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

fot. wikipedia

Zgodnie z art. R46 i R59 Kodeksu Arbitrażu Sportowego wyroki Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) są ostateczne i wiążące z chwilą ich ogłoszenia. Czy w świetle powyższego jest możliwe zatem wzruszenie ostatecznego wyroku CAS? Na tak postawione pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Co do zasady Kodeks Arbitrażu Sportowego dopuszcza możliwość uchylenia wyroku CAS, jednakże biorąc pod uwagę bardzo ograniczony katalog podstaw dla wzruszenia takiego orzeczenia należy stwierdzić, że procedura uchylenia wyroku CAS ma charakter wyjątkowy. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o uchylenie ostatecznego wyroku CAS jest szwajcarski Trybunał Federalny, który jest w tym wypadku sądem kasacyjnym. Wyłączność Trybunału do rozpoznawania wniosków o uchylenie wyroku CAS wynika z faktu, iż siedziba Sądu Arbitrażowego ds. Sportu znajduje się w Szwajcarii, a zgodnie z prawem szwajcarskim to właśnie siedziba sądu arbitrażowego decyduje o kompetencji sądów danego państwa do rozpatrywania wniosków o uchylenie wyroków arbitrażowych. Zgodnie z Kodeksem CAS na wniesienie wniosku o uchylenie wyroku do Trybunału Federalnego strona ma 30 dni od chwili otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem w trybie art. R31 Kodeksu a termin ten nie może zostać wydłużony.

Podstawy dla uchylenia prawomocnego wyroku CAS zostały w sposób enumeratywny wymienione w art. 190(2) szwajcarskiej Ustawy prawo prywatne międzynarodowe (PILA). Zgodnie ze wspomnianym przepisem uchylenia wyroku można skutecznie dochodzić w przypadku, gdy:

  • jedyny arbiter nie został właściwie wyznaczony lub jeśli sąd arbitrażowy nie ukonstytuował się w sposób prawidłowy;

  • sąd arbitrażowy błędnie rozstrzygnął o swojej jurysdykcji;

  • wyrok sądu arbitrażowego wykracza poza zgłoszone roszczenia lub nie zawiera rozstrzygnięcia co do wszystkich roszczeń;

  • naruszona została zasada równego traktowania stron lub naruszono prawo stron do bycia wysłuchanym;

  • wyrok jest niezgodny z zasadami porządku publicznego.

W tym miejscu wskazać należy, że Trybunał Federalny podchodzi do stosowania podstaw dla uchylenia wyroku CAS w sposób restrykcyjny, a ponadto nie bada treści wyroku pod względem merytorycznym. Trybunał opiera swoje stanowisko na stanie faktycznym ustalonym przez CAS i co do zasady nie koryguje lub uzupełnia stanu faktycznego, nawet jeśli byłyby on ustalony w sposób oczywiście błędny lub naruszał prawo. W związku z powyższym przed Trybunałem nie można skutecznie podnosić zarzutu nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego lub nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego, dowolności rozstrzygnięcia, oczywiście błędnej interpretacja umowy lub długości postępowania. Warto wspomnieć, że skarżący składając wniosek o uchylenie wyroku musi posiadać zdolność prawną do jego wniesienia tj. musiał brać udział w postępowaniu przed CAS i posiada godny ochrony interes prawny.

Co do zasady wniesienie wniosku o uchylenie wyroku CAS nie wstrzymuje jego wykonalności, niemniej jednak Trybunał Federalny w pewnych okolicznościach może wstrzymać wykonanie wyroku. Z podstawą do wstrzymania wykonania wyroku CAS na czas postępowania przed Trybunałem będziemy mieli do czynienia, gdy natychmiastowe wykonanie wyroku wiąże się z ryzykiem wyrządzenia stronie poważnej i niemożliwej do naprawienia szkody, a ponadto przemawia z tym prawdopodobieństwo powodzenia wniosku o uchylenie wyroku oraz wyważenie interesów stron. Kończąc należy wspomnieć, że Trybunał Federalny nie jest władny do zmiany zaskarżonego wyroku, a co do zasady jedynym środkiem prawnym, jaki może zastosować wobec wadliwego orzeczenia, jest jego uchylenie (w pewnych okolicznościach może także zwrócić sprawę do poprzedniej instancji w celu wydania nowego orzeczenia).

Jak wynika z powyższego, uchylenia prawomocnego wyroku CAS może skutecznie dochodzić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z kwalifikowanymi naruszeniami przepisów prawa, a wszelkie próby merytorycznej zmiany treści orzeczenia przed Trybunałem Federalnym są z góry skazane na porażkę.  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE