Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w piłce nożnej

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w piłce nożnej

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
28 mar 2017, 09:31
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Nie tak dawno jeden ze swoich wpisów poświęciłem zawieszeniu lub darowaniu kary dyscyplinarnej na podstawie przepisów obowiązujących w polskiej piłce nożnej. Jak podkreślałem obie te instytucje zostały uregulowane w rozdziale p.t. „Inne postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia”.

Dziś pora na wznowienie postępowania. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się - w myśl art. 166 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego – na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.  Musi jednak wystąpić jedna z następujących przesłanek:

- ujawnienie nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub,

- rażące naruszenie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego – na mocy przepisu art. 166 § 2 Regulaminu - składając wniosek o wznowienie postępowania działa:

- z urzędu lub

- na pisemną prośbę strony postępowania.

Jeżeli Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składek wniosek na pisemną stronę postępowania, to ta prośba strony podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny (art. 146 § 3). Opłaty te wynoszą: 3500 zł – gdy skarżącym jest klub lub 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna, a wynikają z przepisu § 36 ust 2. Uchwała II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. Właściwość organów I i II instancji określają przepisy art. 121 (Organy I instancji) i art. 122 (Organy II instancji). Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku (art. 166 § 5 RD). Np. na klub został nałożony zakaz transferów, a podczas jego odbywania pojawiły się nowe okoliczności i na ich skutek Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego złożył wniosek o wznowienie postępowania i organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji wznowił postępowanie, to wówczas następuje wstrzymanie wykonania kary i wspomniany wyżej zakaz transferów nie jest wykonywany. Klub zatem w tym okresie może dokonywać transferów i uprawniać zawodników.

Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne.

Warto przy okazji wspomnieć o jeszcze jednym postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia, a mianowicie, a zatarciu skazania, uregulowanym w art. 167 RD. Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą takiego wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Wykreślenie ma więc charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Okres ten (trzech lat) może zostać skrócony, bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony już po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Jednak tutaj muszą ujawnić się „szczególne okoliczności”, których w postępowaniu trzeba dowieść. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE