Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wydatkowanie, rozliczanie i zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego

Brak prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania publicznego może skutkować nieuznaniem wydatkowanej kwoty i przypisaniem jej do zwrotu. Aby uniknąć błędów, warto zapoznać się ze wskazówkami Ministra Sportu i Turystyki dotyczącymi kluczowych kwestii w zakresie ewidencji i rozliczania środków publicznych.

Beneficjent powinien pamiętać, że wydatki należy przypisywać do właściwej umowy zgodnie z dokumentacją źródłową i powinny być bezpośrednio związane z realizacją zdania określonego w umowie.

Z opisu dokumentu powinno wynikać wprost powiązanie z zadaniem określonym w umowie.

Każdy poniesiony wydatek musi być zgodny z zakresem rzeczowym umowy. Każda zmiana zakresu rzeczowego np. miejsce, czas, ilość osób, rodzaj zakupionego sprzętu, wyposażenia, medykamentów, odżywek powinna być zgłoszona do Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie pisemnej.

Wszelkie zmiany umowy następują zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Przy każdej zmianie powinna nastąpić akceptacja Ministra Sportu i Turystyki. Ewentualne ustalenia prowadzone w formie telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej powinny zostać potwierdzone na piśmie.

Brak powiązania dowodu przedłożonego do rozliczenia z treścią zadania umowy może skutkować uznaniem przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków publicznych oraz nie uznaniem wydatkowanej kwoty i przypisaniem jej do zwrotu.

Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być wydatkowane poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona, w terminie wskazanym w umowie.

Dla wydatków realizowanych ze środków publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku podmiotów spełniające przesłanki wymienione w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy podmiot spełniający powyższe kryteria dokonujący zakupów ze środków publicznych celem zapewnienia celowości i oszczędności ich wydatkowania powinien mieć opracowane wewnętrzne procedury postępowania w tym zakresie.

Zasady rozliczenia i zwrotu dotacji uregulowane zostały w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach szczególnych, na podstawie których udzielono dofinansowania w ramach zawartej umowy (por. w tym zakresie m.in.  § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Art. 168 /Rozliczenie dotacji/

1 . Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tych przepisach, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 oraz terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 i 4a.

2 . Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację zadań za granicą w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 28 lutego następnego roku.

3 . Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 lub 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4 . Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.

5 . W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

6 . Dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części niewykorzystanej w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie określonym w ust. 1.

Artykuł 168 określa zasady gospodarowania dotacjami oraz reguły, terminy i tryb ich zwrotu w przypadku stwierdzenia określonych przepisami nieprawidłowości. Uchybienie terminu zwrotu dotacji skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przez wykorzystanie dotacji należy rozumieć zapłatę za zadanie, na które dotacja została udzielona zgodnie z umową. Regułą jest wykorzystanie dotacji udzielonych w danym roku do końca roku budżetowego, w którym zostały one udzielone, co nie oznacza, że beneficjent może każdorazowo dysponować środkami publicznymi aż do końca roku budżetowego. Beneficjent dysponuje środkami publicznymi na realizacje zadania na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadania wyłącznie w terminie wskazanym w umowie. Po wygaśnięciu terminu obowiązywania umowy wygasa prawo beneficjenta do dysponowania środkami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu znajdującego się pod wskazanym linkiem.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Nieco w cieniu dyskusji dotyczącej udziału zawodników o statusie młodzieżowca w rozgrywkach Pucharu Polski, Zarząd PZPN uchwałą nr VI/139 z 14 lipca 2018 r. wprowadził program Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019. W dzisiejszym artykule omówione zostaną główne założenia programu, w szczególności: sposób obliczania punktów, ustalania klasyfikacji końcowej oraz dystrybucji nagród pieniężnych dla klubów.

Czytaj dalej Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Opublikowane w

Precedensowe postępowanie przed FIFA

6 lipca 2018 r. do Komisji Rozstrzygania Sporów FIFA wpłynął pozew klubu piłkarskiego Sporting Lizbona CP przeciwko jego byłemu bramkarzowi – Rui Patricio oraz angielskiemu klubowi Wolverhampton Wanderers F.C., o zapłatę 54 mln Euro.[1] Rozstrzygnięcie Komisji może mieć kapitalny wpływ na obraz współczesnego futbolu.

Czytaj dalej Precedensowe postępowanie przed FIFA

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Opublikowane w

Testosteron pod kontrolą

W dniu 1 listopada 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej: IAAF) wprowadzające restrykcje w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych osób sklasyfikowanych jako tzw. DSD (ang. differences of sex development), a więc u których stwierdzono hiperandrogenizm – nadmiar męskich hormonów płciowych. Nowe regulacje nie bez zaskoczenia nie spodobały się lekkoatletkom, które do momentu wejścia w życie przedmiotowych restrykcji mogły bez ograniczeń medycznych uczestniczyć we wszelkich międzynarodowych imprezach sportowych w klasyfikacji kobiet. W dniu 19 czerwca 2018 r. słynna południowoafrykańska biegaczka Caster Semenya przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (dalej: CAS) w Lozannie zarzuciła nowym przepisom niezgodność z prawem.

Czytaj dalej Testosteron pod kontrolą

Opublikowane w

Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją RP

Tak 19 czerwca 2018 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie K47/14 wszczętej wnioskiem w grudniu 2014 r. przez ówczesną Rzecznik Praw Obywatelskich – Irenę Lipowicz. Przedmiotowy wniosek wskazywał, iż zakaz klubowy jest nadmiernym i nieproporcjonalnym ograniczeniem dostępu do dóbr kultury fizycznej. Ponadto postępowanie sądowo-administracyjne i procedura odwoławcza uregulowana w akcie prawa prywatnego nie zapewniają osobie ukaranej należytej ochrony.

Czytaj dalej Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją RP

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts