ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wpływ podpisów składu orzekającego na ważność orzeczeń dyscyplinarnych w sporcie

Na łamach portalu, m.in. w tekście pt. Treść orzeczenia jako realizacja zasad postępowania dyscyplinarnego w sporcie zwracałem uwagę na znaczenie prawidłowo sporządzonego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego dla realizacji prawa do obrony obwinionych. W dzisiejszym artykule chciałbym omówić problematykę podpisywania orzeczeń dyscyplinarnych w kontekście możliwości ich zakwestionowania, m.in. przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl.

Na podstawie art. 45a ust. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych. Kompetencja ta została również potwierdzona w obowiązującym od 27 lutego 2014 r. Regulaminie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (dalej: Regulamin).

Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg na orzeczenia dyscyplinarne organów polskich związków sportowych zostały określone natomiast w rozdziale 11 Regulaminu, tj. §72-82. Dla celów dzisiejszego artykułu w szczególności chciałbym zwrócić uwagę na treść przepisu §82 Regulaminu:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do rozpoznawania skarg na decyzje dyscyplinarne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.”

Warto w tym momencie podkreślić, że bardzo podobny przepis umieszczony był we wcześniejszej wersji Regulaminu, a mianowicie §87a, który stanowił, ze:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do rozpoznawania skarg na decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów polskich związków sportowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnegio.”

Powyższe oznacza, że pomimo uchwalenia nowej wersji Regulaminu, przepis ten – w odniesieniu do decyzji dyscyplinarnych – nie uległ żadnym zmianom, dlatego też można korzystać z dorobku orzecznictwa Trybunału ukształtowanego jeszcze na gruncie poprzedniej wersji Regulaminu.

Orzeczeniem, które chciałbym w tym momencie przywołać, jest wyrok Trybunału z 2 września 2010 r. Sprawa dotyczyła skargi na orzeczenie dyscyplinarne organu jednego z polskich związków sportowych. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono rażące naruszenie przepisów prawa związkowego, m.in. z uwagi na podpisanie go przez przewodniczącego oraz osobę, która nie była członkiem organu dyscyplinarnego.

Trybunał rozpatrując omawianą skargę, zgodnie z przywołanym wcześniej odesłaniem do przepisów Kodeksu postępowanie karne, wskazał na przepis art. 113 k.p.k., zgodnie z którym:

Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, chyba że orzeczenie zamieszczono w protokole.

Trybunał poddał analizie zarówno stanowisko doktryny, jak i dorobek orzecznictwa w zakresie wymagań stawianych orzeczeniu dyscyplinarnemu oraz skutków jego wadliwego podpisania. Konkluzje były następujące:

Niepodpisanie orzeczenia przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu jest uznane za jedno z najpoważniejszych uchybień skutkujących nieważnośćią orzeczenia z mocy prawa;
Wymóg podpisu wszystkich członków składu orzekającego dotyczy dyspozytywnej części orzeczenia, nie zaś jego uzasadnienia;
Niedopuszczalne jest uzupełnienie orzeczenia poprzez jego późniejsze podpisanie przez wszystkich członków składu orzekającego, nawet w przypadku, gdyby wcześniejszy brak wynikał jedynie z niedopatrzenia.
Mając na uwadze powyższe, Trybunał uwzględnił skargę, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując je do ponownego rozpatrzenia przez organ dyscyplinarny polskiego związku sportowego.

Pomimo zmiany Regulaminu Trybunału, wytyczne odnośnie stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego dla rozpatrywania spraw dyscyplinarnych, wydają się być takie same. Z jednej strony, organy dyscyplinarne polskich związków sportowych powinny mieć je na uwadze w trakcie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Z drugiej zaś, obwinieni dbając o swoje interesy powinni mieć na uwadze wyżej wskazane orzeczenie Trybunału. Być może okaże się ono przydatme w skutecznym zakwestionowaniu sposobu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.