Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Kinga Kania

Kinga Kania
06 kwi 2017, 09:25
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

W dzisiejszym blogu przybliżę zmiany jakie w relacjach na linii przedsiębiorca – konsument wprowadziła nowa Ustawa dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która obowiązuje od 10 stycznia 2017 r. Ustawa dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy stacjonarne, jak i sklepy internetowe, tak przedsiębiorców sprzedających towary jak i świadczących usługi. Mimo że ustawę tą trudno zaliczyć to przepisów szeroko rozumianego prawa sportowego, to jednak warto na nią zerknąć gdyż wiele podmiotów działających w branży sportowej może być jej adresatami.

Przepisy ustawy stosuje się do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Jeżeli jednak przewiduje to regulamin, to wszczęcie tego postępowania następuje również na wniosek przedsiębiorcy. Podmiotem właściwym do prowadzenia postępowania jest ,,podmiot uprawniony”.  Rozpatruje on zarówno spory krajowe, jak i transgraniczne. Postępowanie w omawianym trybie można prowadzić tylko po uzyskaniu wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmiot taki prowadzi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie uprawnionym procedury tego postępowania, tj. o regulaminy.

Przedsiębiorca, który zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Innymi zaletami tytułowego postępowania jest to, że jest ono dla konsumentów nieodpłatne. Regulamin może jednak przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia w sposób znaczący konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Strona na każdym etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. Kolejnym ułatwieniem, zgodnie z ustawą jest to, że postępowanie prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, a regulamin może w wyjątkowych przypadkach przewidywać wymóg osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli. Ponadto, wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich podmiot uprawniony przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Należy zwrócić uwagę, że podmiot uprawniony może odmówić rozpatrzenia sporu, w sytuacjach wskazanych w regulaminie, które mogą obejmować wyłącznie następujące przypadki:

1) wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;

2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd;

4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od ustalonych w regulaminie progów finansowych;

5) wnioskodawca uchybił określonemu w regulaminie terminowi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania podmiotu uprawnionego.

Omawiana ustawa jest wynikiem wdrożenia unijnej dyrektywy (w dniu 21 maja 2013 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich). Konsekwencją tego jest także m.in. zapewnienie łącza internetowego do platformy ODR - Online Dispute Resolution. Jest to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Celem zmian ma być rozpowszechnienie alternatywnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Jak najbardziej warto z tego korzystać, a pozostając w temacie mediacji zachęcam do zapoznania się z publikacjami w tym zakresie na portalu prawosportowe.pl, w tym m.in. z ,,Mediacja dla sportu". 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE