Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Unia Europejska i jej obywatele

Unia Europejska i jej obywatele

Kinga Kania

Kinga Kania
16 lut 2017, 08:58
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Flickr

W dzisiejszym wpisie zasygnalizuję Państwu możliwości uczestniczenia obywateli w unijnym procesie stanowienia prawa. Biorąc pod uwagę fakt, że hasło: ,,myśl globalnie, a działaj lokalnie” coraz częściej zastępowane jest ,,myśl globalnie i działaj globalnie” (także w kontekście profesjonalizacji i komercjalizacji sportu) warto zwrócić uwagę na narzędzia, w które zostali wyposażeni obywatele, aby wpływać na wspólnotowy proces legislacyjny.

Jednym z nich jest europejska inicjatywa ustawodawcza. Mechanizm ten uregulowany jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Umożliwia on milionowi obywateli kilku krajów członkowskich przedłożenie projektu własnego aktu prawnego, czyli bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego. Obowiązuj ona od 1 kwietnia 2012 r. Do tej pory 3 inicjatywy zakończyły się sukcesem, tzn. działaniami następczymi podjętymi przez Komisję. Obecnie jest 2 inicjatywy, w przypadku których gromadzenie deklaracji poparcia zostało zakończone, ale Komisja nie dysponuje informacją, czy organizatorom udało się zebrać wymaganą liczbę deklaracji oraz 4 trwające inicjatywy, w przypadku których gromadzone są jeszcze deklaracje poparcia. W skrócie procedura ta przedstawia się następująco. Aby nasz pomysł mógł być przedmiotem inicjatywy, trzeba sprawdzić, czy dotyczy on obszaru polityki, w którym UE posiada uprawnienia do działania, a Komisja − do przedstawienia wniosku legislacyjnego. W pierwszej kolejności należy przygotować i utworzyć komitet obywatelski. Musi się on składać z co najmniej 7 obywateli UE, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych państwach członkowskich. Następnie trzeba  zwrócić się z wnioskiem o rejestrację proponowanej przez siebie inicjatywy na specjalnym portalu. W sytuacji, w której organizatorzy planują zbieranie deklaracji poparcia przez internet koniecznym jest dokonanie certyfikacji systemu gromadzenia danych. Kiedy rejestracja inicjatywy zostanie potwierdzona, można rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia. Organizatorzy mają 12 miesięcy na zebranie wymaganej liczby deklaracji poparcia - milion ogółem. Po zgromadzeniu wymaganych deklaracji poparcia organizatorzy muszą zwrócić się do właściwych organów krajowych w każdym państwie członkowskim, w którym zbierali deklaracje, o potwierdzenie liczby ważnych deklaracji poparcia w nim zebranych (w Polsce będzie to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki). Gdy organizatorzy otrzymają od właściwych organów krajowych certyfikaty poświadczające liczbę ważnych deklaracji poparcia, mogą wówczas przedłożyć swoją inicjatywę Komisji – wraz z informacjami na temat wsparcia i finansowania, jakie otrzymali na rzecz tej inicjatywy. W końcu następuje rozpatrzenie inicjatywy, wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim i udzielenie odpowiedzi przez Komisję. W ciągu 3 miesięcy od przedłożenia inicjatywy przedstawiciele Komisji spotkają się z organizatorami, aby mogli oni szczegółowo wyjaśnić kwestie, jakie podejmuje inicjatywa i wtedy mogą oni zaprezentować inicjatywę podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego w Parlamencie Europejskim.

Ponadto, Komisja chcąc poznać zdanie opinii publicznej i uwzględniać je przy tworzeniu i aktualizowaniu przepisów UE stworzyła program lepszego stanowienia prawa. Dzięki niemu można przesłać swoje uwagi na temat wstępnych propozycji nowych przepisów lub planów oceny poszczególnych przepisów, czy też tzw. kontroli sprawności różnych przepisów. Oprócz tego, można wziąć udział w konsultacjach społecznych podczas których można wyrazić swoje zdanie na temat ocen i kontroli sprawności funkcjonowania obowiązujących przepisów w praktyce. Na tym jednak nie koniec. W każdej chwili można przedstawić swoje propozycje udoskonalenia istniejących przepisów. Komisja przeanalizuje nadesłane uwagi dotyczące uproszczenia unijnego prawodawstwa i zmniejszenia obciążenia regulacyjnego. Uwagi można przesyłać za pomocą specjalnej platformy REFIT. Powstała ona w 2015 roku. Wspiera ona proces upraszczania prawa UE i zmniejszania obciążeń regulacyjnych z korzyścią dla społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw oraz organów publicznych i w konsekwencji formułuje zalecenia dla Komisji z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez obywateli, tzn. zadania jej członków obejmują przegląd uwag otrzymanych za pośrednictwem internetowego formularza „Zmniejsz obciążenie – wyraź swoją opinię!” i wydawanie zaleceń dla Komisji.

Inną kwestią, którą warto śledzić w kontekście prac legislacyjnych Komisji (czy też biorąc pod uwagę wyżej wskazane zagadnienia samemu w temacie zadziałać) jest to, że podmiot ten powraca do idei zapoczątkowanej jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. tj. europejskiego statutu stowarzyszenia. Niestety od 1993 r., kiedy to przedstawiono kolejną wersję statutu prace Komisji w tym zakresie nie toczą się zbyt dynamicznie. W tym czasie zostały przyjęte statuty europejskiej spółki i spółdzielni i rozpoczęto prace nad europejskim statutem fundacji. Jak wskazuje się powszechnie, przyjęcie takiego statutu przyczyniłoby się m.in. do do budowy silnego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, lepszej rozpoznawalności organizacji społecznych na poziomie struktur unijnych i ich bardziej transparentnego funkcjonowania. Kolejnym argumentem podnoszonym za tym, żeby przyjąć statut stowarzyszenia jest to, że skoro możliwe jest budowanie i rozwijanie wspólnego unijnego rynku, znoszenie barier dla działalności gospodarczej czy chociażby ujednolicanie przepisów podatkowych to dlaczego nie ułatwić życia obywatelom chcącym działać swobodnie w granicach całej Unii (?).Taki statut mógłby rozwiązać np. problemy z otwieraniem krajowych przedstawicielstw stowarzyszeń prowadzących działalność w skali międzynarodowej czy znieść (występujące w niektórych państwach) ograniczenia członkostwa obywateli czy osób prawnych spoza danego państwa. A jakie jest Państwa zdanie? 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE