ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Tajemnice klubów sportowych

Kluby sportowe, polskie związki sportowe ze względu na specyfikę swojej działalności np. transfery, umowy sponsoringowe posiadają informacje, dane, których udostępnienie może mieć negatywne konsekwencje dla ich działalności.  Czy zatem istnieje sposób, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji?

Jednym z rozwiązań jest zastosowanie NDA. Co to jest NDA – (z ang. confidential disclosure agreement)? NDA to umowa, która jest zawierana generalnie w sytuacjach, w których dochodzi do transferu czy też do wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak jest przepisów prawa, które określałyby wymogi i zasady konstruowania i zawierania tego rodzaju umów. Umowa ta może zostać zawarta przez co najmniej dwa podmioty – bez znaczenia jest czy są to osoby fizyczne czy też osoby prawne. NDA może stanowić oddzielną umowę lub też mieć postać klauzuli np. w zawieranej pomiędzy stronami umowy zlecenia. Przedmiotem NDA jest udostępnianie drugiej stronie umowy danych o charakterze niejawnym – co do zasady będą to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym przedmiotem umowy mogą być informacje mające lub mogące mieć wartość majątkową.

Najważniejszą kwestią jest odpowiednie sprecyzowanie informacji, które mają zostać zachowane w poufności. Często popełnianym błędem jest samo odwoływanie się do definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też jej dosłowne powtórzenie.

Definicja legalna tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis ten stanowi: ,,Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Dobrym rozwiązaniem jest zawarcie katalogu informacji, które są uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. W klubach sportowych czy też w polskich związkach sportowych ze względu jak wskazywałam na wstępie specyficzny rodzaj działalności do takich informacji mogą zaliczać się np.: terminy obowiązywania umów z zawodnikami, fakt prowadzenia negocjacji i ich przebieg, plany kampanii marketingowych lub reklamowych, informacje o wynagrodzeniach, statystyki, informacje na temat stanu zdrowia zawodników. W odniesieniu do aspektów związanych z tajemnicą w zakresie stanu zdrowia zawodników odsyłam do swojego wcześniejszego wpisu: ,,Informacje o stanie zdrowia sportowca” http://prawosportowe.pl/informacje-o-stanie-zdrowia-sportowca.html.

Pamiętać jednak należy, że przedmiotem umowy poufności nie mogą być informacje, które są powszechnie znane, ogólnodostępne czy też te, które muszą być przez stronę umowy udostępnione ze względu na inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Ponadto należy określić cel, do którego dane informacje mogą zostać wykorzystane oraz opisać minimalne środki bezpieczeństwa: techniczne i prawne jakie odbiorca tych informacji powinien stosować w sposobie postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Istotne jest także wskazanie czasu trwania obowiązku poufności. Bezpiecznym rozwiązaniem jest uregulowanie tej kwestii przez czas nieograniczony. Wskazywanie przedziałów czasowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu udostępniającego tego rodzaju informacje.

Aby zabezpieczyć sytuację po rozwiązaniu umowy, dla której zawarto NDA warto w tejże umowie zawrzeć postanowienia, co odbiorca tych informacji poufnych powinien zrobić z nimi po rozwiązaniu umowy. Można zatem wprowadzić zobowiązanie do zwrócenia danych i zniszczenia ich kopii. Wówczas mamy jasną sytuację, że dana osoba po rozwiązaniu umowy nie powinna być w posiadaniu informacji poufnych (teoretycznie).

Zawarcie NDA może skutkować różnymi konsekwencjami na gruncie odpowiedzialności za naruszenie poufności. W sytuacji braku zawarcia takiej umowy,  odbiorca tajemnicy przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność tylko na podstawie art. 18 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji lub art. 415 kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa), a podmiot dochodzący roszczeń na tej podstawie zobowiązany jest udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności – żąda naprawienia szkody, to musi udowodnić jej wysokość. W związku z tym w NDA wprowadza się postanowienia o karze umownej. Wówczas wystarczy wykazać fakt naruszenia umowy i fakt zastrzeżenia na tę okoliczność kary umownej. Jeżeli zdarzy się tak, że kara umowna nie wystarczy na pokrycie szkody, to można dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną. Jest jednak jeden warunek: musi na to pozwalać umowa.

Kwestia czy zawierać NDA została pozostawiona stronom planującym współpracę. Biorąc pod uwagę wartość różnego rodzaju informacji dla funkcjonowania bieżącego i przyszłego danego podmiotu, warto zadbać, aby taka umowa została zawarta i w rzeczywisty sposób zabezpieczała interesy  podmiotu ujawniającego informacje i dawała narzędzia do skutecznego egzekwowania roszczeń z tytułu jej naruszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.