Opublikowane w

Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz.2

Przyjęta niedawno, Uchwała nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018” porządkuje kwestie organizacji rozgrywek piłkarskich w Polsce od strony przepisów gry. Zawiera postanowienia, interpretacje, wskazówki dla sędziów, ustanawia obowiązki organizatorów meczów piłkarskich czy ich uczestników. Poprzednio pisałem o przepisach regulujących kwestie piłek używanych w meczu piłkarskim, dziś pora na przepisy dotyczące zawodników.

Opublikowane w

Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną

W poprzednim wpisie p.t. „Stosowanie przepisów gry w praktyce” pisałem między innymi o wymogach jakie musi spełniać pole gry w kontekście rozgrywania na nim zawodów piłki nożnej na różnych szczeblach rozgrywek. Dziś kontynuuję omawianie najważniejszych – z punktu widzenia klubów piłkarskich, zwłaszcza tych mniejszych, amatorskich – przepisów Uchwały nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”.

Opublikowane w

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 5

Od pewnego czasu poruszamy na łamach portalu prawosportowe.pl problematykę nowelizacji edukacji trenerów piłki nożnej i kursów trenerskich na nowych zasadach. W poprzednim odcinku było między innymi o kursach trenerskich UEFA B. Dzisiaj m.in. o uprawnieniach do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B.

Opublikowane w

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 4

Od pewnego czasu piszemy na łamach portalu prawosportowe.pl o zmianach w edukacji trenerów piłki nożnej i kursach trenerskich „po nowemu”. W poprzednim odcinku było między innymi o kursach trenerskich UEFA A , a dziś o kursach UEFA B.

Opublikowane w

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 3

Kontynuując tematykę „kursów trenerskich po nowemu” i zachęcając do lektury poprzedniego wpisu, kilka zdań poświęcę kursom dla byłych profesjonalnych piłkarzy. § 17 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA stanowi kto ma uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B + A dla byłych profesjonalnych zawodników.

Opublikowane w

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 2

W poprzednim odcinku pisałem o podstawowych zasadach organizacji kursów trenerskich w piłce nożnej po zmianach przepisów oraz o tym jak składać aplikacje na takie kursy. Dziś m.in. o tym kto ma uprawnienia do organizacji kursów UEFA Pro czy UEFA Elite Youth.

Opublikowane w

Proces uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

W poprzednim artykule pt. „Zwolnienie z ekwiwalentu sędziowskiego” pisałem o inicjatywie PZPN dotyczącej odciążenia klubów III ligi, w kwestii opłat za ekwiwalenty sędziowskie, a dziś – o kolejnej niedawnej Uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Uchwale w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.

Opublikowane w

Opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

Mamy w Polsce nowoczesną infrastrukturę sportową. Stadiony klubów piłkarskiej Ekstraklasy – z małymi wyjątkami – są wizytówkami grających na nich klubów. Na niższych szczeblach rozgrywek jednak nie zawsze jest tak różowo. O ile w kwestii miejsc dla dziennikarzy, o które tak trudno było jeszcze w końcówce lat 90-tych minionego stulecia, wiele się zmieniło, o tyle jeszcze jest sporo do zrobienia, zwłaszcza na stadionach czy boiskach w niższych klasach.

Opublikowane w

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 1: Tryb uchwalania

Minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowym piłki nożnej PZPN pierwszy raz określił reguły, którym mają podlegać klubowe regulaminy dyscyplinarne. W związku ze zobowiązaniem klubów do wprowadzenia zmian w swoich przepisach dyscyplinarnych nie później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016, portal PrawoSportowe.pl postanowił zainicjować cykl poradników dotyczących procesu tworzenia oraz uchwalania regulaminów dyscyplinarnych w klubach piłkarskich.

Na wstępie należy podkreślić, że choć cykl dedykowany będzie regulaminom dyscyplinarnym klubów piłkarskich, zasady ich tworzenia są wspólne również dla klubów biorących udział we współzawodnictwie sportowym w innych dyscyplinach sportowych, z uwzględnieniem przepisów właściwych związków sportowych.

Chcąc szczegółowo omówić przepisy dyscyplinarne klubów piłkarskich, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie: komu przyznano kompetencję do uchwalenia regulaminów dyscyplinarnych? Kwestia wydaje się być nieistotna, jednak ma swoje doniosłe znaczenie prawne.

Prowadząc sprawy dyscyplinarne zawodników przeciwko klubom sportowym podstawową kwestią jest analiza przepisów regulaminów dyscyplinarnych. Co ciekawe, w wielu przypadkach okazuje się, że dokumenty te nie zostały uchwalone przez żaden organ klubu. Czy taki regulamin, wprowadzony bez zachowania jakiejkolwiek formy prawnej może być podstawą nakładania sankcji na członków klubu? Zdania są podzielone. Spotkaliśmy się jednak ze sprawami, w których zawodnik skutecznie zakwestionował nałożone na niego sankcje przez klub z uwagi na ograniczenie jego praw przez regulamin obowiązujący bez podstawy prawnej.

W interesie klubów jest zatem zachowanie odpowiedniej formy prawnej ustanowionych regulaminów dyscyplinarnych. Kto zatem powinien uchwalić przepisy dyscyplinarne w klubach sportowych?

Odpowiadając na to pytanie należy w pierwszej kolejności poddać analizie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawę o sporcie. Wnioski są następujące: Jedyny przepis ustawy dotyczący zagadnień dyscyplinarnych to art. 9 ust. 4 u.s. nakładający obowiązek uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego polskiego związku sportowego przez walne zgromadzenie członków lub delegatów. Obowiązek ten w żaden sposób nie obejmuje również klubów sportowych. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują zatem wprost tej kwestii.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy wewnętrzne właściwych federacji sportowych, w szczególności ich regulaminy dyscyplinarne. Mogą one bowiem zawierać przepisy określające właściwość organów uprawnionych do uchwalenia regulaminów dyscyplinarnych w klubach. Analizując Regulamin Dyscyplinarny PZPN należy zwrócić uwagę na przepis art. 121 § 1 pkt 1 Regulaminu, który określa właściwość organów w postępowaniach dyscyplinarnych. Stanowi on, że jednym z organów I instancji jest zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy – w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu. W powyższej normie nie wskazano jednakże organu właściwego dla uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego klubu. W związku z brakiem określenia tej kwestii w innych przepisach wewnętrznych Związku należy uznać, że tryb uchwalenia wewnętrznego regulaminu dyscyplinarnego pozostawiono do swobodnej regulacji przez kluby.

Sprawa jest jasna, jeżeli w statucie lub umowie klubu (w zależności od jego formy prawnej) wprost określono kompetencję jednego z organów do uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego. Co jednak w przypadku, gdy akty wewnętrzne nie regulują tej kwestii? W takim przypadku należy wrócić do przepisów powszechnie obowiązujących wskazujących na domniemanie kompetencji władz klubów. W zdecydowanej większości będą to:

1) kluby działające w formie stowarzyszenia – zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach:

art. 11

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

W takim przypadku podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu dyscyplinarnego będzie należało do właściwości walnego zebrania członków lub delegatów klubu sportowego.

2) kluby działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zastosowanie znajdzieart. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

Art. 201

§1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

(…)

Wprawdzie treść powyższego przepisu nie wskazuje jednoznacznie na domniemanie kompetencji zarządu, jednak zarówno orzecznictwo jak i przedstawiciele doktryny wskazują na to, że charakter „prowadzenia” i „reprezentowania” przez zarząd spraw spółki potwierdza ciągłość jego działalności, co stanowi podstawę do uznania zasady domniemania kompetencji zarządu.

W związku z powyższym, w razie braku określenia organu właściwego do uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego klubu działającego w formie spółki z o.o., kompetencja ta będzie przyznana zarządowi klubu sportowego.

3) kluby działające w formie spółki akcyjnej – zastosowanie znajdzie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

Art. 368

§1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

(…)

Analogiczna sytuacja jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W razie braku regulacji kwestii dyscyplinarnych w przepisach wewnętrznych spółki, kompetencja ta przyznana zostanie zarządowi klubu sportowego.

Jedynie regulamin dyscyplinarny uchwalony zgodnie z prawem będzie stanowić źródło praw i obowiązków członków klubu, co w razie naruszenia przez nich zasad obowiązujących w klubie umożliwi skuteczne egzekwowanie sankcji. W następnych tygodniach na łamach portalu skupimy się na praktycznych aspektach tworzenia klubowych regulaminów dyscyplinarnych. Pierwszym z nich będzie prawidłowe określenie katalogu przewinień oraz sankcji dyscyplinarnych.