Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Opublikowane w

Prawne aspekty wstrzymania wypłaty wynagrodzeń w Pogoni Szczecin

W ostatnich dniach doszło do kilku zdarzeń, wykraczających poza ramy profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Nieco w cieni cieniu sytuacji, która miała miejsce z udziałem piłkarzy Mistrza Polski, również zawodnicy Pogoni Szczecin ponieśli negatywne konsekwencje słabych wyników sportowych. Decyzją zarządu wstrzymano im bowiem wypłatę części wynagrodzenia. Czy takie działanie ma uzasadnienie prawne? Zapraszam do lektury.

Opublikowane w

Kooptacja składu zarządu w stowarzyszeniach sportowych

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie zagadnieniu uzupełniania składu władz w organizacjach sportowych działających na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że w dalszym ciągu pojawia się dużo wątpliwości w tym zakresie.

Opublikowane w

Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej – transfery zawodników amatorów

Kilkanaście dni temu rozpoczęło się piłkarskie okno transferowe. Dzisiejszy tekst nie będzie jednakże poświęcony zmianom barw klubowych odbywającym się na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Tym razem chciałbym bowiem skupić się na nowych przepisach dotyczących zmian barw klubowych zawodników o statusie amatora.

Opublikowane w

O bezprawności jednostronnego zmniejszania wynagrodzenia zasadniczego zawodników przez kluby sportowe

Okres letni nieodłącznie związany jest z przeprowadzaniem transferów z udziałem zawodników. Zmieniając barwy klubowe powinni oni szczegółowo zaznajomić się z przedstawianymi im kontraktami, w których mogą znaleźć się postanowienia negatywnie kształtujące ich sytuację prawną. Dzisiejszy tekst poświęcony jest jednemu z nich, a mianowicie jednostronnemu obniżeniu wynagrodzenia przez klub w razie braku osiągnięcia określonego wyniku sportowego przez zawodnika.

Opublikowane w

Konstrukcja umowy o świadczeniu usług przez trenera personalnego

Coraz częściej zgłaszają się do nas trenerzy osobiści oferujący treningi, dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Widząc zapotrzebowanie rynku chciałbym zatem w dzisiejszym artykule poddać analizie prawne aspekty świadczenia usług treningów personalnych.

Omawiając charakter stosunku prawnego nawiązywanego z trenerem personalnym należy w pierwszej kolejności dokonać kwalifikacji prawnej zawartej pomiędzy stronami umowy. W zdecydowanej większości będzie to tzw. umowa o świadczenie usług trenerskich, do której na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu. Jej istotą będzie zatem dokonywanie właściwych zabiegów ze strony trenera przy zachowaniu należytej staranności, nie zaś osiągnięcie określonego rezultatu. Choć nie wykluczam całkowicie możliwości określenia relacji prawnej z trenerem na podstawie kontraktu zbliżonego do umowy o dzieło, jednakże w dzisiejszym tekście skupię się na przeważającej w obrocie prawnym umowie o świadczeniu usług trenerskich.

Czy umowa ta dla swej ważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej?  Przepis art. 73 § 1 k.c. stanowi, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. W kodeksie cywilnym nie przewidziano szczególnej formy dla zawarcia umowy zlecenia. W związku z tym należy uznać, że brak pisemnej formy umowy o świadczenie usług trenerskich nie powoduje nieważności czynności prawnej zawartej między stronami. Należy mieć naturalnie na uwadze, że sporządzenie pisemnej umowy oraz jasne określenie zasad współpracy zmniejszy ryzyko powstania sporów dotyczących wzajemnych praw i obowiązków.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest fakt zawodowego prowadzenia działalności przez trenera, potwierdzony m.in. zarejestrowaniem działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług trenerskich. Ma to doniosłe znaczenie prawne w kontekście brzmienia przepisu art. 355 § 2 k.c., który stanowi, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Prowadzenie profesjonalnej działalności przez trenera uzasadnia zatem większe oczekiwania co do jego kompetencji oraz rzetelności w ramach świadczonych usług. Skutkuje to nałożeniem na trenerów surowszych standardów w porównaniu do osób świadczących analogiczne usługi poza zakresem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Z profesjonalną działalnością trenerów wiąże się również kwestia niedozwolonych klauzul umownych, które opisywałem już m.in. w tekstach pt. Klauzule niedozwolone a organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnejO wyłączaniu odpowiedzialności za wypadki sportowe. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy umowne wyłączające odpowiedzialność trenera za powstanie wszelkich negatywnych następstw zdrowotnych w wyniku przeprowadzonych zajęć.

Analizując umowę należy zwrócić szczególną uwagę na określenie wzajemnych praw i obowiązków stron. Przykładowy katalog obowiązków trenera zawiera m.in.: ustalenie planu treningowego, prowadzenie treningów personalnych zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa a także zapewnienie zastępstwa w razie swojej nieobecności, na co druga strona musi naturalnie wyrazić zgodę. Katalog obowiązków korzystającego z usług świadczonych przez trenera może natomiast przykładowo obejmować: stosowanie się do poleceń trenera, zapewnienie sobie stroju sportowego, dopasowanego do charakteru treningu, przestrzeganie regulaminów obowiązujących na obiektach treningowych a także oczywiście zapłata wynagrodzenia trenerowi. Umowa o świadczenie usług trenerskich ma bowiem charakter odpłatny. Podczas analizy kontraktu należy zwrócić uwagę na wszelkie zapisy determinujące wysokość uiszczanego honorarium, w szczególności stosowane kary umowne bądź zapisy zastrzegające możliwość zachowania wynagrodzenia przez trenera pomimo braku przeprowadzenia treningu. Takie postanowienia mogą zostać zakwalifikowane jako niedozwolone postanowienia umowne, co będzie skutkować ich bezskutecznością.

Ostatnią kwestią, na którą należy zwracać uwagę jest czas trwania umowy oraz możliwość jej wypowiedzenia. Choć w obrocie prawnym występują umowy przewidujące jedynie jednokrotne świadczenie usług trenerskich, zdecydowana większość kontraktów zawierana jest na czas określony, m.in. na daną liczbę jednostek treningowych. Analizując umowę należy zwrócić uwagę na konsekwencje przewidziane w razie przedwczesnego odstąpienia od umowy, w szczególności kary umowne a także przepadek wpłaconego już wynagrodzenia. Niejednokrotnie takie postanowienia należą do katalogu klauzul abuzywnych, co potwierdza stale powiększający się Rejestr Klauzul Niedozwolonych prowadzonych przez Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Przykładem jest klauzula wpisaną w pozycji 748 rejestru na podstawie wyroku z 27 marca 2006 roku, w którym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zapis o treści „Opłaty za niewykorzystywane lekcje nie podlegają zwrotowi” należy uznać za niedozwolone postanowienie umowne, ponieważ przewiduje przepadek wpłaconej opłaty nawet w razie braku korzystania świadczenie bez winy konsumenta.

Zdaję sobie naturalnie sprawę z możliwości dalszej rozbudowy zawieranych kontraktów w zależności od potrzeb stron oraz charakteru prowadzonych zajęć, m.in. poprzez szczegółowe określenie zasad ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę na osobie i mieniu. Wierzę jednak, ze powyższe rozważania pomogą w sporządzeniu umowy spełniającej oczekiwania obu stron, co pozwoli na owocną i efektywną współpracę w dążeniu do osiągnięcia właściwych rezultatów treningu.