Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – zarys problemu

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – zarys problemu

Maciej Broda

Maciej Broda
07 cze 2017, 20:42
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Flickr

W dzisiejszym tekście przedstawione zostaną wstępne uwagi dotyczące przyznawania stypendiów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie. Okazuje się bowiem, że pomimo prawie 7 lat obowiązywania wyżej wskazanej ustawy ciągle pojawiają się problemy we właściwej realizacji jej postanowień przez JST.

Interesującym nas przepisem jest art. 31 ustawy o sporcie:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Jak wynika zatem z art. 31 ust. 3 u.s. to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określić ma szczegółowe zasady dotyczące realizacji kompetencji przyznanej na gruncie ustawy o sporcie. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (II GSK 1903/11): Ustawodawca w przepisie tym nie sprecyzował szczegółowo kryteriów jakie powinny być zachowane przez jednostkę samorządu terytorialnego przy wypełnianiu delegacji ustawowej tego przepisu. Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chce skorzystać z uprawnienia do ustanawiania i finansowania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, jest zgodnie z art. 31 ust. 3 tej ustawy określenie w drodze uchwały, szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2 biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca nie przewidział dodatkowych, poza wyraźnie wyartykułowanymi, kryteriów jakie winny być spełnione przez jednostki samorządu terytorialnego, aby finansować nagrody czy wyróżnienia za wyniki sportowe.

Pomimo, zdawałoby się, dużej swobody w określeniu reguł przyznawania stypendiów na gruncie omawianego przepisu, okazuje się, iż duża część aktów regulujących tę materię, wydanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym ustawą o sporcie. Naruszenia dotyczą m.in. przekroczenia zakresu upoważnienia wynikającego z art. 31 u.s., nieprawidłowego określenia zakresu osób uprawnionych do uzyskania stypendiów, wstrzymywania stypendium, jak również niezgodnego z prawem określenia procedury przyznania stypendium.

Wyżej wskazany problem potwierdza aktualna linia orzecznicza sądów administracyjnych. Z uwagi na złożoność oraz różnorodność poruszanych zagadnień, w kolejnych wpisach poruszane będą kolejne problematyczne kwestie rozstrzygnięte wyrokami sądowymi. Wierzymy, że pojawiające się teksty przyczynią się do zwiększenia świadomości prawnej osób odpowiedzialnych za ustanowienie samorządowych stypendiów, co będzie miało również przełożenie na mniejszą liczbę kwestionowanych aktów oraz toczących się postępowań sądowych w tym zakresie. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE