ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – zarys problemu

W dzisiejszym tekście przedstawione zostaną wstępne uwagi dotyczące przyznawania stypendiów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie. Okazuje się bowiem, że pomimo prawie 7 lat obowiązywania wyżej wskazanej ustawy ciągle pojawiają się problemy we właściwej realizacji jej postanowień przez JST.

Interesującym nas przepisem jest art. 31 ustawy o sporcie:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Jak wynika zatem z art. 31 ust. 3 u.s. to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określić ma szczegółowe zasady dotyczące realizacji kompetencji przyznanej na gruncie ustawy o sporcie. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (II GSK 1903/11): Ustawodawca w przepisie tym nie sprecyzował szczegółowo kryteriów jakie powinny być zachowane przez jednostkę samorządu terytorialnego przy wypełnianiu delegacji ustawowej tego przepisu. Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chce skorzystać z uprawnienia do ustanawiania i finansowania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, jest zgodnie z art. 31 ust. 3 tej ustawy określenie w drodze uchwały, szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2 biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca nie przewidział dodatkowych, poza wyraźnie wyartykułowanymi, kryteriów jakie winny być spełnione przez jednostki samorządu terytorialnego, aby finansować nagrody czy wyróżnienia za wyniki sportowe.

Pomimo, zdawałoby się, dużej swobody w określeniu reguł przyznawania stypendiów na gruncie omawianego przepisu, okazuje się, iż duża część aktów regulujących tę materię, wydanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym ustawą o sporcie. Naruszenia dotyczą m.in. przekroczenia zakresu upoważnienia wynikającego z art. 31 u.s., nieprawidłowego określenia zakresu osób uprawnionych do uzyskania stypendiów, wstrzymywania stypendium, jak również niezgodnego z prawem określenia procedury przyznania stypendium.

Wyżej wskazany problem potwierdza aktualna linia orzecznicza sądów administracyjnych. Z uwagi na złożoność oraz różnorodność poruszanych zagadnień, w kolejnych wpisach poruszane będą kolejne problematyczne kwestie rozstrzygnięte wyrokami sądowymi. Wierzymy, że pojawiające się teksty przyczynią się do zwiększenia świadomości prawnej osób odpowiedzialnych za ustanowienie samorządowych stypendiów, co będzie miało również przełożenie na mniejszą liczbę kwestionowanych aktów oraz toczących się postępowań sądowych w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.