ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – wstrzymywanie i wznawianie wypłaty świadczeń

W ramach kontynuacji omawiania zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi ze środków jednostek samorządu terytorialnego, w dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć problematykę wstrzymywania i wznawiania wypłaty stypendiów sportowych. Okazuje się bowiem, że ustawa o sporcie reguluje tę kwestię w sposób odmienny od poprzednio obowiązujących przepisów, co może mieć istotny wpływ na ważność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie: Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 31 ust. 3 u.s.: Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość wyżej wskazanych świadczeń zostaną określone w uchwale organu stanowiącego danej JST. Czy z powyższych przepisów wynika uprawnienie do wprowadzenia w aktach prawa miejscowego przepisów umożliwiających wstrzymywanie i wznawianie wypłaty stypendiów sportowych?

Między innymi ta problematyka była przedmiotem analizy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekał w sprawie dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawienia oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.

W toku postępowania Prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej uchwały m.in. z uwagi na wprowadzone do niej instytucji wstrzymania wypłaty stypendium, która nie została przewidziana w przepisach ustawy o sporcie, będących podstawą wydania omawianego aktu prawa miejscowego.

Sąd po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2016 r. (VIII SA/Wa 1115/15) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że przepis art. 31 ust. 3 u.s. zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia przepisów prawa miejscowego, które dotyczy wyłącznie ustalenia zasad i trybu  przyznawania i pozbawiania  stypendium sportowego, a nie uprawnia tego organu do regulowania w tej drodze również zasad i trybu  wstrzymywania i wznawiania  wypłaty tych stypendiów.

Oceniając kwestię braku udzielenia upoważnienia do regulowania również zasad  wstrzymywania  i  wznawiania  wypłaty stypendium sportowego Sąd miał również na uwadze treść kolejnego przepisu ustawy o sporcie tj. art. 32.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.

(…)

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia członka kadry narodowej stypendium sportowego, jeżeli:

1) nie realizuje on programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1, lub

2) utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 2, lub

3) odmówił on udziału w zawodach, o których mowa w ust. 1.

5. Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji.

(…)

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, podstawę i wysokość stypendium, czas, na jaki może zostać ono przyznane, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także zajęte przez członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym.

Jak wskazał Sąd: Przepis ten expressis verbis stanowi, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej nie tylko przyznaje (ust. 1) i pozbawia (ust.4) stypendium sportowego dla członka kadry narodowej, ale również w określonych enumeratywnie przypadkach  wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej  (ust.3). Cytowany przepis zawiera również upoważnienie ustawowe dla wskazanego ministra do określenia, w drodze rozporządzenia, między innymi  szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania  powyższych stypendiów sportowych. Sąd uznał zatem, że wychodząc z założenia racjonalności działań ustawodawcy, przemilczenie kwestii ustalenia szczegółowych zasad  wstrzymania , a w konsekwencji również  wznawiania  tych świadczeń, uznać należy jako celowe działanie ustawodawcy służące wyłączeniu możliwości unormowania tych kwestii przez organ stanowiący JST.

Argumentacja ta została wzmocniona również poprzez odniesienie się do analogicznych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym:

Art. 35.

1. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1.

W związku z powyższym Sąd uznał, że w przypadku woli pozostawienia kompetencji organu stanowiącego JST do określania warunków wstrzymywania stypendiów sportowych, ustawodawca nie zmieniłby zakresu upoważnienia określonego w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie.

W konsekwencji, Sąd stwierdził, że regulując tryb oraz warunki  wstrzymania i wznawiania  wypłaty stypendiów sportowych Rada Miejska przekroczyła upoważnienie ustawowe wynikające z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie wprowadzając instytucję, o jakiej nie wspomina ten przepis. Przekroczenie to niewątpliwie stanowi istotne naruszenie prawa. Również tytuł kwestionowanej uchwały zawierający sformułowanie  wstrzymywania  jest wadliwy w tej części.

Wyżej wskazane orzeczenie nie jest prawomocne, aczkolwiek w mojej ocenie nie należy spodziewać się zmiany wyroku w zakresie możliwości określenia trybu oraz warunków wstrzymywania i wznawiania wypłaty stypendiów sportowych. Redagując treść aktów prawa miejscowego miejmy zatem na uwadze stanowisko Sądu zaprezentowane w wyroku 24 sierpnia 2016 r. W przypadku powzięcia informacji o obowiązywaniu w porządku prawnym przepisów sprzecznych z ustawą o sporcie, sugerujemy oczywiście dokonanie jak najszybciej stosownych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Czytaj dalej Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Czytaj dalej Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Czytaj dalej Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.