Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – wstrzymywanie i…

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – wstrzymywanie i wznawianie wypłaty świadczeń

Maciej Broda

Maciej Broda
29 cze 2017, 11:53
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W ramach kontynuacji omawiania zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi ze środków jednostek samorządu terytorialnego, w dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć problematykę wstrzymywania i wznawiania wypłaty stypendiów sportowych. Okazuje się bowiem, że ustawa o sporcie reguluje tę kwestię w sposób odmienny od poprzednio obowiązujących przepisów, co może mieć istotny wpływ na ważność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie: Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 31 ust. 3 u.s.: Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość wyżej wskazanych świadczeń zostaną określone w uchwale organu stanowiącego danej JST. Czy z powyższych przepisów wynika uprawnienie do wprowadzenia w aktach prawa miejscowego przepisów umożliwiających wstrzymywanie i wznawianie wypłaty stypendiów sportowych?

Między innymi ta problematyka była przedmiotem analizy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekał w sprawie dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawienia oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.

W toku postępowania Prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej uchwały m.in. z uwagi na wprowadzone do niej instytucji wstrzymania wypłaty stypendium, która nie została przewidziana w przepisach ustawy o sporcie, będących podstawą wydania omawianego aktu prawa miejscowego.

Sąd po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2016 r. (VIII SA/Wa 1115/15) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że przepis art. 31 ust. 3 u.s. zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia przepisów prawa miejscowego, które dotyczy wyłącznie ustalenia zasad i trybu "przyznawania i pozbawiania" stypendium sportowego, a nie uprawnia tego organu do regulowania w tej drodze również zasad i trybu "wstrzymywania i wznawiania" wypłaty tych stypendiów.

Oceniając kwestię braku udzielenia upoważnienia do regulowania również zasad "wstrzymywania" i "wznawiania" wypłaty stypendium sportowego Sąd miał również na uwadze treść kolejnego przepisu ustawy o sporcie tj. art. 32.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.

(…)

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia członka kadry narodowej stypendium sportowego, jeżeli:

1) nie realizuje on programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1, lub

2) utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 2, lub

3) odmówił on udziału w zawodach, o których mowa w ust. 1.

5. Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji.

(…)

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, podstawę i wysokość stypendium, czas, na jaki może zostać ono przyznane, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także zajęte przez członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym.

Jak wskazał Sąd: Przepis ten expressis verbis stanowi, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej nie tylko przyznaje (ust. 1) i pozbawia (ust.4) stypendium sportowego dla członka kadry narodowej, ale również w określonych enumeratywnie przypadkach "wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej" (ust.3). Cytowany przepis zawiera również upoważnienie ustawowe dla wskazanego ministra do określenia, w drodze rozporządzenia, między innymi "szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania" powyższych stypendiów sportowych. Sąd uznał zatem, że wychodząc z założenia racjonalności działań ustawodawcy, przemilczenie kwestii ustalenia szczegółowych zasad "wstrzymania", a w konsekwencji również "wznawiania" tych świadczeń, uznać należy jako celowe działanie ustawodawcy służące wyłączeniu możliwości unormowania tych kwestii przez organ stanowiący JST.

Argumentacja ta została wzmocniona również poprzez odniesienie się do analogicznych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym:

Art. 35.

1. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1.

W związku z powyższym Sąd uznał, że w przypadku woli pozostawienia kompetencji organu stanowiącego JST do określania warunków wstrzymywania stypendiów sportowych, ustawodawca nie zmieniłby zakresu upoważnienia określonego w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie.

W konsekwencji, Sąd stwierdził, że regulując tryb oraz warunki "wstrzymania i wznawiania" wypłaty stypendiów sportowych Rada Miejska przekroczyła upoważnienie ustawowe wynikające z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie wprowadzając instytucję, o jakiej nie wspomina ten przepis. Przekroczenie to niewątpliwie stanowi istotne naruszenie prawa. Również tytuł kwestionowanej uchwały zawierający sformułowanie "wstrzymywania" jest wadliwy w tej części.

Wyżej wskazane orzeczenie nie jest prawomocne, aczkolwiek w mojej ocenie nie należy spodziewać się zmiany wyroku w zakresie możliwości określenia trybu oraz warunków wstrzymywania i wznawiania wypłaty stypendiów sportowych. Redagując treść aktów prawa miejscowego miejmy zatem na uwadze stanowisko Sądu zaprezentowane w wyroku 24 sierpnia 2016 r. W przypadku powzięcia informacji o obowiązywaniu w porządku prawnym przepisów sprzecznych z ustawą o sporcie, sugerujemy oczywiście dokonanie jak najszybciej stosownych zmian. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE