Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – właściwość…

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – właściwość organów

Maciej Broda

Maciej Broda
21 cze 2017, 18:34
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

fot: Flickr

W dzisiejszym tekście kontynuujemy tematykę związaną z praktycznymi aspektami przyznawania świadczeń pieniężnych ze środków jednostek samorządów terytorialnych. Tym razem chciałbym skupić się na problematyce właściwego określania organów, które określają: zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wydaje się, że przepisy regulujące kwestię organu właściwego do dokonywania wyżej wskazanych czynności są czytelne i zrozumiałe. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Za organy stanowiące w jednostkach samorządu terytorialnego należy uznać:

1) radę gminy (radę miasta) – art. 15 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

2) radę powiatu – art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym:

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

3) sejmik województwa – art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa:

1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Z upoważnienia wskazanego w art. 31 ust. 3 u.s. jednoznacznie wynika, że tylko organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość stanowienia o zasadach przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień. Na okoliczność tę wskazał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (sygn. VIII SA/Wa 1115/15). W zaskarżonej uchwale Rady Miejskiej wprowadzono przepis, zgodnie z którym: w przypadku dyscyplin sportu w grach niewskazanych w uchwale, liczbę zawodników oraz wysokość stypendium określa Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu.

Sąd uwzględniając skargę, odnosząc się do powyższego przepisu, w uzasadnieniu wyroku wskazał, że:

Zapis ten jest więc normą uprawniającą Prezydenta Miasta zarówno do określenia wysokości danego stypendium jak i ilości zawodników która może uzyskać stypendium w przypadku dyscypliny niewymienionej w ust. 1. Jest to zatem de facto przekazanie uprawnień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jej organowi wykonawczemu, jakim jest prezydent miasta, co jak słusznie zauważył prokurator – narusza upoważnienie zawarte w cyt. na wstępie art. 31 ustawy o sporcie, który nie przewiduje takiej możliwości.

Powyższe oznacza, że w uchwale organu stanowiącego nie może zostać wprowadzony przepis przyznający organowi wykonawczemu możliwość określania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania świadczeń finansowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Czy ograniczenie to jest równoznaczne z brakiem możliwości przyznawania środków finansowych przez organ wykonawczy? Otóż nie.

W sprawie o sygn. III SA/Gd 89/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał skargę na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. Jednym z postawionych zarzutów było przekazanie kompetencji wójtowi gminy w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych określonych w art. 31 ust. 1 u.s. Przedstawiając stanowisko skarżącego, wskazano, że w jego ocenie:

„Wysokość stypendium powinna zostać określona precyzyjnie w uchwale - bądź poprzez wskazanie kwoty, jaką otrzyma osoba uprawniona za swoje osiągnięcia, bądź poprzez określenie sposobu jej wyliczenia. Jednakże wartości, które posłużą temu wyliczeniu muszą być możliwe do ustalenia przez każdego adresata tej uchwały Dalej skarżący podał, że kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie organowi stanowiącemu gminy, który nie może ich przekazać innemu organowi. Tymczasem Rada Gminy określając w przedmiotowej uchwale jedynie minimalną i maksymalną wysokość stypendium, przekazała swoje kompetencje prawotwórcze Wójtowi Gminy, który jest organem uprawnionym do przyznawania tych świadczeń.

Sąd nie zgodził się z wyżej wskazanym stanowiskiem. W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r. stwierdził on bowiem, że określenie wysokości świadczeń przyznawanych na podstawie uchwały, wydanej w oparciu o upoważnienie ustawowe zawarte w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, może nastąpić poprzez wskazanie konkretnej kwoty, bądź poprzez wprowadzenie tzw. "widełek", tj. "od - do" z jednoczesnym określeniem kryteriów indywidualizacji świadczenia. Co więcej, w zaskarżonym akcie wprowadzono kryteria pozwalające na indywidualizację wysokości świadczenia poprzez rangę osiągnięcia sportowego zawodnika oraz wielkość środków przewidzianych w budżecie gminy na ten cel.

W konsekwencji, sąd nie przychylił się do stanowiska skarżącego o sprzeczności z art. 31 ust. 3 u.s. przepisu uchwały, zgodnie z którym "stypendia przyznaje w drodze decyzji Wójt Gminy". Zdaniem skarżącego zgodnie z treścią ustawy, kompetencja do ustalania wysokości stypendium przysługuje organowi stanowiącemu gminy, bez możliwości przeniesienia jej na inny podmiot. W związku z powyższym skarżący upatrywał, w braku określenia wysokości stypendium, przeniesienia kompetencji prawotwórczych na wójta gminy, który jest organem uprawnionym do przyznawania świadczeń.

Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku:

Nie można uznać wobec treści zakwestionowanego unormowania, aby doszło w nim do delegowania uprawnień w zakresie ustalania wysokości stypendium na inny organ. Jak podniesiono bowiem wcześniej Rada jako organ stanowiący wysokość stypendium określiła. Zauważyć tu można, że art. 31 ustawy mówi zarówno o ustanawianiu, jak i o przyznawaniu stypendiów. Czym innym jest ustanowienie zasad, trybu, określenie wysokości stypendiów sportowych (nagród, wyróżnień oraz ich rodzajów), a czym innym przyznawanie tego rodzaju świadczeń w konkretnym przypadku. Zaskarżona uchwała niewątpliwe reguluje sposób postępowania dotyczący stypendiów sportowych, w tym określa osoby uprawnione do złożenia wniosku i wyniki sportowe, uprawniające do ich uzyskania czy określa okres, na jaki są one przyznawane. Nie można zatem w tej sytuacji mówić o przeniesieniu kompetencji ustanowienia stypendium na inny podmiot - wójta gminy.”

Warto podkreślić, że wyżej wskazane orzeczenie jeszcze się nie uprawomocniło, dlatego też nie można wykluczyć rozpatrywania powyższej kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tworząc akty prawa miejscowego, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 3 u.s. pamiętajmy o tym, by reguły dotyczące przyznawania: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień wskazane były w uchwałach organów stanowiących, bez przyznawania organom wykonawczym powyższych kompetencji. Działania te mogą bowiem w przyszłości zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie, co ostatecznie doprowadzi do stwierdzenia nieważności zakwestionowanych uchwał. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE