Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Standardy postępowania dyscyplinarnego według Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS

Polskie Związki Sportowe jako podmioty realizujące odpowiedzialność dyscyplinarną w sporcie powinny gwarantować najwyższe standardy w zakresie jej dochodzenia, uwzględniając przy tym przyjęte zasady sprawiedliwości oraz szanując fundamentalne prawa zawodników. Tak ukształtowane standardy powinny przewidywać oddzielenie organów dochodzeniowych od orzekających, a także gwarantować osobom poddanym odpowiedzialności dyscyplinarnej prawo do bezstronnej rozprawy i osobistego w niej udziału lub swobodnej reprezentacji.

Kluczowe jest też zdefiniowanie katalogu kar, które mogą być wymierzone w postępowaniu dyscyplinarnym. Zasady tego postępowania, a także jego przebieg określać powinien regulamin dyscyplinarny. Członkowie PZS powinni wyrazić zgodę na objęcie zakresem zastosowania przepisów regulaminu, po ich uprzednim zapoznaniu z jego założeniami.

Postępowanie dyscyplinarne realizowane przez PZS powinno być dwuinstancyjne. Stąd jego zasady, przyjmowane przez związki w formie odpowiednich regulaminów, powinny przewidywać możliwość zaskarżenia każdej wydanej w tym postępowaniu decyzji dyscyplinarnej, określając w sposób precyzyjny warunki i tryb wniesienia odwołania. PZS powinien zapewnić osobie, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne, możliwość zaskarżenia decyzji do innej instancji związkowej, a następnie – na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego – do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Odrębne zasady zaskarżania decyzji dyscyplinarnych dotyczą spraw o naruszenie przepisów antydopingowych. Jednak i w tym przypadku muszą one być precyzyjnie określone przez POLADA, a związek nie może utrudniać zawodnikowi lub innej osobie realizacji tego prawa. PZS może też, na zasadach określonych przez organizacje międzynarodowe, w tym międzynarodową federację, do której należy, stwarzać zawodnikom możliwość zaskarżania decyzji dyscyplinarnych do międzynarodowego organu dyscyplinarnego, w tym działającego przy tej federacji.

Kluczową rolę w zakresie realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie odgrywają organy orzekające i ich członkowie. Muszą oni pozostawać bezstronni, a sam organ winien być niezależny od władz PZS. Pierwszy z warunków oznacza konieczność starannej rekrutacji członków organu, w sposób wolny od potencjalnych konfliktów interesów, a także przyjęcie w tym zakresie konkretnej polityki w przypadku ich wystąpienia w trakcie wykonywania przez członka organu dyscyplinarnego jego obowiązków. PZS powinien zatem zapewnić warunki dla sprawnego i obiektywnego wyłączenia z orzekania w sprawie dyscyplinarnej tych członków organu, w przypadku których pojawił się konflikt interesów. Powinni oni mieć również możliwość jego zgłoszenia samodzielnie. Równie istotne co bezstronność członków organu dyscyplinarnego jest ich właściwe przygotowanie merytoryczne do wykonywania zadań. Stąd muszą oni posiadać niezbędne umiejętności i wiedzę do oceny dowodów w postępowaniu oraz do podejmowania i właściwego uzasadniania decyzji.

Przyjęte przez PZS standardy postępowania dyscyplinarnego powinny też określać w sposób precyzyjny zasady odpowiedzialności członków władz tych związków, w tym tryb odwoływania członków zarządu Wytyczne tego obszaru dotyczą takich zagadnień, jak: warunki postępowania dyscyplinarnego (regulamin dyscyplinarny), niezawisłość organów orzekających o odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależność i kompetencje członków organów dyscyplinarnych, odpowiedzialność i odwoływanie członków zarządu PZS.

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych Minister Sportu i Turystyki (dalej: MSIT) podzielił wytyczne dotyczące tego obszaru na bezwzględnie wiążące, a więc takie których konieczność implementacji wynika bezpośrednio bądź pośrednio z przepisów prawa, oraz na zalecenia i dobre praktyki, a więc takie, których obowiązku wprowadzenia nie ma określonego wprost w przepisach, jednak dla zapewniania całkowitej przejrzystości w tej sferze zasadne jest również wprowadzenie tej kategorii standardów.

Do bezwzględnie wiążących wytycznych MSIT zaliczył:

-PZS ustanawiania w formie regulaminu dyscyplinarnego reguły dyscyplinarne odnoszące się do organizowanego przez siebie współzawodnictwa, z wyłączeniem tych, dotyczących dopingu w sporcie,

-Postępowanie dyscyplinarne w PZS jest dwuinstancyjne,

-W PZS funkcjonują organy właściwe do rozstrzygania w sprawach dyscyplinarnych (I i II instancji),

-Organy dyscyplinarne PZS są niezawisłe,

-Członkowie organów dyscyplinarnych PZS są niezawiśli w wykonywaniu swoich funkcji,

-Członkami organów dyscyplinarnych PZS są osoby przygotowane do wykonywania swoich funkcji,

-PZS gwarantuje możliwość zaskarżenia ostatecznej decyzji dyscyplinarnej do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Jako zalecenia oraz dobre praktyki MSIT wskazał:

-Organ orzekający w postępowaniu dyscyplinarnych jest rozdzielony funkcjonalnie od organu prowadzącego dochodzenie w sprawie dyscyplinarnej,

-PZS powołuje rzecznika dyscyplinarnego,

-PZS prowadzi działania informacyjne w stosunku do swoich członków (klubów), informując o przyjętych w związku zasadach i trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, tak aby zdawali sobie sprawę z istniejących wobec nich oczekiwań oraz konsekwencji nieprzestrzegania przepisów,

-PZS organizuje szkolenia dla zawodników, trenerów, sędziów oraz innych osób poddanych związkowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, celem zapoznania ich z zasadami i trybem odpowiedzialności dyscyplinarnej, tak aby zdawali sobie sprawę z konsekwencji nieprzestrzegania przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

I… po Mundialu

Emocjonujący finał zakończony zwycięstwem Francji nad Chorwacją 4:2 był ostatnim meczem rozgrywanych w Rosji finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej, w meczu o 3. Miejsce Belgia pokonała Anglię 2:0. Francuzi po raz drugi sięgnęli po Puchar Świata, wcześniej w 1998 roku. Nie powiększyła się tym samym liczba triumfatorów i nadal wynosi ośmiu.

Czytaj dalej I… po Mundialu

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Testosteron pod kontrolą

W dniu 1 listopada 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej: IAAF) wprowadzające restrykcje w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych osób sklasyfikowanych jako tzw. DSD (ang. differences of sex development), a więc u których stwierdzono hiperandrogenizm – nadmiar męskich hormonów płciowych. Nowe regulacje nie bez zaskoczenia nie spodobały się lekkoatletkom, które do momentu wejścia w życie przedmiotowych restrykcji mogły bez ograniczeń medycznych uczestniczyć we wszelkich międzynarodowych imprezach sportowych w klasyfikacji kobiet. W dniu 19 czerwca 2018 r. słynna południowoafrykańska biegaczka Caster Semenya przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (dalej: CAS) w Lozannie zarzuciła nowym przepisom niezgodność z prawem.

Czytaj dalej Testosteron pod kontrolą

Opublikowane w

Wydatkowanie, rozliczanie i zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego

Brak prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania publicznego może skutkować nieuznaniem wydatkowanej kwoty i przypisaniem jej do zwrotu. Aby uniknąć błędów, warto zapoznać się ze wskazówkami Ministra Sportu i Turystyki dotyczącymi kluczowych kwestii w zakresie ewidencji i rozliczania środków publicznych.

Czytaj dalej Wydatkowanie, rozliczanie i zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją RP

Tak 19 czerwca 2018 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie K47/14 wszczętej wnioskiem w grudniu 2014 r. przez ówczesną Rzecznik Praw Obywatelskich – Irenę Lipowicz. Przedmiotowy wniosek wskazywał, iż zakaz klubowy jest nadmiernym i nieproporcjonalnym ograniczeniem dostępu do dóbr kultury fizycznej. Ponadto postępowanie sądowo-administracyjne i procedura odwoławcza uregulowana w akcie prawa prywatnego nie zapewniają osobie ukaranej należytej ochrony.

Czytaj dalej Zakaz klubowy zgodny z Konstytucją RP

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts