ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Środki tymczasowe i zabezpieczające w postępowaniu przed CAS

W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) jeszcze przed wniesieniem pozwu lub apelacji strona może dochodzić przyznania środków tymczasowych lub zabezpieczających, których celem ma być zabezpieczenie jej interesów w toku  postępowania. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się procedurze udzielania wspomnianych środków w postępowaniu przed CAS.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że regulacja dotycząca środków tymczasowych i zabezpieczających (Provisional and Conservatory Measures) w postepowaniu przed CAS została ujęta w artykule R.37 Kodeksu Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration). Środki zabezpieczające i tymczasowe CAS przyznaje wyłącznie na wniosek strony, który może być złożony jeszcze przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie lub razem z nim. Od wniosku o przyznanie środka uiszcza się bezzwrotną opłatę w wysokości 1.000,00 CHF, która jest zaliczana na poczet ewentualnego wniosku o arbitraż lub apelacji w tym samym postępowaniu. Istotne jest, że w celu dochodzenia przyznania środków tymczasowych i zabezpieczających strona musi w pierwszej kolejności wyczerpać wszelkie możliwe środki prawne przysługujące jej w ramach danej federacji lub organu/podmiotu sportowego. Jednakże wskazać należy, że wyrażając zgodę na rozpatrzenie sporu zgodnie z przepisami Kodeksu (np. w klauzuli arbitrażowej) w zwykłym postępowaniu arbitrażowym lub arbitrażowej procedurze odwoławczej strony wprost zrzekają się swojego prawa do dochodzenia środków tymczasowych/zabezpieczających od organów państwowych lub trybunałów.

Po złożeniu wniosku o udzielenie środka tymczasowego lub zabezpieczającego druga strona zostaje wezwana do wyrażenia swojego stanowiska w terminie 10 dni lub krótszym, jeżeli wymagają tego okoliczności. Ponadto, w sprawach wyjątkowo nagłych Przewodniczący właściwego Wydziału lub Panel może wydać postanowienie o przyznaniu środka wyłącznie na podstawie wniosku, pod warunkiem, że przeciwnik procesowy zostanie następnie wysłuchany. Postanowienie rozstrzygające o przedmiotowym wniosku wydaje się w trybie przyspieszonym, a jego kluczowym i nieodzownym elementem jest w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie o jurysdykcji CAS do udzielenia środka tymczasowego lub zabezpieczającego. Udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie o jurysdykcję CAS w danej sprawie skutkuje umorzeniem postępowania.

Rozstrzygając o wspomnianych środkach CAS bierze pod uwagę (1) czy przyznanie środka jest niezbędne dla uchronienia wnioskodawcy od poniesienia nieodwracalnej szkody, (2) szanse powodzenia roszczenia oraz (3) czy w konkretnym przypadku interesy wnioskodawcy przeważają nad interesami jego przeciwnika procesowego. Ponadto przyznanie wspomnianych środków można uzależnić od udzielenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia polegającego na wpłaceniu odpowiedniej sumy do depozytu sądowego.

Kończąc należy wspomnieć, że od dnia złożenia wniosku o przyznanie środka tymczasowego lub zabezpieczającego wnioskodawca musi w ciągu kolejnych 10 dni złożyć w danej sprawie wniosek o arbitraż (zwykłe postępowanie arbitrażowe) lub apelację (arbitrażowe postępowanie odwoławcze) w przeciwnym razie postępowanie w przedmiocie wniosku o udzielenie środka tymczasowego lub zabezpieczającego ulega automatycznie umorzeniu a udzielone już środki zostają anulowane. Wspomniany termin nie podlega przedłużeniu.

Należy zauważyć, że w wielu sprawach skorzystanie z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą przyznanie środka zabezpieczającego lub tymczasowego, jest jedyną metodą zabezpieczenia interesów danego podmiotu, zanim jeszcze sprawa zostanie merytorycznie rozstrzygnięta. W związku z powyższym zawsze przed podjęciem działań przed CAS należy rozważyć, czy w danej sprawie zasadnym nie byłoby złożenie wniosku o udzielenie przedmiotowych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Opublikowane w

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.