ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Sposób na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

Większość podmiotów, którym zdarzyło się być stroną w postępowaniu administracyjnym spotkało się z przewlekłym prowadzeniem tego postępowania. Opieszałość organów nie stanowi komfortowej sytuacji – ścisłe przestrzeganie terminów w wielu przypadkach ma duży wpływ na wynik podejmowanych przedsięwzięć. Nowelizacja przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca wprowadza narzędzie, które ma minimalizować wskazane powyżej zjawiska. Chodzi o ponaglenie.

Art. 36 § 1 brzmi teraz: ,,O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

„Art. 37. stanowi natomiast że

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez będnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

 

Co zyskujemy dzięki wprowadzonym zmianom? Jak podkreśla sam projektodawca, ,,w celu zapewnienia większej klarowności i spójności regulacji k.p.a., a także efektywności zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości, nowe przepisy wprowadzają:

1) Zdefiniowanie w art. 37 k.p.a. pojęć bezczynności i przewlekłości. Wprowadzenie definicji legalnych zmniejszy możliwości uznaniowej wykładni, która jest dogodna dla organu administracyjnego. Jak zostało wskazane w treści uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej k.p.a., przewlekłość obejmuje przypadki, w których formalnie nie dochodzi do

przekroczenia terminu załatwienia sprawy (np. w związku z zastosowaniem art. 36 § 1),

ale organ załatwia sprawę dłużej niż powinien w świetle zasady szybkości postępowania. O przewlekłości postępowania może natomiast świadczyć wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywanie czynności pozornych, mnożenie przez organ czynności dowodowych ponad potrzebę wynikającą z istoty sprawy czy nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia sprawy.

2) W miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia. Zażalenie jest bowiem środkiem właściwym do zaskarżania czynności organu (w szczególności dokonywanych w formie postanowień), nie zaś zachowań mających postać zaniechania.

3) Usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia.

4) Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a. Dotychczas brak było elementu pouczenia.

5) usunięcie wątpliwości co do terminu, w jakim można wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Ponadto – co wydaje się istotne z punktu wodzenia polskich związków sportowych – nowelizacja modyfikuje sposób postępowania w sytuacji, kiedy podmiot właściwy do załatwienia sprawy nie posiada organu wyższego stopnia (organ w randze ministra, czy samorządowe kolegium odwoławcze). Ponaglenie strona może wnieść do organu rozpatrującego sprawę. W przypadku, kiedy ponaglenie będzie dotyczyło organu, który nie posiada organu wyższego stopnia, to wówczas w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Nowe przepisy przewidują także, że pracownik organu administracji publicznej jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Jak widać – zmiany są znaczne. Jak w praktyce (na ile będą skuteczne) sprawdzą się nowe regulacje w zakresie ponaglenia, to już niebawem będziemy mogli zaobserwować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.