ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Różnice w wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych w Polskim Związku Piłki Nożnej

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienie wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Okazuje się bowiem, że przepisy nie regulują tej kwestii w sposób jednolity.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 45b ust. 2 pkt ustawy o sporcie: postępowania dyscyplinarne prowadzone w ramach polskich związków sportowych są dwuinstancyjne. Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie bowiem z art. 120 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

Wyżej wskazana okoliczność jest kluczowa dla określenia momentu rozpoczęcia egzekwowania kar dyscyplinarnych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego zarówno na etapie I jak i II instancji. Jako przykład chciałbym wskazać jedną ze spraw prowadzonych przez nas przed organami dyscyplinarnymi PZPN. Dotyczyła ona odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, tj. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Na klub została nałożona kara zakazu rozgrywania zawodów sportowych na określonym w orzeczeniu stadionie. Abstrahując od zasadności nałożenia tej kary w toku I instancji, na etapie sporządzania odwołania pojawiły się poważne uchybienia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania, w szczególności wydania i skutecznego wyroku wraz z uzasadnieniem spełniającym wymogi określone w art. 143 Regulaminu Dyscyplinarnego. Uniemożliwiało to skuteczne wniesienie i rozpatrzenia środka zaskarżenia w toku postępowania odwoławczego. Odpowiadając na nasze wątpliwości dotyczące opieszałości sporządzania wyroku wraz z uzasadnieniem, uzyskaliśmy informację, iż wyżej wskazana okoliczność nie powoduje negatywnych konsekwencji dla klubu z uwagi na fakt, że orzeczeniu nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Dopiero zatem w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania, tj. 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, nałożona kara miała być wykonalna.

Okazuje się, że organ w tym konkretnym przypadku nie miał jednak racji. Istotnie, zgodnie z art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego: Wniesienie  odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

Regułą jest zatem wstrzymanie wykonania kary, zaś wyjątkiem jest objęcie orzeczenia rygorem natychmiastowej wykonalności, określone z kolei w art. 141 Regulaminu:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są  natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

W sytuacji wskazanej w §1 to organ dyscyplinarny ma możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przepis ten nie wskazuje enumeratywnie na okoliczności uzasadniające skorzystania z tego uprawnienia przez skład orzekający pozostawiając tę kwestię do jego oceny w każdym, indywidualnym przypadku.

Z kolei treść §2 jednoznacznie wskazuje, że w przypadku przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich, regułą jest natychmiastowa wykonalność, chyba, że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. Wyjątkiem jest jedynie kara weryfikacji zawodów jako walkower oraz kara pieniężna.

W omawianym przeze mnie przypadku organ dyscyplinarny nie uwzględnił art. 141 §2 Regulaminu, sugerując się ogólną zasadą, iż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, wstrzymana jest jego wykonalność. Miało to również wyrok organu odwoławczego, który uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał ponownie do rozpoznania organowi I instancji. Podobne problemy z interpretacją mają kluby oraz zawodnicy, którzy nie wiedzą, jakie znaczenie na egzekwowanie organów dyscyplinarnych mają wnoszone środki odwoławcze. Pamiętajmy zatem, by dbać o swoje prawa, pamiętając o wyżej wskazanych okolicznościach, w szczególności mając na uwadze rozpoczynającą się rundę wiosenną na naszym krajowym podwórku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.