ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Różnice w wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych w Polskim Związku Piłki Nożnej

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienie wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Okazuje się bowiem, że przepisy nie regulują tej kwestii w sposób jednolity.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 45b ust. 2 pkt ustawy o sporcie: postępowania dyscyplinarne prowadzone w ramach polskich związków sportowych są dwuinstancyjne. Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie bowiem z art. 120 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

Wyżej wskazana okoliczność jest kluczowa dla określenia momentu rozpoczęcia egzekwowania kar dyscyplinarnych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego zarówno na etapie I jak i II instancji. Jako przykład chciałbym wskazać jedną ze spraw prowadzonych przez nas przed organami dyscyplinarnymi PZPN. Dotyczyła ona odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, tj. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Na klub została nałożona kara zakazu rozgrywania zawodów sportowych na określonym w orzeczeniu stadionie. Abstrahując od zasadności nałożenia tej kary w toku I instancji, na etapie sporządzania odwołania pojawiły się poważne uchybienia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania, w szczególności wydania i skutecznego wyroku wraz z uzasadnieniem spełniającym wymogi określone w art. 143 Regulaminu Dyscyplinarnego. Uniemożliwiało to skuteczne wniesienie i rozpatrzenia środka zaskarżenia w toku postępowania odwoławczego. Odpowiadając na nasze wątpliwości dotyczące opieszałości sporządzania wyroku wraz z uzasadnieniem, uzyskaliśmy informację, iż wyżej wskazana okoliczność nie powoduje negatywnych konsekwencji dla klubu z uwagi na fakt, że orzeczeniu nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Dopiero zatem w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania, tj. 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, nałożona kara miała być wykonalna.

Okazuje się, że organ w tym konkretnym przypadku nie miał jednak racji. Istotnie, zgodnie z art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego: Wniesienie  odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

Regułą jest zatem wstrzymanie wykonania kary, zaś wyjątkiem jest objęcie orzeczenia rygorem natychmiastowej wykonalności, określone z kolei w art. 141 Regulaminu:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są  natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

W sytuacji wskazanej w §1 to organ dyscyplinarny ma możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przepis ten nie wskazuje enumeratywnie na okoliczności uzasadniające skorzystania z tego uprawnienia przez skład orzekający pozostawiając tę kwestię do jego oceny w każdym, indywidualnym przypadku.

Z kolei treść §2 jednoznacznie wskazuje, że w przypadku przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich, regułą jest natychmiastowa wykonalność, chyba, że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. Wyjątkiem jest jedynie kara weryfikacji zawodów jako walkower oraz kara pieniężna.

W omawianym przeze mnie przypadku organ dyscyplinarny nie uwzględnił art. 141 §2 Regulaminu, sugerując się ogólną zasadą, iż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, wstrzymana jest jego wykonalność. Miało to również wyrok organu odwoławczego, który uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał ponownie do rozpoznania organowi I instancji. Podobne problemy z interpretacją mają kluby oraz zawodnicy, którzy nie wiedzą, jakie znaczenie na egzekwowanie organów dyscyplinarnych mają wnoszone środki odwoławcze. Pamiętajmy zatem, by dbać o swoje prawa, pamiętając o wyżej wskazanych okolicznościach, w szczególności mając na uwadze rozpoczynającą się rundę wiosenną na naszym krajowym podwórku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.