Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Różnice w wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych w Polskim Związku Piłki…

Różnice w wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych w Polskim Związku Piłki Nożnej

Maciej Broda

Maciej Broda
02 mar 2017, 17:44
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienie wykonalności orzeczeń dyscyplinarnych na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Okazuje się bowiem, że przepisy nie regulują tej kwestii w sposób jednolity.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 45b ust. 2 pkt ustawy o sporcie: postępowania dyscyplinarne prowadzone w ramach polskich związków sportowych są dwuinstancyjne. Nie inaczej jest w przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie bowiem z art. 120 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

Wyżej wskazana okoliczność jest kluczowa dla określenia momentu rozpoczęcia egzekwowania kar dyscyplinarnych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego zarówno na etapie I jak i II instancji. Jako przykład chciałbym wskazać jedną ze spraw prowadzonych przez nas przed organami dyscyplinarnymi PZPN. Dotyczyła ona odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, tj. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Na klub została nałożona kara zakazu rozgrywania zawodów sportowych na określonym w orzeczeniu stadionie. Abstrahując od zasadności nałożenia tej kary w toku I instancji, na etapie sporządzania odwołania pojawiły się poważne uchybienia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania, w szczególności wydania i skutecznego wyroku wraz z uzasadnieniem spełniającym wymogi określone w art. 143 Regulaminu Dyscyplinarnego. Uniemożliwiało to skuteczne wniesienie i rozpatrzenia środka zaskarżenia w toku postępowania odwoławczego. Odpowiadając na nasze wątpliwości dotyczące opieszałości sporządzania wyroku wraz z uzasadnieniem, uzyskaliśmy informację, iż wyżej wskazana okoliczność nie powoduje negatywnych konsekwencji dla klubu z uwagi na fakt, że orzeczeniu nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Dopiero zatem w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania, tj. 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, nałożona kara miała być wykonalna.

Okazuje się, że organ w tym konkretnym przypadku nie miał jednak racji. Istotnie, zgodnie z art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego: Wniesienie  odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

Regułą jest zatem wstrzymanie wykonania kary, zaś wyjątkiem jest objęcie orzeczenia rygorem natychmiastowej wykonalności, określone z kolei w art. 141 Regulaminu:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są  natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

W sytuacji wskazanej w §1 to organ dyscyplinarny ma możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przepis ten nie wskazuje enumeratywnie na okoliczności uzasadniające skorzystania z tego uprawnienia przez skład orzekający pozostawiając tę kwestię do jego oceny w każdym, indywidualnym przypadku.

Z kolei treść §2 jednoznacznie wskazuje, że w przypadku przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich, regułą jest natychmiastowa wykonalność, chyba, że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. Wyjątkiem jest jedynie kara weryfikacji zawodów jako walkower oraz kara pieniężna.

W omawianym przeze mnie przypadku organ dyscyplinarny nie uwzględnił art. 141 §2 Regulaminu, sugerując się ogólną zasadą, iż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, wstrzymana jest jego wykonalność. Miało to również wyrok organu odwoławczego, który uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał ponownie do rozpoznania organowi I instancji. Podobne problemy z interpretacją mają kluby oraz zawodnicy, którzy nie wiedzą, jakie znaczenie na egzekwowanie organów dyscyplinarnych mają wnoszone środki odwoławcze. Pamiętajmy zatem, by dbać o swoje prawa, pamiętając o wyżej wskazanych okolicznościach, w szczególności mając na uwadze rozpoczynającą się rundę wiosenną na naszym krajowym podwórku. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE