ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 3

Pora na kontynuację wątku o odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej piłce ręcznej. W poprzednim artykule omówiłem rodzaje wykroczeń oraz kary jakimi zagrożone są wykroczenia popełnione przez osoby prawne. Dziś między innymi o wykroczeniach popełnianych przez osoby fizyczne.

Przypomnę, że kompleksowa regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej w piłce ręcznej w Polsce, a w szczególności zakresu odpowiedzialności, rodzajów kar i wykroczeń oraz postępowań znajduje się w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Kontynuując omawianie wybranych zagadnień pora na ROZDZIAŁ 4 Regulaminu i „Wykroczenia popełnione przez osoby fizyczne”. Są to:

– odmowa udziału w kadrze narodowej,

– niesportowe zachowania członków ekipy narodowej,

– przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych,

– wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko,

– uszkodzenie hali sportowej,

– krytyka decyzji organizatora rozgrywek,

– słowne znieważenie organizatora,

– podburzanie publiczności,

– wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji,

– naruszenie nietykalności cielesnej,

– wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości,

– przestępstwo przekupstwa,

– manipulowanie wynikami zawodów,

– wypaczanie wyników zawodów.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, zawodnik lub zawodniczka będący (będąca) członkiem kadry narodowej, który nie przybył na akcję szkolenia centralnego bez usprawiedliwienia, podlega karze skreślenia z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju. Taką samą karę skreślenia, organ dyscyplinarny orzeka, jeżeli zawodnik powołany do składu kadry narodowej odmówił udziału w akcjach szkolenia centralnego.

W przepisach § 31a Regulaminu Dyscyplinarnego uregulowane zostało wykroczenie dyscyplinarne polegające na niesportowym zachowaniu członków ekipy narodowej. Zgodnie z ust. 1, zawodnik będący członkiem kadry narodowej, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy, podlega karze grzywny do 10000 złotych, karze skreślenia z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju oraz karze odsunięcia od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Przepis ust. 2 odnosi się do takiego samego zachowania członka ekipy szkoleniowej lub trenera drużyny narodowej, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy. Taka osoba, popełniając takie wykroczenie podlega karze grzywny do 10000 złotych oraz karze odsunięcia od udziału w ekipie szkoleniowej lub od prowadzenia drużyny narodowej na okres od 6 miesięcy do 2 lat. W ust. 3 uregulowano kwestie tożsamego zachowania przedstawiciela ZPRP, który w czasie akcji szkolenia centralnego zachował się w sposób rażąco niesportowy. Podlega on karze grzywny do 10000 złotych oraz karze odsunięcia od reprezentowania Związku w zawodach narodowych na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Przepisy § 31a zawierają też definicje. I tak, zgodnie z ust. 4. przez akcje szkolenia centralnego rozumie się zgrupowania, konsultacje i zawody z udziałem kadry narodowej lub reprezentacji Polski. Przez czas akcji szkolenia centralnego rozumie się czas od przyjazdu drużyny narodowej do miejsca akcji do czasu jej wyjazdu do miejsca zamieszkania. Z kolei, w myśl przepisu ust. 5, przez rażąco niesportowe zachowanie rozumie się:

1) przebywanie w miejscach publicznych lub wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,

2) naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie lub zniesławienie uczestników akcji szkoleniowej,

3) uporczywe krytykowanie lub ostentacyjne komentowanie decyzji osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji szkoleniowych,

4) uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego lub elementów wyposażenia obiektu sportowego,

5) inne wysoce niesportowe zachowania uczestników akcji szkoleniowych.

Pojęcie „inne wysoce niesportowe zachowania” odnosi się do otwartego katalogu zachowań nieuregulowanych wprost w przepisie dyscyplinarnym. Z podobnym otwartym katalogiem mamy dla przykładu do czynienia również w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie regulacja w art. 110 znajduje się regulacja dotycząca „innego rażącego naruszenia przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, obowiązujących w piłce nożnej”.

Zgodnie z ust. 6, w przypadkach: naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia uczestników akcji szkoleniowej lub uporczywego krytykowania lub ostentacyjnego komentowanie decyzji osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji szkoleniowych, organ może ponadto orzec karę dodatkową odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych – to kolejne wykroczenie w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP. Zostało ono uregulowane w § 32 RD. Wykroczeniem tym jest przebywanie osoby odsuniętej w strefach lub pomieszczeniach objętych w orzeczeniu zakazem wstępu od chwili stawienia się jej drużyny w obiekcie, w którym rozgrywane są zawody, do jego opuszczenia oraz utrzymywanie kontaktów z zawodnikami, członkami ekipy szkoleniowej, sędziami lub delegatem ZPRP. Tego wykroczenia dopuszcza się zawodnik, trener i członek ekipy szkoleniowej oraz reprezentant klubu odsunięty prawomocnym orzeczeniem od wykonywania swojej funkcji, który wbrew temu orzeczeniu przebywał w strefach niedozwolonych podczas zawodów mistrzowskich. Wykroczenie zagrożone jest  podlega grzywnie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji lub udziału w zawodach na okres dwukrotnie dłuższy niż w dotychczasowym orzeczeniu.

Kolejne przewinienie, to – uregulowane w § 33 – wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko. Zgodnie z tym przepisem, osoba odpowiedzialna za drużynę piłki ręcznej, która samowolnie opuściła boisko w trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie od 3000 do 5000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 lat, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.

W § 34 uregulowane zostało przewinienie uszkodzenia hali sportowej. I tak, zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej lub reprezentant klubu, który zachowując się niesportowo przed, w czasie lub po zawodach dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego element wyposażenia hali sportowej będącej miejscem rozgrywania zawodów, podlega grzywnie w kwocie do 5000 złotych i karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 do 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, orzeka się nakaz naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem.

W § 35 uregulowano natomiast wykroczenie krytyki decyzji organizatora rozgrywek. I tak, zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej, reprezentant klubu lub delegat ZPRP, który w sposób rażący krytykował lub ostentacyjnie komentował podczas zawodów lub w miejscach publicznych postanowienia lub decyzje osób odpowiedzialnych na przebieg zawodów, w szczególności sędziów prowadzących zawody, podlega grzywnie do 4000 złotych i może być na niego nałożona kara odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy odsunięciu od udziału w nie mniej niż 7 zawodach mistrzowskich.

W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia krytyki decyzji organizatora rozgrywek, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, organ może ponadto orzec karę dodatkową odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

W § 36 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP znajdują się regulacje dotyczące następnego wykroczenia, które może zostać popełnione przez osobę fizyczną czyli słowne znieważenie organizatora. Sędzia, trener prowadzący drużynę lub członek ekipy szkoleniowej, przedstawiciel klubu lub delegat ZPRP, który dopuścił się w sposób rażący znieważenia słowem lub gestem osoby wykonującej przewidziane przepisami zadania przed zawodami, w czasie zawodów i po ich zakończeniu, podlega grzywnie w kwocie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego, delegata ZPRP i przedstawiciela klubu oraz od prowadzenia drużyny w charakterze trenera i członka ekipy szkoleniowej przez okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Tu także przewidziano przypadek działania w warunkach recydywy. Wówczas, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym samym przypadku, może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Z kolei, zawodnik, który dopuścił się słownego znieważenia organizatora podlega karze odsunięcia od udziału w zawodach przez okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Podburzanie publiczności, to wykroczenie uregulowane § 37 Regulaminu. Zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej lub reprezentant klubu, który zachowując się rażąco niesportowo zachęcał lub prowokował kibiców do zachowań godzących w sędziów, delegata ZPRP, drużynę gości lub inną drużynę, podlega grzywnie w kwocie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich. W przypadku ponownego popełnienia tego wykroczenia, organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W przypadku działania w warunkach recydywy może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

W § 38 Regulaminu Dyscyplinarnego uregulowano inne wykroczenie czyli wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji. I tak, zgodnie z ust. 1, zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej, prezes lub inny reprezentant klubu, który wysunął wobec sędziów, delegata ZPRP, organizatora rozgrywek i jego organów, a także innego klubu bezpodstawne zarzuty dokonania czynów korupcyjnych, podlega grzywnie do kwoty 10000 złotych i może być w stosunku do niego orzeczona kara odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Tu także uregulowany został przypadek recydywy. Wówczas organ dyscyplinarny orzeka grzywnę w kwocie do 15000 złotych oraz karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. W tym przypadku, może być ponadto orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 2 lat.

Kolejne wykroczenia dyscyplinarne z tej grupy omówię w następnym odcinku.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl

Opublikowane w

Afera Facebookowa

O co chodzi w aferze facebookowej? Cała sprawa dotyczy tego, jak wykorzystywane są informacje, które zostawiamy po sobie w Internecie. Zanim przejdziemy do szczegółów warto jednak przyjrzeć się powodowi całego zamieszania.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019

W poprzednim odcinku pisałem o najważniejszej – w porównaniu z poprzednim sezonem czyli 2017/2018 – zmianie w Regulaminie rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski, polegającej na zmianach w sposobie rozgrywania pierwszej rundy rozgrywek szczebla centralnego czyli 1/32 finału, która z racji udziału w niej 64 drużyn staje się 1/32 finału z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy, bowiem poprzednio startowały w niej tylko 32 zespoły.

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski

Zakończyliśmy już omawianie przewinień dyscyplinarnych sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów, a od dziś przyglądać będziemy się nowym regulacjom dotyczącym rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.