ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Obszarem obejmującym przede wszystkim zagadnienia związane z redakcją statutu jest: Organizacja i kompetencje organów. Zawiera on aż 20 wytycznych bezwzględnie obowiązujących określających funkcjonowanie władz polskich związków sportowych. Należy jednak podkreślić, że niemal wszystkie wytyczne są tak naprawdę powtórzeniem wymogów wskazanych w ustawie o sporcie oraz w Prawie o stowarzyszeniach. W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na wytyczną 1B10 – Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu organu (organów). Z naszej obserwacji wynika, że duża część organizacji sportowych działających w formach stowarzyszeniowych nie jest przygotowana na zmniejszenie się liczby członków zarządu poniżej dolnej granicy składu określonej w statucie. Brak wprowadzenia skutecznych mechanizmów zabezpieczających (kooptacja, zwołanie walnego zebrania członków przez inną władzę w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających) może w najgorszym przypadku doprowadzić do konieczności ustanowienia kuratora na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.

Kolejnym z wymogów określonych w Kodeksie jest 1B18 – Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek. Przypomnijmy, że zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 5a Prawa o stowarzyszeniach: statut może określać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W tym momencie należy zwrócić uwagę, że w dotychczasowych programach finansowania zadań przez MSiT nie przewidywano możliwości przeznaczania tych środków na wynagrodzenie członków zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji. Taka sama sytuacja ma miejsce, o czym świadczy komentarz do wytycznej:

W drodze wyjątku ze środków dotacji MSiT może być dofinansowane wynagrodzenie członka zarządu PZS, jeżeli pełni on jednocześnie funkcję sekretarza generalnego lub dyrektora biura, pod warunkiem, że jego zatrudnienie odbyło się z zachowaniem procedury konkursowej, w sposób określony w wytycznej 8B2. W przypadku, jeżeli statut PZS nie określa warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, uznaje się, że pełnią oni funkcję społecznie (bez prawa do wynagrodzenia). Zaleca się jednak, by docelowo statut każdego PZS przesądzał tę kwestię w sposób wyraźny.

Niezależnie od powyższego, zawierając umowę z członkiem zarządu (w tym sekretarzem generalnym, jeżeli wchodzi w skład zarządu) pamiętajmy o sposobie reprezentacji określonej w art. 11 ust. 4 Prawa o stowarzyszeniach:

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy na łamach portalu, m.in. w tekście pt. Kto może być pełnomocnikiem do reprezentacji stowarzyszeń w umowach i sporach z członkami zarządu?

W Kodeksie postulowane jest również uwzględnienie w statucie możliwości tworzenia grup roboczych lub komisji, dając im wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd, czy też zlecając wykonanie określonych zadań.

Tak jak wspomniałem wcześniej, liczba wytycznych z tego obszaru może na pierwszy rzut oka przytłaczać, jednakże w mojej ocenie jest to niezbędne minimum dla prawidłowego funkcjonowania organizacji stowarzyszeniowych.

Kolejnym obszarem wskazanym w Kodeksie, mającym wpływ na treść statutu jest Zarządzanie finansami.Tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wytyczną 4B7 PZS – przy zaciąganiu zobowiązań finansowych stosuje zasadę, zgodnie z którą do skutecznego zaciągnięcia zobowiązania niezbędne są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu i sekretarza generalnego (jeśli nie jest on członkiem zarządu) lub głównej księgowej. Zapewnić ma to transparentność działalności organizacji.

Następnym obszarem, który należy mieć na uwadze dotyczy kontroli i nadzoru wewnętrznego. Zwracam uwagę, by w sposób świadomy określać kompetencje komisji rewizyjnej (to ona najczęściej sprawuje wewnętrzną kontrolę) np. w zakresie zwołania walnego zebrania członków lub wyboru podmiotu właściwego dla zbadania sprawozdania finansowego.

Wytyczną (wiążącą warunkowo), która najprawdopodobniej będzie wymuszała zmianę w statutach znacznej części polskich związków sportowych jest 9W1 – PZS zapewnia w możliwie największym stopniu udział najważniejszych grup interesariuszy w swoich pracach, przy czym:

  • w zarządzie co najmniej 20% miejsc przysługuje przedstawicielom klubów będących członkami PZS, chyba że nie stanęli do wyborów w takiej liczbie,
  • członkiem zarządu zostaje przewodniczący komisji zawodniczej,
  • co najmniej jedno miejsce w organie kontroli wewnętrznej przysługuje przedstawicielowi klubów będących członkami PZS, chyba że żaden kandydat klubów nie stanął do wyborów.

Należy w tym momencie podkreślić, że wytyczna ta ma zastosowanie do polskich związków sportowych, w których zarządach zasiada co najmniej 9 osób.

O roli statutu w działalności polskich związków sportowych i innych organizacji działających w formie stowarzyszenia pisaliśmy wielokrotnie na łamach portalu. Wiele z poruszanych przez nas kwestii, mających zresztą oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, znalazła również odzwierciedlenie w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Oczywiście, wprowadzone zostały również nowe wymogi, dotyczące m.in. składu zarządu, które należy mieć na uwadze podczas uchwalania nowych statutów PZS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Czytaj dalej Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Czytaj dalej Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Czytaj dalej Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.