ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Obszarem obejmującym przede wszystkim zagadnienia związane z redakcją statutu jest: Organizacja i kompetencje organów. Zawiera on aż 20 wytycznych bezwzględnie obowiązujących określających funkcjonowanie władz polskich związków sportowych. Należy jednak podkreślić, że niemal wszystkie wytyczne są tak naprawdę powtórzeniem wymogów wskazanych w ustawie o sporcie oraz w Prawie o stowarzyszeniach. W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na wytyczną 1B10 – Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu organu (organów). Z naszej obserwacji wynika, że duża część organizacji sportowych działających w formach stowarzyszeniowych nie jest przygotowana na zmniejszenie się liczby członków zarządu poniżej dolnej granicy składu określonej w statucie. Brak wprowadzenia skutecznych mechanizmów zabezpieczających (kooptacja, zwołanie walnego zebrania członków przez inną władzę w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających) może w najgorszym przypadku doprowadzić do konieczności ustanowienia kuratora na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:

Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.

Kolejnym z wymogów określonych w Kodeksie jest 1B18 – Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek. Przypomnijmy, że zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 5a Prawa o stowarzyszeniach: statut może określać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W tym momencie należy zwrócić uwagę, że w dotychczasowych programach finansowania zadań przez MSiT nie przewidywano możliwości przeznaczania tych środków na wynagrodzenie członków zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji. Taka sama sytuacja ma miejsce, o czym świadczy komentarz do wytycznej:

W drodze wyjątku ze środków dotacji MSiT może być dofinansowane wynagrodzenie członka zarządu PZS, jeżeli pełni on jednocześnie funkcję sekretarza generalnego lub dyrektora biura, pod warunkiem, że jego zatrudnienie odbyło się z zachowaniem procedury konkursowej, w sposób określony w wytycznej 8B2. W przypadku, jeżeli statut PZS nie określa warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, uznaje się, że pełnią oni funkcję społecznie (bez prawa do wynagrodzenia). Zaleca się jednak, by docelowo statut każdego PZS przesądzał tę kwestię w sposób wyraźny.

Niezależnie od powyższego, zawierając umowę z członkiem zarządu (w tym sekretarzem generalnym, jeżeli wchodzi w skład zarządu) pamiętajmy o sposobie reprezentacji określonej w art. 11 ust. 4 Prawa o stowarzyszeniach:

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy na łamach portalu, m.in. w tekście pt. Kto może być pełnomocnikiem do reprezentacji stowarzyszeń w umowach i sporach z członkami zarządu?

W Kodeksie postulowane jest również uwzględnienie w statucie możliwości tworzenia grup roboczych lub komisji, dając im wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd, czy też zlecając wykonanie określonych zadań.

Tak jak wspomniałem wcześniej, liczba wytycznych z tego obszaru może na pierwszy rzut oka przytłaczać, jednakże w mojej ocenie jest to niezbędne minimum dla prawidłowego funkcjonowania organizacji stowarzyszeniowych.

Kolejnym obszarem wskazanym w Kodeksie, mającym wpływ na treść statutu jest Zarządzanie finansami.Tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wytyczną 4B7 PZS – przy zaciąganiu zobowiązań finansowych stosuje zasadę, zgodnie z którą do skutecznego zaciągnięcia zobowiązania niezbędne są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu i sekretarza generalnego (jeśli nie jest on członkiem zarządu) lub głównej księgowej. Zapewnić ma to transparentność działalności organizacji.

Następnym obszarem, który należy mieć na uwadze dotyczy kontroli i nadzoru wewnętrznego. Zwracam uwagę, by w sposób świadomy określać kompetencje komisji rewizyjnej (to ona najczęściej sprawuje wewnętrzną kontrolę) np. w zakresie zwołania walnego zebrania członków lub wyboru podmiotu właściwego dla zbadania sprawozdania finansowego.

Wytyczną (wiążącą warunkowo), która najprawdopodobniej będzie wymuszała zmianę w statutach znacznej części polskich związków sportowych jest 9W1 – PZS zapewnia w możliwie największym stopniu udział najważniejszych grup interesariuszy w swoich pracach, przy czym:

  • w zarządzie co najmniej 20% miejsc przysługuje przedstawicielom klubów będących członkami PZS, chyba że nie stanęli do wyborów w takiej liczbie,
  • członkiem zarządu zostaje przewodniczący komisji zawodniczej,
  • co najmniej jedno miejsce w organie kontroli wewnętrznej przysługuje przedstawicielowi klubów będących członkami PZS, chyba że żaden kandydat klubów nie stanął do wyborów.

Należy w tym momencie podkreślić, że wytyczna ta ma zastosowanie do polskich związków sportowych, w których zarządach zasiada co najmniej 9 osób.

O roli statutu w działalności polskich związków sportowych i innych organizacji działających w formie stowarzyszenia pisaliśmy wielokrotnie na łamach portalu. Wiele z poruszanych przez nas kwestii, mających zresztą oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, znalazła również odzwierciedlenie w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Oczywiście, wprowadzone zostały również nowe wymogi, dotyczące m.in. składu zarządu, które należy mieć na uwadze podczas uchwalania nowych statutów PZS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Opublikowane w

UEFA jeszcze raz potwierdza, jak bardzo poważnie traktuje walkę z ustawianiem meczów

Inspektorzy Dyscyplinarni UEFA pracujący nad sprawą albańskiego KF Skënderbeu poinformowali policję i opinię publiczną o otrzymaniu anonimowych pogróżek, prawdopodobnie mających na celu zastraszenie ich i powstrzymanie ich przed wykonaniem pracy.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Sprzeczność interesów członków władz polskich związków sportowych

Na skutek ostatniej nowelizacji ustawy o sporcie wprowadzono przepisy art. 9 ust. 5b i 5c określające sposób zachowania się członka zarządu i komisji rewizyjnej polskiego związku sportowego w przypadku potencjalnej sprzeczności ich interesów z interesami organizacji. W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej odnieść się do wyżej wskazanych regulacji.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.