Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Przywrócenie terminu w sportowym sądzie polubownym

Przywrócenie terminu w sportowym sądzie polubownym

Maciej Broda

Maciej Broda
21 gru 2016, 11:44
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Przywrócenie terminu w sportowym sądzie polubownym

W ramach świadczonej pomocy udzielamy zastępstwa prawnego w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi. Niejednokrotnie już w toku postępowania zgłaszają się osoby, które uchybiły terminom na dokonanie określonych czynności prawnych. Czy w takim przypadku istnieje możliwość przywrócenia terminu?

Na podstawie art. 1184 k.p.c.:

§ 1. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym.

§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.

W praktyce strony tocząc postępowanie przed sportowymi sądami polubownymi odwołują się do ich regulaminów, najczęściej uchwalanych przez zarządy polskich związków sportowych lub organizatorów lig zawodowych. Regulaminy te zawierają również autonomiczne postanowienia dotyczące zagadnienia liczenia terminów jak również konsekwencji ich uchybienia.

I tak § 542 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego wskazuje, że czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Podobnie § 29 ust. 2 Regulaminu Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej stanowi, że wszystkie terminy przewidziane w Regulaminie dla czynności stron są wiążące, a ich niedotrzymanie powoduje bezskuteczność czynności podjętej po upływie terminu.

Dość istotne różnice w obu regulaminach pojawiają się natomiast w kwestii regulacji sposobu przywracania terminów w razie ich uchybienia. W Regulaminie Sądu Polubownego PLPS wskazano jedynie, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, Superarbiter, a przed ukonstytuowaniem się składu orzekającego – Prezes, na uzasadniony wniosek tej strony postanowi przywrócenie terminu.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego określa natomiast tryb wniesienia wniosku o przywrócenie  terminu, tj. skierowanie go do Sądu w terminie tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Zwróćmy w tym momencie uwagę na zwrot ,,uprawdopodobnienie okoliczności”. Zastosowano tu analogiczną konstrukcję prawną, jak w przypadku przywrócenia terminu w zwykłym postępowaniu sądowym, regulowanym przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Uprawdopodobnienie – inaczej niż w przypadku okoliczności udowodnionych – nie daje zatem pewności co do prawdziwości przywoływanego zdarzenia, lecz pozwala na uwiarygodnienie twierdzeń faktycznych strony.

W tym kontekście należy wskazać również na dorobek doktryny międzynarodowego arbitrażu sportowego. W komentarzu do art. R49 Kodeksu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, regulującego kwestię wniesienia odwołania od wyroku I instancji wskazano, co następuje:

Jak uznano w przeważającej części doktryny, przywrócenie terminu powinno być możliwe na podstawie generalnej zasady dobrej wiary, tak długo jak odwołujący się może wykazać, że nie ponosi winy za złożenie apelacji z naruszeniem terminu i wnosi o przywrócenie niedługo po tym, jak przyczyna opóźnienia przestała istnieć. Także na tej samej podstawie, odwołujący się mógłby wykazać brak winy w sprawach, gdzie opóźnienie w złożeniu apelacji było spowodowane przez organ sportowy, który wydał decyzję.

(Despina Mavromati, Mattieu Reeb, The Code, of the Court of Arbitration for Sport. Commentary, Cases and Materials, 2015, s. 433)

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku wykazania okoliczności uzasadniających uchybienie terminu, przejawiających się m.in. w wadliwym doręczeniu korespondencji sądowej, sądy polubowne w wielu przypadkach uwzględniają wnioski strony o przywrócenie terminu. Pamiętajmy jednak, by wraz z wyżej wskazanym wnioskiem dokonać czynności procesowej, dla której termin już upłynął oraz spełnić inne wymogi formalne określone każdorazowo w regulaminach właściwego sądu polubownego. Prawidłowo sporządzony wniosek może umożliwić stronie przedstawienie swego stanowiska i umożliwienie odniesienia się do twierdzeń strony a nawet wyroku sądu I instancji. Miejmy to na uwadze i nawet w przypadku uchybienia terminów, korzystajmy z regulaminowych możliwości przywrócenia terminu.

  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE