ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Przed podpisaniem – sprawdź!

Dzisiejszego bloga poświęcę tematyce, która dla wielu osób wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Praktyka jednak pokazuje, że dla dużej liczby osób kwestia ta przedstawia się zupełnie odmiennie, a sytuacje dotyczące osób, które są upoważnione do reprezentowania klubu sportowego czy też polskiego związku sportowego, składania w jego imieniu oświadczeń woli czy też zaciągania zobowiązań.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa nie tylko jego organy, ale także ich kompetencje czy też sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. W orzecznictwie wskazano, że gdy zarząd jest wieloosobowy to jedynie statut stowarzyszenia może regulować sposób wykonywania reprezentacji (post. SN z 30.01.2002 r., III CZ 135/01). Odnosząc się do tego poglądu judykatury, dla określenia rodzaju reprezentacji stowarzyszenia zasadnicze znaczenie ma wykładnia postanowień jego statutu. Ponadto SN wskazał, że jeżeli statut stowarzyszenia nie określa sposobu reprezentacji przez wieloosobowy zarząd, to niedopuszczalne jest regulowanie tej kwestii w drodze uchwały zarządu (post. SN(IC) z 30.01.2002 r., III CZ 135/01).

W jakich przypadkach najczęściej dochodzi do uwypuklenia błędu? Doskonałym przykładem jest chociażby Program KLUB, którego II nabór właśnie dzisiaj dobiega końca, czy też sytuacje, w których kluby składają swoje oferty w konkursach na realizację zadań publicznych w ramach tzw. małych grantów. Okazuje się wówczas, że chociaż wniosek został poprawnie uzupełniony to jednak nie jest oceniony pozytywnie ze względu na fakt, że został podpisany przez osoby, które na mocy statutu danego podmiotu nie mogą dokonywać tego rodzaju czynności lub też nie posiadają stosownego umocowania. Nie będą miały w tym przypadku zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, że ,,Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu”. W sprawie wątpliwości, co do bezskuteczności złożenia pisma w imieniu stowarzyszenia przez osobę nieumocowaną NSA wskazał natomiast, że ,,jeżeli stosownie do wyciągu z KRS i statutu stowarzyszenia, jego przewodniczący nie jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia w zakresie podejmowania czynności prawnych, to uznać należy iż złożenie przez niego skargi na bezczynność organu w imieniu stowarzyszeni nastąpiło z uchybieniem przepisów ustawy z 20.08.1997 r. o krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisów dotyczących reprezentacji stowarzyszeń (post. NSA z 12.06.2008 r., I OZ 119/08)”.

Konfiguracji postanowień statutowych, co do tego kto jest uprawniony do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych jest wiele. W kilku przypadkach są one tak skonstruowane, że chociaż w swym założeniu mają stać na straży transparentności działania klubu, to powodują utrudnienia w bieżącej jego działalności. Np. ,,Zgodnie z KRS dla oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu”. W sytuacji, kiedy zarząd składa się z kilkunastu osób nie jest to sytuacja całkowicie bezproblemowa.

Innym przykładem świadczącym o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu klubów jest to, że np. klub dokonał zmian postanowień w omawianym zakresie w statucie, ale nie zostały one zgłoszone do KRS czy do innej ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu. Wobec tego następuje brak aktualizacji danych personalnych związanych z osobami uprawnionymi do reprezentowania klubu i prowadzenia jego spraw. W takiej sytuacji np. sponsor klubu działający w dobrej wierze chroniony jest domniemaniem prawdziwości wpisu w KRS, a z drugiej strony czynność prawna zawarta w imieniu klubu przez osobę nieuprawnioną do jego reprezentacji jest nieważna na mocy Kodeksu cywilnego. W szczególności należy tutaj wskazać na art. 14 ustawy o KRS, zgodnie z którym podmiot zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powołać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu z rejestru.

Mając na uwadze powyższe, zawsze należy zwrócić uwagę na odpowiednie postanowienia statutu oraz zastanowić się, czy do dokumentacji nie nalży dołączyć umocowania dla osoby działającej w imieniu klubu. Praktyka pokazuje, że przez nieuwagę, czy też przekonanie, że nikt tego i tak nie będzie sprawdzał można ponieść na wielu płaszczyznach negatywne konsekwencje prawne i finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.