Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Przed podpisaniem – sprawdź!

Przed podpisaniem – sprawdź!

Kinga Kania

Kinga Kania
14 lip 2017, 09:10
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Flickr

Dzisiejszego bloga poświęcę tematyce, która dla wielu osób wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Praktyka jednak pokazuje, że dla dużej liczby osób kwestia ta przedstawia się zupełnie odmiennie, a sytuacje dotyczące osób, które są upoważnione do reprezentowania klubu sportowego czy też polskiego związku sportowego, składania w jego imieniu oświadczeń woli czy też zaciągania zobowiązań.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa nie tylko jego organy, ale także ich kompetencje czy też sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. W orzecznictwie wskazano, że gdy zarząd jest wieloosobowy to jedynie statut stowarzyszenia może regulować sposób wykonywania reprezentacji (post. SN z 30.01.2002 r., III CZ 135/01). Odnosząc się do tego poglądu judykatury, dla określenia rodzaju reprezentacji stowarzyszenia zasadnicze znaczenie ma wykładnia postanowień jego statutu. Ponadto SN wskazał, że jeżeli statut stowarzyszenia nie określa sposobu reprezentacji przez wieloosobowy zarząd, to niedopuszczalne jest regulowanie tej kwestii w drodze uchwały zarządu (post. SN(IC) z 30.01.2002 r., III CZ 135/01).

W jakich przypadkach najczęściej dochodzi do uwypuklenia błędu? Doskonałym przykładem jest chociażby Program KLUB, którego II nabór właśnie dzisiaj dobiega końca, czy też sytuacje, w których kluby składają swoje oferty w konkursach na realizację zadań publicznych w ramach tzw. małych grantów. Okazuje się wówczas, że chociaż wniosek został poprawnie uzupełniony to jednak nie jest oceniony pozytywnie ze względu na fakt, że został podpisany przez osoby, które na mocy statutu danego podmiotu nie mogą dokonywać tego rodzaju czynności lub też nie posiadają stosownego umocowania. Nie będą miały w tym przypadku zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, że ,,Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu”. W sprawie wątpliwości, co do bezskuteczności złożenia pisma w imieniu stowarzyszenia przez osobę nieumocowaną NSA wskazał natomiast, że ,,jeżeli stosownie do wyciągu z KRS i statutu stowarzyszenia, jego przewodniczący nie jest uprawniony do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia w zakresie podejmowania czynności prawnych, to uznać należy iż złożenie przez niego skargi na bezczynność organu w imieniu stowarzyszeni nastąpiło z uchybieniem przepisów ustawy z 20.08.1997 r. o krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisów dotyczących reprezentacji stowarzyszeń (post. NSA z 12.06.2008 r., I OZ 119/08)”.

Konfiguracji postanowień statutowych, co do tego kto jest uprawniony do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych jest wiele. W kilku przypadkach są one tak skonstruowane, że chociaż w swym założeniu mają stać na straży transparentności działania klubu, to powodują utrudnienia w bieżącej jego działalności. Np. ,,Zgodnie z KRS dla oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli zarządu”. W sytuacji, kiedy zarząd składa się z kilkunastu osób nie jest to sytuacja całkowicie bezproblemowa.

Innym przykładem świadczącym o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu klubów jest to, że np. klub dokonał zmian postanowień w omawianym zakresie w statucie, ale nie zostały one zgłoszone do KRS czy do innej ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu. Wobec tego następuje brak aktualizacji danych personalnych związanych z osobami uprawnionymi do reprezentowania klubu i prowadzenia jego spraw. W takiej sytuacji np. sponsor klubu działający w dobrej wierze chroniony jest domniemaniem prawdziwości wpisu w KRS, a z drugiej strony czynność prawna zawarta w imieniu klubu przez osobę nieuprawnioną do jego reprezentacji jest nieważna na mocy Kodeksu cywilnego. W szczególności należy tutaj wskazać na art. 14 ustawy o KRS, zgodnie z którym podmiot zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powołać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu z rejestru.

Mając na uwadze powyższe, zawsze należy zwrócić uwagę na odpowiednie postanowienia statutu oraz zastanowić się, czy do dokumentacji nie nalży dołączyć umocowania dla osoby działającej w imieniu klubu. Praktyka pokazuje, że przez nieuwagę, czy też przekonanie, że nikt tego i tak nie będzie sprawdzał można ponieść na wielu płaszczyznach negatywne konsekwencje prawne i finansowe. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE