Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Projekt „Lokalny Animator Sportu” – dodatkowy nabór wniosków

Projekt „Lokalny Animator Sportu” – dodatkowy nabór wniosków

Maciej Broda

Maciej Broda
11 maj 2017, 07:39
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Fotolia

9 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT ogłoszono decyzję nr 26 Ministra Sportu i Turystyki, w której poinformowano o dodatkowym naborze wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - zadanie: Projekt „Lokalny Animator Sportu”. W dzisiejszym tekście chciałbym omówić zarówno postanowienia wyżej wskazanego aktu prawnego jak i założenia samego Projektu ,,Lokalny Animator Sportu”.

Kwota do rozdysponowania w dodatkowym naborze w ramach Projektu ,,Lokalny Animator Sportu” wynosi 1 625 103 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Termin składania wniosków określono do 15 maja 2017 r., zaś rozpatrzenie nastąpi do 26 maja 2017 r. Pozostałe postanowienia dotyczące projektu” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie..

Przypomnijmy zatem, że projekt ,,Lokalny Animator Sportu” został objęty dofinansowaniem zgodnie z Programem „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, który został ogłoszony w decyzji nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2017 r.

Projekt „Lokalny Animator Sportu” polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe, na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz na terenie obiektów sportowych wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt mogą realizować na podstawie złożonych wniosków do wybranego w naborze wnioskodawcy, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze animatora sportu, m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy

Podstawowy zakres obowiązków animatora ustala wnioskodawca realizujący zadanie, przy współpracy z samorządem zarządzającym obiektami sportowymi na terenie, których zadanie jest realizowane, przy założeniu maksymalizacji wykorzystania czasu pracy na organizowanie i prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć i wydarzeń sportowych (w różnych sportach i aktywnościach) bez określania limitów procentowych/czasowych dla poszczególnych działań,

Zgodnie z treścią ogłoszenia podstawowymi zadaniami animatora mają być m.in:

1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dziecii młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,

2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,

3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

6) promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone naobiektach sportowych,

7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,

8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł wskazanych we wniosku jak i przy rozliczeniu zadania, który nie może być mniejszy niż 50% całości kosztów bezpośrednich zadania dotyczących zatrudnienia animatora. Udział własny w pozostałych kosztach bezpośrednich nie może być mniejszy niż 10%. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”:

1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz zgodność z założeniami programu,

2) przedstawienie koncepcji działań wymaganych w ramach realizacji zadania,

3) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy UE oraz innych środków,

4) zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w niniejszym programie,

5) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,

6) znaczenie zadania dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych, w szczególności wartość kosztów bezpośrednich w stosunku do kosztów pośrednich zadania,

8) udział w realizacji zadania wolontariuszy,

9) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane),

10) wykazanie stosownego doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych, w tym zawierających elementy wykorzystujące sport i aktywność fizyczną do przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Dodatkowo punktowane będą wnioski spełniające poniższe kryteria:

1) złożone przez wnioskodawców będących podmiotami o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”,

2) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,

3) promujące wolontariat w sporcie,

4) ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym.

Wyżej wskazane założenia i wymagania nie uległy zmianie w ramach procedury składania wniosków w dodatkowym naborze, dlatego warto mieć je na uwadze kompletując wymaganą dokumentację. Wszystkim wnioskodawcom życzymy oczywiście powodzenia w toku procedury weryfikacyjnej. W razie ogłoszenia dodatkowych programów będziemy w miarę możliwości informować o nich na łamach portalu. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE