Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Maciej Broda

Maciej Broda
18 sty 2017, 12:53
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Kilka dni temu w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazała się informacja o ogłoszeniu ,,Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017”. W dzisiejszym wpisie chciałbym zatem przedstawić wstępne informacje dotyczące zasad udzielenia dofinansowania w ramach wprowadzonego Programu:

I Uwagi ogólne

Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” został ogłoszony na podstawie decyzji nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie art. 86 ustawy o grach hazardowych. Ogólne zasady przekazywania wyżej wskazanych środków zostały natomiast wskazane w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Doprecyzowanie warunków finansowania zadań inwestycyjnych określonych w wyżej wskazanym rozporządzeniu w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” nastąpiło z kolei w załączniku do omawianej decyzji Ministra.

Jak wskazano we wstępie Programu, jego celem jest poprawienie warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.

II. Obszar wsparcia

Należy w tym momencie podkreślić, że program nie jest skierowany dla wszystkich podmiotów. Jego beneficjentami mogą bowiem być:

1)      Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej

2)      Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Założeniem programu jest dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej służącej „dobrze funkcjonującym szkoleniowo klubom sportowym, tj. takim, w których istnieje profesjonalna kadra trenersko-instruktorska, szeroka podstawa piramidy szkoleniowej oraz wymierne sukcesy sportowe”. Jednocześnie w ogłoszeniu wskazano, że niewielkie kluby, które nie posiadają wysokiego poziomu zaplecza kadrowego oraz szerokiej oferty szkoleniowej nie będą dofinansowane w ramach omawianego Programu, ponieważ uzyskają one wsparcie z innych programów Ministerstwa.

Priorytetem wskazanym w Programie jest przebudowa lub remont istniejących już obiektów sportowych, co nie wyklucza budowy obiektów sportowych lub doposażenia obiektów na zasadach określonych w Programie. Należy w tym momencie podkreślić, że dofinansowywane będą wydatki dotyczące bezpośredniej funkcjonalności sportowej, zaś niekwalifikowane są wydatki dotyczące części widowiskowej. W ramach Programu możliwe jest również dofinansowanie wniosków wieloobiektowych. Program nie przewiduje natomiast dofinansowania bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni ceglanej oraz innych nawierzchni niezgodnych ze specyfiką danego sportu. Podobnie ma się rzecz z brakiem dofinansowania przebudowy i remontów obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np. asfaltowych, asfaltobetonowych lub z żużla. Należy mieć to na uwadze podczas opracowywania projektu modernizacji infrastruktury sportowej na potrzeby Programu.

III. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

1)      3 mln zł w przypadku krytej pływalni lub krytego lodowiska

2)      2 mln zł w przypadku pozostałych zadań

W razie, gdy zakres zadania dotyczy większej ilości odrębnych obiektów lub kompleksów, wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych zadania, które zostanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki nie może być niższa niż 300 tys zł.

IV Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w ramach omawianego programu należy złożyć od 1 do 28 lutego 2017 r., z zastrzeżeniem, że Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków. Wniosek składa się za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, a następnie wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać, oraz przesłać wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Infrastruktury Sportowej

Ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

Mając na uwadze wskazane wyżej terminy należy już podjąć działania w celu kompletowania dokumentacji na potrzeby ogłoszonego Programu. W następnym wpisie chciałbym kontynuować tematykę modernizacji infrastruktury sportowej w ramach omawianego Programu, skupiając się tym razem na kryteriach oceny wniosku oraz wymaganych załącznikach do pisma. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE