Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – ocena merytoryczna

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – ocena merytoryczna

Maciej Broda

Maciej Broda
03 lut 2017, 11:21
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

W zeszłym tygodniu na łamach portalu pisałem o wymogach formalnych dla wniosków składanych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Po weryfikacji wyżej wskazanych wymogów, ocenie poddane są następnie kryteria merytoryczne. W niniejszym wpisie chciałbym omówić aspekty, które będą brane pod uwagę na tym etapie oceny wniosków.

Pierwszym kryterium jest ocena klubu korzystającego z obiektu sportowego, którego dotyczy Program. Maksymalnie można uzyskać tutaj 50 punktów. Brana jest pod uwagę m.in. ranga sportu. Należy w tym momencie podkreślić, że premiowane są tutaj dyscypliny olimpijskie oraz sporty o masowym charakterze, które mają największy potencjał w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w społeczeństwie. W ramach omawianej kategorii premiowane są również kluby posiadające dużą liczbę sekcji, kategorii wiekowych, wyodrębniających współzawodnictwo zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Premiowane są również kluby, których zawodnicy osiągali i osiągają sukcesy sportowe, jak również dorobek historyczny klubu. Ostatnim z wyszczególnionych elementów branych pod uwagę w ramach omawianego kryterium jest relacja pomiędzy specjalizacją klubu sportowego a zadaniem inwestycyjnym, którego dotyczy wniosek w ramach omawianego Programu.

Drugim kryterium jest ocena techniczno-funkcjonalna zadania, w ramach którego można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Pod uwagę brany jest m.in. wzrost funkcjonalności sportowej obiektu po modernizacji. We wniosku oraz przedstawionej dokumentacji należy zatem skupić się na wykazaniu, jakie konkretne skutki wywoła udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu. Pamiętajmy, by przedstawiać je w sposób racjonalny i możliwy do zrealizowania. Pod uwagę będzie brany również aktualny stan obiektu, który rzutować będzie na ocenę, czy jego modernizacja w ramach Programu jest rzeczywiście konieczna. Pamiętajmy bowiem, celem programu jest dofinansowanie zadań dotyczących obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Bezzasadne jest zatem finansowanie projektów dotyczących obiektów, których stan w pełni pozwala na realizacje celów sportowych i szkoleniowych. Pod uwagę brany jest również wiek obiektu.

Kolejnym kryterium jest ocena ekonomiczna, w ramach którego można uzyskać do 15 punktów. Pod uwagę brana jest m.in. wysokość wskaźnika G dochodów podatkowych gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźniki na 2017 r. zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Oceniana jest również dotychczasowa częstotliwość korzystania z dofinansowania z Funduszu na zadania inwestycyjne wnioskodawców z terenu gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne. W tym przypadku wyżej punktowane są wnioski podmiotów z gmin, w których w ciągu ostatnich 5 lat częstotliwość wykorzystania dofinansowania była niższa.

Czwartym kryterium jest przejrzystość i staranność dokumentacji, w ramach którego można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Oceniana będzie tu m.in. forma złożonego wniosku wraz z dokumentacją. Jednym z zaleceń jest przekazanie dokumentacji w segregatorze, co pozytywnie będzie wpływać na jego punktowanie w ramach omawianego kryterium. Negatywnie z kolei będzie oceniane przedkładanie zbędnej dokumentacji, np. zapisów nutowych hymnu gminy, pełnych uchwał budżetowych itd.

Przewidziano również kryteria dodatkowe, stosowane w przypadku wniosków wyróżniających się pozytywnie lub negatywnie. Należy podkreślić, że przewidziane są tu zarówno punkty dodatnie jak i ujemne. Punkty dodatnie można uzyskać m.in. za wyjątkowe walory techniczno-funkcjonalne obiektu, formę zarządzania obiektem, a także sposób i zakres konsultacji zadania. Nie przewidziano tutaj katalogu zamkniętego przesłanek uzasadniających przyznanie pozytywnych punktów w ramach tej kategorii, dlatego tez okoliczności uzasadniające premiowanie danego wniosku będą oceniane indywidualnie. Podobnie ma się rzecz z punktami ujemnymi, które mogą zostać przyznane m.in. za opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jak również inne istotne błędy w dokumentacji.

Zgodnie z treścią Programu, Minister dokona pełnej oceny przedłożonych wniosków w terminie 3 miesięcy od upływu terminu naboru, tj. do 28 maja 2017 r. W razie pozytywne oceny wniosku Ministerstwo wysyła do wnioskodawcy 3 egzemplarze umowy o dofinansowanie. Następnie wnioskodawca uzupełnia w umowie brakujące informacje oraz podpisuje wszystkie egzemplarze, po czym odsyła je do Ministerstwa. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez Ministra, który następnie przesyła jeden egzemplarz do wnioskodawcy.

Wierzę, że w tym i dwóch poprzednich artykułach przybliżono kwestie składania wniosków w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Należy pamiętać, że ostateczna interpretacja omawianego Programu należy do Ministra Sportu i Turystyki, dlatego też w razie pojawienia się wątpliwości co do stosowania omówionych przepisów, należy skontaktować się z pracownikami Departamentu Infrastruktury Sportowej. Z naszej strony życzymy wszystkim wnioskodawcom pozytywnej oceny ich projektów. W razie pojawienia się nowych informacji, mających wpływ na treść Programu, oczywiście poinformujemy o tym na łamach portalu. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE