Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Problem z imprezami sportowymi dzieci i młodzieży

Problem z imprezami sportowymi dzieci i młodzieży

Kinga Kania

Kinga Kania
02 lip 2017, 20:11
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Wielokrotnie na łamach bloga wskazywaliśmy na zagadnienia związane z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (u.b.i.m.), szczególnie w zakresie postanowień, które budzą najwięcej kontrowersji. W dzisiejszym wpisie do tego katalogu dodam jeszcze spory jakie w praktyce mogą powodować imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na wstępie, w celu przypomnienia podam definicję kluczowych dla tematu pojęć. Ustawodawca w art. 3 pkt 1 zawarł definicję legalną imprezy masowej. Zgodnie z tym przepisem imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej. Ponadto przepis ten wskazuje na wydarzenia, które nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy i tym samym nie podlegają jej zakresowi. Są to właśnie m.in. imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Natomiast w art. 3 pkt. 3 u.b.im. została zawarta definicja sportowej imprezy masowej.

Przez masową imprezę sportową należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Przechodząc jednak do naszego ,,ustawowego wyłączenia” wskazać należy, że żaden akt prawny nie definiuje pojęcia ,,współzawodnictwo sportowe”. Tego rodzaju definicje zawierały nieobowiązujące już ustawy: ustawa o kulturze fizycznej oraz ustawa o sporcie kwalifikowanym. Brak jednak tego rodzaju definicji w obecnie obowiązującej ustawie o sporcie. Ustawa o sporcie kwalifikowanym definiowała współzawodnictwo sportowe jako indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzającą do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów.

Kolejny praktyczny problem pojawia się z interpretacją pojęć ,,dzieci” i ,,młodzieży”  w zakresie kryterium wieku. Podkreślenia wymaga fakt, ze nie można tych dwóch pojęć utożsamiać z terminami występującymi na gruncie przepisów prawa cywilnego czy karnego, tj. małoletni, nieletni, młodociany.

I o ile definicję legalną pojęcia ,,dziecko” ustawodawca zawarł w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka (u.o r.p.dz.), o tyle definicji legalnej ,,młodzieży” już nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym. W związku z powyższym, zgodnie z art. 2 u.o r. p.dz. ,,dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Za młodzież powszechnie uznaje się osoby pomiędzy 13 a 19 rokiem życia. Gdyby jednak odnieść się do poglądów przedstawicieli nauk medycznych czy też psychologicznych wówczas za młodzież można by uznać osoby nawet do 35 roku życia.

W praktyce podmioty wydające zezwolenie na tego rodzaju imprezy odwołują się do zasad Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM). Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej, wskazano, że SSM obejmuje rozgrywki, w których maksymalny wiek startujących zawodników to 23 lata. Ponadto wiele polskich związków sportowych odmiennie określa kategorie osób biorących udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, co także nie pomaga w konkretyzowaniu ,,wieku młodzieżowego”.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca powinien doprecyzować treść u.o b.i.m, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. W praktyce zastosowanie omawianego przepisu budzi wiele wątpliwości, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla np. organizatorów imprezy sportowej. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE