ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Poruszając powyższą tematykę nie sposób nie rozpocząć od wskazania na Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency) będącą niezależną fundacją powołaną do życia 1999 r. roku w Szwajcarii (obecnie z siedzibą w Montrealu), której statutowym celem jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem na poziomie międzynarodowym. Głównym orężem WADA w walce z dopingiem jest opracowany przez nią Światowy Kodeks Antydopingowy (World Anti-Doping Code). Kodeks sam w sobie nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie wiąże państw bezpośrednio. Nie wpływa to jednak na status Kodeksu, jako aktu będącego kluczowym elementem tzw. Światowego Programu Zwalczania Dopingu. W obecnie obowiązującej wersji Kodeksu, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. uregulowano wszystkie istotne aspekty zwalczania dopingu, a w szczególności zdefiniowano doping oraz naruszenie przepisów antydopingowych, wprowadzono katalog kar i zasady ich wymierzania, uregulowano procedurę postępowań dyscyplinarnych, odwoławczych oraz pobieranie próbek do analizy. Na podstawie Kodeksu rozstrzygane są sprawy dopingowe sportowców o statusie międzynarodowym, w tym olimpijczyków.

Innym kluczowym aktem międzynarodowym w zakresie zwalczania dopingu jest ratyfikowana m.in. przez Polskę Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (tzw. Konwencja UNESCO). Konwencja UNESCO była odpowiedzą na uchwalenie Kodeksu a jej pierwotnym założeniem było bezpośrednie inkorporowanie przepisów Kodeksu lub umieszczenie go jako załącznika do konwencji, jednakże takiego skutku nie osiągnięto. Tym niemniej w kluczowym dla Konwencji UNESCO art. 4 ust. 1 państwa, będące stronami konwencji zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym jako podstawy działań antydopingowych. Przepis ten sprawił, że państwa-strony musiały podjąć aktywne działania w celu dostosowania ustawodawstwa krajowego do zasad wynikających z Kodeksu WADA. Załącznikami do Konwencji UNESCO są „Lista Zabronionych Substancji i Metod” oraz „Standardy Przyznawania Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych”. W szczególności znana w świecie sportu jest wspomniana Lista, która podlega corocznej aktualizacji i obejmuje coraz to szerszy zakres substancji uznanych za niedozwolone we współzawodnictwie sportowym.

Polska będąc państwem respektującym międzynarodowe standardy w zakresie walki z dopingiem podjęła odpowiednie działania prawodawcze i organizacyjne celem realizacji zaciągniętych zobowiązań międzynarodowych. W związku z powyższym 21 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która w sposób kompleksowy uregulowała przedmiotowe zagadnienie na poziomie krajowym i wyłączyła tematykę dopingu z zakresu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Konsekwencją wprowadzonych zmian było m.in. zastąpienie dotychczasowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nowym podmiotem – Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Prowadzenie kontroli antydopingowych i edukacja to dwa kluczowe obszary działań polskiej Agencji. Ponadto, przy Agencji powołano do życia Panel Dyscyplinarny, który rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Przy orzekaniu Panel opiera się na Polskich Przepisach Antydopingowych, które są wierną kopią wspomnianego na początku niniejszego wpisu Światowego Kodeksu Antydopingowego. W ten sposób światowy i krajowy system prawny walki z dopingiem zatacza koło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.