ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawny system antydopingowy

W świadomości osób niezorientowanych w przepisach antydopingowych panuje przekonanie, iż prawny system antydopingowy sprowadza się w zasadzie do Światowego Kodeksu Antydopingowego (World Anti-Doping Code) i jest to jakoby jedyny istotny w tej materii dokument. Takie stanowisko jest całkowicie błędne, dlatego w dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć funkcjonujące w polskim porządku prawnym akty regulujące tematykę zwalczania dopingu.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w Polsce walkę z dopingiem normują zarówno regulacje międzynarodowe, jak i akty z poziomu ustawodawstwo krajowego. Zaczynając od aktów o zasięgu międzynarodowym wypadałoby w pierwszej kolejności wspomnieć o akcie chronologicznie najstarszym tj. Konwencji Antydopingowej Rady Europy sporządzonej 16 listopada 1989 roku, zaś ratyfikowanej przez Polskę w dniu 7 września 1990 roku. Podkreślenia wymaga, że akt ten nigdy nie miał ambicji szczegółowej regulacji aspektów związanych ze zwalczaniem dopingu, a jego prawdziwym celem było ustalenie zasad koordynacji wewnętrznych działań antydopingowych przez państwa oraz określenie ogólnych zasad współpracy międzynarodowej. Konwencja zdefiniowała dopingu w sporcie, a w celu jego zwalczania wprowadzono kilka środków jak np. odmowę zatwierdzenia rekordów świata lub rekordów lokalnych bez przedstawienia wiarygodnego negatywnego wyniku testów antydopingowych. Powyższa konwencja, chociaż dalej pozostaje w polskim porządku prawnym, to jednak jej znaczenie znacznie spadło.

O czym była już mowa powyżej chyba najbardziej znanym aktem regulującym tematykę walki z dopingiem jest Światowy Kodeks Antydopingowy przyjęty przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) w dniu 5 marca 2003 roku. Z uwagi na fakt, że WADA powstała jako fundacja prawa szwajcarskiego z siedzibą w Lozannie (obecnie Montreal) z prawnego punktu widzenia wydany przez nią Kodeks sam w sobie nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego bezpośrednio i nie wiąże państw. Nie zmienia to jednak doniosłości Kodeksu jako aktu będącego kluczowym elementem tzw. Światowego Programu Zwalczania Dopingu, na który składają się dodatkowo międzynarodowe standardy oraz modele najlepszych praktyk. Od czasu jego przyjęcia Kodeks przeszedł dwie gruntowne nowelizacje. W obecnie obowiązującej wersji Kodeksu, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. uregulowano wszystkie istotne aspekty zwalczania dopingu, a w szczególności zdefiniowano doping oraz naruszenie przepisów antydopingowych, wprowadzono katalog kar i zasady ich wymierzania, uregulowano procedurę postępowań dyscyplinarnych, odwoławczych oraz pobieranie próbek do analizy.

Ostatnim aktem regulującym walkę z dopingiem na poziomie międzynarodowym jest ratyfikowana przez Polskę Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (tzw. Konwencja UNESCO). Konwencja UNESCO była odpowiedzą na uchwalenie Kodeksu a jej pierwotnym założeniem było bezpośrednie inkorporowanie przepisów Kodeksu lub umieszczenie go jako załącznika do konwencji, jednakże takiego skutku nie osiągnięto. Tym niemniej w kluczowym dla Konwencji UNESCO art. 4 ust. 1 państwa, będące stronami konwencji zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym jako podstawy działań antydopingowych. Przepis ten sprawił, że państwa-strony musiały podjąć aktywne działania w celu dostosowania ustawodawstwa krajowego do zasad wynikających z Kodeksu WADA. Załącznikami do Konwencji UNESCO są „Lista Zabronionych Substancji i Metod” oraz „Standardy Przyznawania Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych”.

Jeżeli chodzi polskie ustawodawstwo to kluczowym aktem będących podwaliną dla zwalczania dopingu w sporcie jest ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., a w szczególności jej Rozdział 9. We wspomnianym rozdziale w trzech artykułach wprowadzono definicję dopingu w sporcie, określającą zachowania, które w danych okolicznościach należy uznać za doping oraz sytuacje, które nie zostały zakwalifikowane jako niedozwolone wspomaganie organizmu, tryb powoływania i kompetencje Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) oraz możliwość udzielenia przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji celowej dla Instytutu Sportu w Warszawie. Ustawa w art. 50 ustawy wprowadzono ponadto typ czynu zabronionego polegający na stosowaniu podaniu substancji zabronionej lub stosowaniu metody zabronionej wobec małoletniego lub nieświadomego zawodnika. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że już wkrótce ma dojść do wodrębnienia tematyki dopingu z ustawy o sporcie i przyjęcie osobnej ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

W art. 44 ust. 5 pkt. 5 ustawy KdZDwS przyznano wyłączną kompetencję do ustanawiania reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. Konsekwencją przedmiotowej regulacji było wydanie przez KdZDwS Polskich Przepisów Antydopingowych będących wiernym odwzorowaniem Światowego Kodeksu Antydopingowego. PAA zastąpiły dotychczas obowiązujące Modelowe Reguły Antydopingowe.

Jak wynika z powyżej przedstawionej charakterystyki prawny system antydopingowy nie sprowadza się do jednego aktu tym niemniej nadal Światowy Kodeks Antydopingowy pozostaje najistotniejszą regulacją w walce z dopingiem, w szczególności z uwagi na fakt, że Polskie Przepisy Antydopingowe niemal słowo w słowo implementują jego przepisy do polskiego porządku prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Opublikowane w

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

Czytaj dalej RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Czytaj dalej Ochrona danych to nie tylko RODO

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.