ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawa i obowiązki sportowca podczas pobierania próbki moczu do kontroli dopingowej

Podstawową metodą prowadzenia kontroli dopingowej wśród sportowców nadal pozostaje pobieranie i analiza próbek moczu. Jak wynika z raportu WADA za 2015 r. z ogólnej liczby 328,381 pobranych i przeanalizowanych przez akredytowane przez WADA laboratoria próbek aż 282,193 stanowi próbki moczu (tj. 93% wszystkich próbek). Istotne jest zatem, aby podczas takiej kontroli sportowiec miał świadomość swoich praw i obowiązków.

Dokumentem opisującym rekomendowane standardy WADA w zakresie pobierania próbek moczu są wytyczne z października 2014 r. (Urine Sample Collection Guielines, Version 6.0). Wytyczne stanowią zbiór dobrych praktyk i wskazówki dla organizacji antydopingowych, jak modelowo powinien być przeprowadzony proces pobierania próbek moczu od sportowców. Co prawda wytyczne nie są wiążącym zbiorem przepisów jak np. Światowy Kodeks Antydopingowy, tym niemniej poszczególne organizacje tworząc własne procedury powinny gwarantować jak najwyższy stopień zgodności z wytycznymi WADA, a rażące odstępstwa od ustanowionych standardów mogą być podstawą dla kwestionowania przeprowadzonej procedury kontroli. Wytyczne obejmują cały proces pobierania próbki moczu tj. opisują role poszczególnych osób w procedurze i ich obowiązki, planowanie i przygotowanie kontroli, selekcję sportowców pod kątem badań, powiadomienie o kontroli, asystę podczas kontroli, procedurę związaną z czynnością pobierania próbki, a także sposób postępowania po pobraniu próbki. Skupmy się jednak na opisanych w wytycznych prawach i obowiązkach sportowca.

Zgodnie z wytycznymi WADA pobieranie próbek moczu odbywa się co do zasady bez uprzedniego zawiadomienia sportowca o planowanej kontroli. Powyższe oznacza, że sportowiec biorący udział w zawodach może zostać poinformowany przez kontrolera/asystenta, że został wybrany do kontroli dopingowej, która odbędzie się niezwłocznie. W takiej sytuacji sportowiec ma obowiązek udać się niezwłocznie do stacji kontroli (chyba, że istnieją szczególne podstawy do odroczenia kontroli), pozostawać pod bezpośrednim nadzorem kontrolera/asystenta do czasu zakończenia procedury, nie utrudniać eskorty do stacji kontroli, a także przedłożyć dokument poświadczający tożsamość. Już na etapie notyfikacji aktualizuje się natomiast prawo sportowca do żądania obecności swojego przedstawiciela (Athlete Representative), tj. wskazanej przez niego osoby, która będzie pełniła funkcję świadka podczas całej procedury (z wyłączeniem czynności bezpośredniego oddawania moczu) oraz tłumacza (jeżeli zachodzi taka potrzeba). Sportowiec ma także prawo do zadawania pytań i żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących procedury pobierania próbki, a także żądania odroczenia przeprowadzenia kontroli ze względu na uzasadnione przyczyny, o których mowa w pkt. 5.1.3 wytycznych (np. z powodu konieczności uczestniczenia w prezentacji zawodników, wypełnienia obowiązków medialnych, zlokalizowania przedstawiciela, dalszego uczestniczenia w zawodach).

Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki związane z etapem po notyfikacji oraz na poziomie ogólnym to należy wskazać, że sportowiec ma podstawowy obowiązek znajomości procedury i w konsekwencji jej przestrzegania, jest osobiście odpowiedzialny za spożywanie jakiegokolwiek pożywienia lub napojów przed czynnością pobrania próbki, a jak wynika wprost z pkt. 2.5 wytycznych nie powinien także nadmiernie nawadniać się przed oddaniem moczu. Sportowiec ponosi również odpowiedzialność za swoją próbkę od chwili jej pobrania do zapieczętowania. Istotne jest, aby pamiętać także o obowiązku zgłoszenia kontrolerowi korzystania z jakichkolwiek leków i/lub suplementów w ciągu ostatnich 7 dni. Z drugiej strony sportowiec ma prawo we własnym zakresie kontrolować przebieg procedury i zadawać pytania, informować o nieprawidłowościach oraz wprowadzać stosowane komentarze do przeznaczonych do tego pól w dokumentacji kontrolnej. Po odpowiednim wypełnieniu dokumentacji kontrolnej sportowiec powinien na żądanie kontrolera złożyć pod nią podpis.

Jak widać pozornie prosta procedura pobierania próbki moczu do kontroli dopingowej jest w istocie mocno rozbudowana i poddana szczegółowej regulacji. Wytyczne liczą sobie aż 45 stron, a to „tylko” rekomendowana procedura ze strony WADA. W konkretnym przypadku należy liczyć się z obowiązywaniem dalszych, wewnętrznych przepisów organizacji antydopingowych oraz przepisami krajowymi. W takim gąszczu prawnym nie trudno o uchybienie obowiązkom lub brak świadomości istnienia po stronie sportowca konkretnych praw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.