ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Pozostali sędziowie

W poprzednich artykułach skoncentrowałem się na prawach i obowiązkach sędziów piłkarskich w świetle Uchwały nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”. Dziś o przepisach art. 6 Postanowień PZPN dotyczących pozostałych sędziów czyli sędziów asystentów, dodatkowi sędziów asystentów i sędziego technicznego. W oficjalnych Przepisach Gry w Piłkę Nożną te zagadnienia również uregulowane są w artykule 6.

Na mocy art. 6.1. Postanowień PZPN, sędziowie asystenci, dodatkowi sędziowie asystenci i sędzia techniczny nie są uprawnieni do wydawania werdyktów. Ich wskazania/podpowiedzi są jedynie informacją dla sędziego i nie stanowią o przerwaniu gry. Prawo przerwania gry posiada wyłącznie sędzia. Z kolei wg art. 6.2., wszyscy uczestnicy zawodów, a przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i działacze są zobowiązani traktować pozostałych sędziów tak jak sędziego prowadzącego zawody.

W art. art. 6.3. – 6.9. uregulowana zostały kwestie współpracy sędziów asystentów z sędzią czyli sędzią głównym zawodów. I tak, sędzia asystent nr 1 zajmuje pozycję podczas zawodów przy linii bocznej po stronie stref technicznych. Odstępstwa od tego są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy zdaniem sędziego zmiana pozycji asystentów będzie z korzyścią dla współpracy trójki sędziowskiej. Sędziowie asystenci zobowiązani są utrzymywać kontakt wzrokowy z pozostałymi członkami zespołu sędziowskiego. Mają również obowiązek sygnalizowania sędziemu wszelkich zauważonych przez siebie naruszeń Przepisów Gry, a po przerwaniu gry przez sędziego, wskazania kierunku rzutu, jeżeli są przekonani, że sędzia mógł tego nie zauważyć. Ostateczna decyzja należy jednak zawsze do sędziego. Sędziowie asystenci mogą wkraczać na pole gry dla zapobieżenia awanturom lub dla wyegzekwowania odległości 9,15 m zawodników od piłki, jeżeli rzut wolny wykonywany jest w ich pobliżu. Egzekwowanie odległości zawsze czynią z pozycji piłki. Nie wolno im natomiast – pod żadnym pozorem – wdawać się w dyskusje z zawodnikami, działaczami lub widzami.

Zgodnie z art. 6.8. Postanowień PZPN, sędzia asystent jest zobowiązany do wyrażania w sposób jednoznaczny swojej opinii w każdej sprawie, w jakiej zwróci się do niego sędzia. Wreszcie, sędziowie asystenci powinni poruszać się wzdłuż linii bocznej, po jej zewnętrznej stronie, nie przeszkadzając w grze i w taki sposób, aby piłka po odbiciu się od jednego z nich, nie mogła pozostać w grze.

Teraz o klubowych sędziach asystentach i ich roli. Zgodnie z art. 6. 10., prowadzenie zawodów seniorów z jednym sędzią asystentem lub bez asystentów jest niedozwolone. Nieobecność jednego lub obu związkowych sędziów asystentów zobowiązuje kapitanów drużyn do przedstawienia sędziemu kandydatów na tę funkcję. Jeżeli kapitan drużyny gości nie przedstawi swojego kandydata, obowiązek przedstawienia kandydata na sędziego asystenta spoczywa na kapitanie drużyny gospodarzy. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom mającym uprawnienia sędziowskie. Regulaminy rozgrywek mogą precyzować, na których rozgrywkach młodzieżowych nie jest wymagane wyznaczanie klubowych sędziów asystentów.

Klubowi sędziowie asystenci muszą być pouczeni przed rozpoczęciem zawodów przez sędziego głównego, który na mocy art. 6. 11. Ma taki obowiązek. Ma on zapoznać ich z podstawowymi zadaniami czyli: sygnalizowaniem chorągiewką wyjścia piłki poza linie ograniczające pole gry oraz wskazaniem miejsca wrzutu i drużyny uprawnionej do wznowienia gry wrzutem. Klubowi sędziowie asystenci muszą być pouczeni, że wszystkie rozstrzygnięcia będą wydawane przez sędziego, dla którego ich wskazania są jedynie pomocną informacją. Klubowy sędzia asystent może być zastąpiony przez sędziego asystenta związkowego, wyłącznie za zgodą sędziego.

Sędziowie asystenci czy to klubowi czy to związkowi muszą być wyposażeni i w chorągiewki. Zgodnie z art. 6. 13., obowiązek dostarczenia im chorągiewek spoczywa na organizatorze: przed rozpoczęciem zawodów organizator jest obowiązany dostarczyć sędziom asystentom dwie chorągiewki o wymiarach 30 cm x 40 cm, w dobrze widocznych kolorach.

Poza sędziami (zwanymi też sędziami głównymi – M.Ż.) i sędziami asystentami, kolejną grupą sędziowie techniczni. Zgodnie z art. 6.14. Postanowień PZPN, na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Pucharu Polski (od szczebla 1/16 finału) udział sędziego technicznego jest obowiązkowy. Sędzia techniczny musi mieć następujące uprawnienia:

– Ekstraklasa i I liga, Puchar Polski szczebla centralnego – sędzia grupy TopAmator,

– II liga – sędzia z uprawnieniami do prowadzenia co najmniej IV ligi.

Kwestie udziału sędziów technicznych w innych rozgrywkach mogą regulować regulaminy tych rozgrywek.

Zgodnie z art. 6. 15., sędzia techniczny jest zobowiązany przybyć na miejsce zawodów co najmniej 90 minut przed wyznaczoną godziną ich rozpoczęcia, a w Ekstraklasie, na co najmniej 120 minut przed meczem. Do obowiązków sędziego technicznego należą:

– uczestniczenie w odprawie przedmeczowej zespołu sędziowskiego, podporządkowanie się ustaleniom wydanym przez sędziego,

– sprawdzenie, czy protokoły zostały wypełnione prawidłowo oraz sprawdzenie tożsamości zawodników, jeżeli zachodzi taka potrzeba,

– nawiązanie kontaktu z obiema drużynami celem przeprowadzenia, w oznaczonym czasie, wstępnej kontroli ubioru zawodników,

– kontakt z obsługą medyczną i udzielenie instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku kontuzji zawodników,

– poinformowanie osób funkcyjnych o ich obowiązkach i uprawnieniach,

– ocena przygotowania pola gry i jego bezpośredniego otoczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przepisowe wyznaczenie linii, umocowanie bramek ustawienie chorągiewek, zamocowanie siatek,

– sprawdzenie ustawienia stanowiska dla pełnienia swoich obowiązków (np. stolik i krzesło) między strefami technicznymi oraz kontrola tablic wymiany zawodników,

– sprawdzenie piłek do gry i omówienie współpracy z chłopcami do podawania piłek.

Zgodnie z art. 16. 6., priorytetem w pracy sędziego technicznego pozostaje pomoc sędziemu w ocenie wydarzeń boiskowych, a do innych jego obowiązków w czasie zawodów należą:

– nadzór nad wymianami zawodników, sygnalizowanie ich za pomocą tablic wymiany,

– kontrola stref technicznych oraz stref rozgrzewki zawodników rezerwowych,

– opieka nad piłkami zapasowymi,

– pozostawanie do dyspozycji sędziego i pomaganie mu w prowadzeniu zawodów poprzez:

  1. utrzymywanie kontaktu wzrokowego z sędziami w celu udzielenia im pomocy – notowanie wszelkich nałożonych kar indywidualnych (żółte i czerwone kartki), wymian zawodników oraz ewentualnych przypadków zakłócania porządku na polu gry lub w jego najbliższym otoczeniu,
  2. działanie w roli pośrednika w przypadku powstania problemów, które mogłyby stać się przyczyną przerwania zawodów lub przedwczesnego ich zakończenia,
  3. nawiązanie kontaktu z sędzią, który około 2 minuty przed upływem danej części gry, przekazuje w umówiony sposób ilość doliczonego czasu gry. Sędzia techniczny tuż przed upływem czasu gry połowy zawodów, to jest w 44. minucie i około 55. sekundzie, informuje zawodników i publiczność (za pomocą tablicy wymiany), o jaki minimalny czas sędzia przedłużył daną część zawodów. Sędzia techniczny unosi oburącz tablicę ponad głową i pokazuje ją we wszystkich kierunkach (na wprost pola gry i w obu kierunkach pod kątem 90 stopni do pola gry), przytrzymując ją w każdym położeniu przez kilka sekund,
  4. kontrola stref technicznych – raczej w sposób zapobiegawczy, niż konfrontacyjny; obserwacja zachowań osób funkcyjnych oraz zawodników rezerwowych, uspokajanie i niedopuszczanie do eskalacji wydarzeń,
  5. uzgodnienie z sędzią – w przerwie zawodów oraz po ich zakończeniu – swoich notatek dotyczących ważnych zdarzeń, opisywanych w sprawozdaniu przez sędziego.

W czasie meczu sędzia techniczny ma na sobie kompletny ubiór sędziowski, na który – zależnie od warunków pogodowych – może założyć dres/kurtkę.

Sędzia techniczny ma też obowiązki po zakończeniu zawodów. Zostały one uregulowane w art. 6. 17. Postanowień PZPN, a należą do nich:

– nadzorowanie zejścia uczestników meczu do szatni, poprzez zajmowanie takiej pozycji, aby być świadkiem ewentualnych incydentów. Nie wchodzi na pole gry, ale przebywa w okolicach stref technicznych,

– opuszczanie bezpośredniego otoczenia pola gry jako ostatni, mając przed sobą wszystkich uczestników zawodów,

– informowanie sędziego o swoich spostrzeżeniach i wydarzeniach, które miały miejsce poza polem widzenia innych sędziów (np. podczas opuszczania płyty boiska).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

Wczoraj w Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbyło się zebranie założycielskie i inauguracja działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Na kanwie sukcesu sportowego i organizacyjnego The World Games 2017, przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Czas trwania zawodów piłkarskich

W poprzednim odcinku omówiłem prawa i obowiązki sędziów asystentów i sędziów technicznych zawodów piłkarskich w świetle Uchwały nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”. Dziś o czasie trwania zawodów. Zapraszam do lektury.

Opublikowane w

Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 7 – prawa i obowiązki sędziego – c.d.

Dziś, dokończenie problematyki dotyczącej sędziów zawodów piłkarskich i określenia ich roli w Uchwale nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”.

Opublikowane w

Zmieniamy się dla Was

Witamy w nowej odsłonie portalu prawosportowe.pl. Zmieniliśmy się dla Was na piątą rocznicę powstania! Dziękujemy wiernym Czytelnikom! Zapraszamy serdecznie tych, którzy pierwszy raz zawitali na naszą stronę.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.