Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Postępowanie dowodowe przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Postępowanie dowodowe przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Maciej Broda

Maciej Broda
17 mar 2017, 18:48
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić schematy prowadzenia postępowania dowodowego przed sportowymi sądami polubownymi na przykładzie Piłkarskiego Sądu Polubownego. Mogą mieć one bowiem istotne znaczenie z uwagi na specyfikę i charakter spraw toczących się w ramach piłkarskich struktur sądowych.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego nie określa szczegółowo środków dowodowych przysługujących stronom. Zgodnie bowiem z § 65 ust. 1 Regulaminu: Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Może on dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych. Wskazany wcześniej katalog środków dowodowych ma charakter otwarty, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, co umożliwia stosowanie innych niewymienionych w przepisie środków dowodowych. Należy w tym momencie wskazać na pewną praktykę Sądu, który co do zasady nie dopuszcza dowodów z pisemnych oświadczeń świadków, dążąc do ich bezpośredniego wysłuchania.

Zdarza się również, że strona sporu nie posiada dokumentacji potrzebnej dla potrzeb postępowania. Warto w tym momencie pamiętać o przepisach § 66 ust. 2 oraz § 67 Regulaminu. Zgodnie z § 66 ust. 2 Regulaminu Zespół orzekający może bowiem zażądać przedstawienia dokumentu, będącego w posiadaniu drugiej strony, który nie został złożony w toku procedury pisemnej. Natomiast w trybie określonym w § 67 Regulaminu: Przewodniczący Zespołu orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, ksiąg i planów znajdujących się zarówno u stron jak i osób trzecich.

Katalog środków dowodowych jest w zasadzie nieograniczony. Na podstawie przepisu § 65 ust. 3 Regulaminu: W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób. Wskazany wyżej sposób przeprowadzenia dowodu jest zasadny biorąc pod uwagę specyfikę działania Piłkarskiego Sądu Polubownego, potwierdzoną również przepisami § 38 ust. 2 Regulaminu, w których wskazano, że Zespół Orzekający nie jest związany przepisami postępowania cywilnego. Nie może jednak zaniechać wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższe nie oznacza oczywiście możliwości swobodnego kierowania wniosków dowodowych w toku postępowania. Zgodnie bowiem z § 68 ust. 2 Regulaminu: Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.

W przypadku, gdy sprawa zostanie uznana za dostatecznie wyjaśnioną Zespół Orzekający zamyka rozprawę. Co istotne, Regulamin umożliwia zamknięcie rozprawy nawet w przypadku, gdy ma być jeszcze przeprowadzony dowód przez arbitra wyznaczonego lub dowód z akt, wyjaśnień organów państwowych lub społecznych, a rozprawę co do tych dowodów Zespół Orzekający za zbyteczną. Jeżeli jednak Zespół Orzekający uzna za konieczne otworzenie zamkniętej rozprawy, np. w przypadku ujawnienia się nowych okoliczności faktycznych uzasadniających przeprowadzenie postępowania dowodowego, Regulamin przyznaje mu taką możliwość. W takim przypadku stronom na nowo przysługuje inicjatywa dowodowa na zasadach określonych w Regulaminie.

W dzisiejszym artykule chciałem w skrócie przedstawić zasady oraz sposób prowadzenia postępowania dowodowego w postępowaniach przed Piłkarskim Sądem Polubownym. Z analizy przepisów Regulaminu Sądu wynika, że strony, z uwagi na mniejszy formalizm proceduralny, mają większą swobodę w korzystaniu ze środków dowodowych w porównaniu ze sprawami prowadzonymi przed sądami powszechnymi. Nie oznacza to oczywiście nieograniczonej swobody w przedstawianiu dowodów na dana okoliczności sprawy. Zakres uprawnień stron określany jest w takim przypadku przez Zespół Orzekający w danej sprawie, o czym należy pamiętać dochodząc swych praw przed sądem.

 

  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE