Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Połączenie spraw przed CAS do wspólnego rozpoznania

Połączenie spraw przed CAS do wspólnego rozpoznania

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
12 maj 2017, 12:44
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Niejednokrotnie zdarza się, że strony postępowania arbitrażowego kierując przeciwko sobie rozmaite roszczenia wnoszą kolejne powództwa lub kilka toczących się spraw dotyczy tych samych okoliczności. Powyższe skutkuje zbędnym mnożeniem pism procesowych, utrzymywaniem bieżącej korespondencji z CAS w wielu postępowaniach i wyznaczaniem osobnych rozpraw. Dzisiaj przyjrzymy się jakie rozwiązanie w takiej sytuacji przewiduje Kodeks Arbitrażu Sportowego.

W treści art. R39 Kodeksu dotyczącym postępowania arbitrażowego zwykłego oraz w art. R52 odnoszącym się do postępowania odwoławczego przewidziano instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania (consolidation of proceedings). Zgodnie z art. R39 gdy strona składa wniosek o wszczęcie arbitrażu związany z umową o arbitrażu i stanem faktycznym z innej sprawy toczącej się przed CAS, Przewodniczący panelu orzekającego lub, jeżeli nie został jeszcze wyznaczony, Przewodniczący Wydziału może po konsultacji ze stronami zadecydować o połączeniu dwóch spraw do wspólnego rozpoznania. Art. R52 jest przepisem bliźniaczo podobnym i zawiera jedynie odpowiednie zmiany w związku charakterystyką postępowania odwoławczego tj. odniesienie się do apelacji w miejsce wniosku o wszczęcie arbitrażu oraz wskazuje na tożsamość podważanej decyzji w sprawach jako warunek dla ich połączenia.

Powyższe rozwiązanie polegające na połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybkości postępowania i zmniejszania kosztów procesu (ograniczenie korespondencji, wyznaczenie jednej rozprawy dla połączonych spraw itp.). Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów decyzję o połączeniu podejmuje odpowiednio Przewodniczący panelu orzekającego lub Wydziału po „konsultacji ze stronami”. Powyższe oznacza, że Przewodniczący nie jest związany stanowiskiem stron i może połączyć postępowania nawet wbrew stronom jeżeli może to skutkować szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem sporów. W tym miejscu należy podnieść, że powyższe rozwiązane jest krytykowane. W literaturze wskazuje się, że połączenie postępowań wbrew woli stron może w pewnych przypadkach utrudnić uznanie i wykonanie wyroku sądu arbitrażowego. Z uwagi na powyższe połączenie spraw wbrew woli stron możliwe jest tylko przy spełnieniu dodatkowych wymogów jak tożsamość stron, tożsamość zasad będących podstawą dla rozstrzygnięcia i tożsamość stosunku prawnego. Dla połączenia spraw niezbędne jest także, aby panel orzekający w przedmiotowych postępowaniach był tożsamy ilościowo (jednoosobowy lub trzyosobowy), a jeżeli panel już się ukonstytuował ponadto musi zachodzić tożsamość arbitrów.

Warto wskazać, że CAS nie nada połączonym sprawom nowej sygnatury wskazując w bieżącej komunikacji na strony i sygnatury każdego z połączonych postępowań. Co niezwykle istotne połączenie skutkuje wydaniem jednego wyroku dla wszystkich połączonych spraw. Takie rozwiązanie sprawia, że ewentualne uchylenie wyroku CAS może dotyczyć wszystkich stron, których wyrok dotyczy.

Prowadząc rozmaite postępowania przed CAS warto mieć na uwadze instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania, gdyż jak zostało to opisane powyżej, w większości przypadków jest to rozwiązanie korzystne zarówno ze względu na szybkość procedowania jak i optymalizację kosztów. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE