ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Połączenie spraw przed CAS do wspólnego rozpoznania

Niejednokrotnie zdarza się, że strony postępowania arbitrażowego kierując przeciwko sobie rozmaite roszczenia wnoszą kolejne powództwa lub kilka toczących się spraw dotyczy tych samych okoliczności. Powyższe skutkuje zbędnym mnożeniem pism procesowych, utrzymywaniem bieżącej korespondencji z CAS w wielu postępowaniach i wyznaczaniem osobnych rozpraw. Dzisiaj przyjrzymy się jakie rozwiązanie w takiej sytuacji przewiduje Kodeks Arbitrażu Sportowego.

W treści art. R39 Kodeksu dotyczącym postępowania arbitrażowego zwykłego oraz w art. R52 odnoszącym się do postępowania odwoławczego przewidziano instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania (consolidation of proceedings). Zgodnie z art. R39 gdy strona składa wniosek o wszczęcie arbitrażu związany z umową o arbitrażu i stanem faktycznym z innej sprawy toczącej się przed CAS, Przewodniczący panelu orzekającego lub, jeżeli nie został jeszcze wyznaczony, Przewodniczący Wydziału może po konsultacji ze stronami zadecydować o połączeniu dwóch spraw do wspólnego rozpoznania. Art. R52 jest przepisem bliźniaczo podobnym i zawiera jedynie odpowiednie zmiany w związku charakterystyką postępowania odwoławczego tj. odniesienie się do apelacji w miejsce wniosku o wszczęcie arbitrażu oraz wskazuje na tożsamość podważanej decyzji w sprawach jako warunek dla ich połączenia.

Powyższe rozwiązanie polegające na połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybkości postępowania i zmniejszania kosztów procesu (ograniczenie korespondencji, wyznaczenie jednej rozprawy dla połączonych spraw itp.). Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów decyzję o połączeniu podejmuje odpowiednio Przewodniczący panelu orzekającego lub Wydziału po „konsultacji ze stronami”. Powyższe oznacza, że Przewodniczący nie jest związany stanowiskiem stron i może połączyć postępowania nawet wbrew stronom jeżeli może to skutkować szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem sporów. W tym miejscu należy podnieść, że powyższe rozwiązane jest krytykowane. W literaturze wskazuje się, że połączenie postępowań wbrew woli stron może w pewnych przypadkach utrudnić uznanie i wykonanie wyroku sądu arbitrażowego. Z uwagi na powyższe połączenie spraw wbrew woli stron możliwe jest tylko przy spełnieniu dodatkowych wymogów jak tożsamość stron, tożsamość zasad będących podstawą dla rozstrzygnięcia i tożsamość stosunku prawnego. Dla połączenia spraw niezbędne jest także, aby panel orzekający w przedmiotowych postępowaniach był tożsamy ilościowo (jednoosobowy lub trzyosobowy), a jeżeli panel już się ukonstytuował ponadto musi zachodzić tożsamość arbitrów.

Warto wskazać, że CAS nie nada połączonym sprawom nowej sygnatury wskazując w bieżącej komunikacji na strony i sygnatury każdego z połączonych postępowań. Co niezwykle istotne połączenie skutkuje wydaniem jednego wyroku dla wszystkich połączonych spraw. Takie rozwiązanie sprawia, że ewentualne uchylenie wyroku CAS może dotyczyć wszystkich stron, których wyrok dotyczy.

Prowadząc rozmaite postępowania przed CAS warto mieć na uwadze instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania, gdyż jak zostało to opisane powyżej, w większości przypadków jest to rozwiązanie korzystne zarówno ze względu na szybkość procedowania jak i optymalizację kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.