ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Połączenie spraw przed CAS do wspólnego rozpoznania

Niejednokrotnie zdarza się, że strony postępowania arbitrażowego kierując przeciwko sobie rozmaite roszczenia wnoszą kolejne powództwa lub kilka toczących się spraw dotyczy tych samych okoliczności. Powyższe skutkuje zbędnym mnożeniem pism procesowych, utrzymywaniem bieżącej korespondencji z CAS w wielu postępowaniach i wyznaczaniem osobnych rozpraw. Dzisiaj przyjrzymy się jakie rozwiązanie w takiej sytuacji przewiduje Kodeks Arbitrażu Sportowego.

W treści art. R39 Kodeksu dotyczącym postępowania arbitrażowego zwykłego oraz w art. R52 odnoszącym się do postępowania odwoławczego przewidziano instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania (consolidation of proceedings). Zgodnie z art. R39 gdy strona składa wniosek o wszczęcie arbitrażu związany z umową o arbitrażu i stanem faktycznym z innej sprawy toczącej się przed CAS, Przewodniczący panelu orzekającego lub, jeżeli nie został jeszcze wyznaczony, Przewodniczący Wydziału może po konsultacji ze stronami zadecydować o połączeniu dwóch spraw do wspólnego rozpoznania. Art. R52 jest przepisem bliźniaczo podobnym i zawiera jedynie odpowiednie zmiany w związku charakterystyką postępowania odwoławczego tj. odniesienie się do apelacji w miejsce wniosku o wszczęcie arbitrażu oraz wskazuje na tożsamość podważanej decyzji w sprawach jako warunek dla ich połączenia.

Powyższe rozwiązanie polegające na połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybkości postępowania i zmniejszania kosztów procesu (ograniczenie korespondencji, wyznaczenie jednej rozprawy dla połączonych spraw itp.). Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów decyzję o połączeniu podejmuje odpowiednio Przewodniczący panelu orzekającego lub Wydziału po „konsultacji ze stronami”. Powyższe oznacza, że Przewodniczący nie jest związany stanowiskiem stron i może połączyć postępowania nawet wbrew stronom jeżeli może to skutkować szybszym i efektywniejszym rozwiązaniem sporów. W tym miejscu należy podnieść, że powyższe rozwiązane jest krytykowane. W literaturze wskazuje się, że połączenie postępowań wbrew woli stron może w pewnych przypadkach utrudnić uznanie i wykonanie wyroku sądu arbitrażowego. Z uwagi na powyższe połączenie spraw wbrew woli stron możliwe jest tylko przy spełnieniu dodatkowych wymogów jak tożsamość stron, tożsamość zasad będących podstawą dla rozstrzygnięcia i tożsamość stosunku prawnego. Dla połączenia spraw niezbędne jest także, aby panel orzekający w przedmiotowych postępowaniach był tożsamy ilościowo (jednoosobowy lub trzyosobowy), a jeżeli panel już się ukonstytuował ponadto musi zachodzić tożsamość arbitrów.

Warto wskazać, że CAS nie nada połączonym sprawom nowej sygnatury wskazując w bieżącej komunikacji na strony i sygnatury każdego z połączonych postępowań. Co niezwykle istotne połączenie skutkuje wydaniem jednego wyroku dla wszystkich połączonych spraw. Takie rozwiązanie sprawia, że ewentualne uchylenie wyroku CAS może dotyczyć wszystkich stron, których wyrok dotyczy.

Prowadząc rozmaite postępowania przed CAS warto mieć na uwadze instytucję połączenia spraw do wspólnego rozpoznania, gdyż jak zostało to opisane powyżej, w większości przypadków jest to rozwiązanie korzystne zarówno ze względu na szybkość procedowania jak i optymalizację kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.