ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Podatek VAT przy organizacji imprez sportowych

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się przepisom regulującym stawkę opodatkowania podatkiem VAT od opłat pobieranych za udział w imprezach sportowych oraz stanowisku organów podatkowych w tym zakresie.

W powyższej kwestii stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydając interpretację indywidualną z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-2.4512.201.2016.2.JO) na wniosek klubu sportowego działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na organizacji imprez sportowych. Świadcząc przedmiotowe usługi klub osiągał w sposób systematyczny zyski z tej działalności, które były przeznaczone w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług. Imprezy organizowane przez wnioskodawcę odbywały się na obiektach sportowych, które były przez niego każdorazowo dzierżawione od podmiotów trzecich dla potrzeb przeprowadzenia imprezy sportowej. W ramach organizowanych imprez organizator pobierał opłaty (wpisowe) od uczestników w zamian za udział. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji podatkowej odpowiadającej na pytanie, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opłaty (wpisowe) pobierane od sportowców zawodowych lub amatorów za udział w imprezach sportowych organizowanych na własnych lub dzierżawionych obiektach sportowych? Wnioskodawca stał na stanowisku, że wpisowe należało opodatkować stawką VAT w wysokości 8%.

Podkreślić należy, że na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zasadą jest stosowanie stawki podatkowej w wysokości 23%. W związku z powyższym w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Przykładem zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, który zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim;
  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków;
  • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Przedmiotowym wyłączeniem nie są jednak objęte m.in. usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Powyższe zwolnienie nie miało zastosowania do wnioskodawcy już ze względu na jego status. Choć wnioskodawca był klubem sportowym to jego celem statutowym nie była działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i tym samym nie był podmiotem objętym zwolnieniem. W związku z powyższym w dalszej kolejności zbadać należało, czy czynności wykonywane przez klub, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową czy też stawką obniżoną.

W tym miejscu wskazać należy, że w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 zostały wymienione „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Organ podatkowy rozwiał wątpliwości wnioskodawcy i stanął na stanowisku, że w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz mając na uwadze przytoczone przepisy prawa podatkowego świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji imprez sportowych na własnych lub dzierżawionych obiektach sportowych korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% z uwagi na fakt, że jest „usługą związaną z działalnością obiektów sportowych” w rozumieniu załącznika nr 3 do ustawy.

Reasumując, wpisowe pobierane od sportowców w zamian za udział w imprezie sportowej może być opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8% i należy o tym pamiętać podczas organizowania kolejnej imprezy sportowej.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.