ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Podatek VAT przy organizacji imprez sportowych

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się przepisom regulującym stawkę opodatkowania podatkiem VAT od opłat pobieranych za udział w imprezach sportowych oraz stanowisku organów podatkowych w tym zakresie.

W powyższej kwestii stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydając interpretację indywidualną z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-2.4512.201.2016.2.JO) na wniosek klubu sportowego działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na organizacji imprez sportowych. Świadcząc przedmiotowe usługi klub osiągał w sposób systematyczny zyski z tej działalności, które były przeznaczone w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług. Imprezy organizowane przez wnioskodawcę odbywały się na obiektach sportowych, które były przez niego każdorazowo dzierżawione od podmiotów trzecich dla potrzeb przeprowadzenia imprezy sportowej. W ramach organizowanych imprez organizator pobierał opłaty (wpisowe) od uczestników w zamian za udział. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji podatkowej odpowiadającej na pytanie, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opłaty (wpisowe) pobierane od sportowców zawodowych lub amatorów za udział w imprezach sportowych organizowanych na własnych lub dzierżawionych obiektach sportowych? Wnioskodawca stał na stanowisku, że wpisowe należało opodatkować stawką VAT w wysokości 8%.

Podkreślić należy, że na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zasadą jest stosowanie stawki podatkowej w wysokości 23%. W związku z powyższym w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. Przykładem zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, który zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim;
  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków;
  • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Przedmiotowym wyłączeniem nie są jednak objęte m.in. usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Powyższe zwolnienie nie miało zastosowania do wnioskodawcy już ze względu na jego status. Choć wnioskodawca był klubem sportowym to jego celem statutowym nie była działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i tym samym nie był podmiotem objętym zwolnieniem. W związku z powyższym w dalszej kolejności zbadać należało, czy czynności wykonywane przez klub, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową czy też stawką obniżoną.

W tym miejscu wskazać należy, że w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 zostały wymienione „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Organ podatkowy rozwiał wątpliwości wnioskodawcy i stanął na stanowisku, że w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz mając na uwadze przytoczone przepisy prawa podatkowego świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji imprez sportowych na własnych lub dzierżawionych obiektach sportowych korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% z uwagi na fakt, że jest „usługą związaną z działalnością obiektów sportowych” w rozumieniu załącznika nr 3 do ustawy.

Reasumując, wpisowe pobierane od sportowców w zamian za udział w imprezie sportowej może być opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8% i należy o tym pamiętać podczas organizowania kolejnej imprezy sportowej.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.