Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Orzeczenie lekarskie piłkarza

Orzeczenie lekarskie piłkarza

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
30 lip 2017, 22:22
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

W poprzednim odcinku pisałem o nowelizacji przepisów w sprawie organizacji rozgrywek piłkarskich w Polsce. Nowe brzmienie otrzymał także § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

W brzmieniu po nowelizacji, zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Przepis § 24 ust. 2 stanowi, iż w sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny.

Pora przypomnieć też pozostałe przepisy Uchwały dotyczące opieki zdrowotnej. § 23 gwarantuje zawodnikom uprawiającym piłkę nożną prawo do stałej opieki zdrowotnej, ale też nakłada na nich obowiązki, w myśl których piłkarze są zobowiązani:

1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru.

2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań lekarskich. Badania lekarskie zawodników powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.

Obowiązki mają też kluby. Stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi powinny mieć Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi. Dodatkowe obowiązki mają też gospodarze zawodów. Są oni obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi,

b. lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

Gospodarze zawodów mają również obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej oraz są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji (karetka), jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

Warto również nadmienić, że upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.

Opieka zdrowotna nad zawodnikami to nie tylko kwestie badań lekarskich, lekarza klubowego czy lekarza zawodów, ale także sprawy ubezpieczeniowe. Obowiązek ubezpieczenia zawodników wynika z przepisów Ustawy o Sporcie czyli przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale również w prawie związkowym, a konkretnie w § 26 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek został on wyrażony:

Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, czyli realizacji powyższego uprawnienia zawodników spoczywa na klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, spoczywa na właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez reprezentację tego Związku.  Przepis § 26 ust. 3 wyklucza z kolei odpowiedzialność PZPN-u i związków za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby. W takich rozgrywkach - jak wynika bezpośrednio z § 26 ust. 2 – obowiązek ubezpieczenia zawodników mają kluby, a odpowiedzialność za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby – spada wyłącznie na kluby, z racji wyłączenia expressis verbis odpowiedzialności Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wojewódzkich związków piłki nożnej. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE