ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Odpowiedzialność polskiego związku sportowego za rozwój sportu

W strukturze organizacyjnej sportu w Polsce kluczową rolę odgrywają polskie związki sportowe (dalej: PZS), które ustawa o sporcie czyni gospodarzami danego sportu. Zgodnie z ustawą, PZS mają monopol na organizację i prowadzenie współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski, a także są uprawnione do reprezentowania polskiego sportu w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo system finansowania sportu w naszym kraju daje PZS możliwość pozyskiwania na preferencyjnych warunkach środków z dotacji MSiT. W związku z tym, PZS dysponują realnym narzędziem kształtowania kierunków rozwoju sportu, w którym działają.

Zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS, należy pamiętać, że rzeczywisty rozwój danego sportu będzie miał jednak miejsce tylko wtedy, gdy zarządzający nim, a więc PZS, podejmować będą efektywne działania jednocześnie w dwóch kluczowych dla niego obszarach, a mianowicie sportu wyczynowego oraz sportu dla wszystkich. Są one bowiem ze sobą powiązane, warunkują się i wzajemnie stymulują swój rozwój. Każdy z nich ma swoją specyfikę i wymaga oddzielnej refleksji. Sport wyczynowy inspiruje, daje wymierny i spektakularny sukces, a przez to promuje dany sport, podczas gdy sport dla wszystkich skupia się na integracji, propagowaniu wartości, zdrowym trybie życie i, co równie ważne, jest przedsionkiem do kariery w sporcie wyczynowym (konieczność zwracania szczególnej uwagi na sport młodzieżowy). Zaniedbanie któregokolwiek z tych obszarów w długiej perspektywie wpłynie negatywnie na potencjał całego sportu.

Tymczasem, jak wskazuje Kodeks Dobrego Zarządzania dla PZS, pomimo ewidentnych korzyści z rozwoju sportu dla wszystkich, obszar ten traktowany jest przez wiele związków marginalnie. Z analizy działalności PZS w sportach olimpijskich wynika, że większość dokumentów strategicznych związków nie zawiera odniesień do tego obszaru. Ponadto tylko nieliczne PZS w swoich działaniach związanych z promowaniem i rozwojem sportu dostosowują ofertę do zróżnicowanych odbiorców, np. biorąc pod uwagę grupy wiekowe czy też płeć. Odpowiedzialnością PZS winno być upowszechnianie sportu. Do tego celu można dążyć zarówno poprzez sport wyczynowy (medialność, inspiracja, oddziaływanie na wyobraźnię), jak i poprzez sport dla wszystkich (organizacja imprez, promocja sportu w szkołach, rozwój wolontariatu itp.). Powszechność danego sportu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego PZS, ale także dla społeczności lokalnej oraz państwa. Zwiększa bowiem spójność społeczną, integruje i promuje zdrowy styl życia, a także wzmacnia zdolność współdziałania oraz zaufania między obywatelami. Organizacja sportu dla wszystkich powinna być istotnym zadaniem każdego związku. Zachęcanie do uczestnictwa we współzawodnictwie na zasadzie rekreacji lub spędzenia czasu w ciekawy sposób będzie skutkować podniesieniem poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa, który – jak dowodzą cykliczne badania – nie jest zadowalający. Zwiększa również szanse na pojawienie się i rozwój utalentowanych, młodych zawodników.

Podejmowanie działań w omawianym obszarze daje zatem szansę, aby w dłuższym okresie zwiększyć partycypację w danym sporcie, poprawić wyniki sportowe na poziomie wyczynowym, a także zwiększyć dopływ środków finansowych do sektora sportowego, pozyskiwać wolontariuszy oraz realizować funkcje społeczne sportu. Istnieją szczególne grupy społeczne, do których sport, dzięki swojemu uniwersalnemu przesłaniu, powinien docierać. W tym również swoją odpowiedzialność mają PZS. Chodzi o grupy defaworyzowane, które mają utrudnioną możliwość integracji w ramach społeczności lokalnych. Można tu mówić o osobach starszych, młodzieży z trudnych środowisk czy osobach niepełnosprawnych. Ta stosunkowo liczna grupa społeczna zasługuje na szczególną uwagę. Dzięki rozwojowi technologii oraz infrastruktury, możliwe jest aktywowanie tych osób poprzez sport oraz wsparcie ich integracji. Ministerstwo podejmuje realne działania na rzecz zrównania dostępu do sportu osób niepełnosprawnych, a także wynagradzania sukcesów sportowych tych osób. Bardzo ważne jest, aby PZS również kierowały swoje działania w stronę tej grupy. Wpisuje się w to widoczny trend przejmowania zarządzania sportem osób niepełnosprawnych przez właściwe PZS.

Kluczowymi narzędziami, za pomocą których PZS wpływają na rozwój sportu na poziomie wyczynowym, są zadania realizowane przez nie w ramach ustawowych „obowiązków”. Należy do nich organizacja współzawodnictwa, w tym o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie. Odpowiedzialnością PZS w tym zakresie jest dbałość o jakość tych rozgrywek, ich dostępność, ale także uczciwość i transparentność ich organizacji. Fundamentalną zasadą jest tu profesjonalizm. Wysoka jakość rozgrywek krajowych pozwala na uzyskiwanie dobrych rezultatów na arenie międzynarodowej, zarówno przez kluby, jak i reprezentacje narodowe. Odpowiedzialnością PZS jest też odpowiednie przygotowanie najlepszych zawodników, tak by skutecznie reprezentowali Polskę na najwyższym poziomie współzawodnictwa międzynarodowego. Ponadto PZS, poprzez kontakty międzynarodowe, powinny uczestniczyć w kształtowaniu kluczowych dla rozwoju danego sportu decyzji, a także nawiązywać relacje z federacjami innych państw, w celu wymiany dobrych praktyk oraz stwarzaniu optymalnych warunków do rozwoju własnych zawodników. W kontekście odpowiedzialności trzeba również wspomnieć o konieczności zapewnienia wiarygodności PZS w relacjach z zawodnikami, klubami, sponsorami oraz innymi parterami. Ważne jest, by zarząd PZS dotrzymywał podejmowanych zobowiązań i działał w sposób budujący zaufanie. Jest to kluczowe w kontekście pozyskiwania nowych członków, angażowania ich w różne aktywności, a także zdobywania nowych źródeł finansowania. Bez tych działań rozwój sportu nie będzie możliwy.

Wytyczne wskazane w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS dla tego obszaru dotyczą takich zagadnień, jak: podejmowanie działań przez PZS na rzecz rozwoju sportu wyczynowego, podejmowanie działań przez PZS na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, wzmocnienie potencjału sportu młodzieżowego, profesjonalne organizowanie współzawodnictwa sportowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz integracji poprzez sport, realizacja zadań ustalonych w umowach (MSiT i sponsorzy).

Do wytycznych bezwzględnie wiążących MSIT zaliczyło w przedmiotowym obszarze m.in.: realizację przez PZS zadań ustalonych w umowach z MSIT, organizacja współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie, dotrzymywanie zobowiązań wynikających z zawieranych przez związek umów sponsorskich w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk  Sponsoringowych, przedstawianie w rocznym sprawozdaniu z działalności działań związanych z rozwojem sportu dla wszystkich, w tym działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; przedstawianie w rocznym sprawozdaniu finansowym informacji o udziale środków przeznaczonych na działania związane z rozwojem sportu dla wszystkich, w tym działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; uwzględnienie w strategii rozwoju działań związanych z rozwojem sportu młodzieżowego i osób niepełnosprawnych oraz sportu dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Usunięcie z ławki rezerwowych

Rozgrywki piłkarskie sezonu 2017/2018 są już w decydującej fazie zarówno w Europie, jak i w Polsce. Jak ostatnio wspominałem, towarzyszy im sporo emocji i to niekoniecznie samych pozytywnych. W poprzednim odcinku pisałem o naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego, a dziś pora na przepisy dyscyplinarne, dotyczące trenerów i innych osób funkcyjnych, zasiadających na ławce rezerwowych.

Opublikowane w

Naruszenie nietykalności cielesnej w polskiej piłce nożnej

Rozgrywki sezonu 2017/2018 w Polsce wkroczyły w decydującą fazę. Na wszystkich frontach trwa walka o punkty, znamy już także finalistów Pucharu Polski, o którym ostatnio sporo pisaliśmy, a tej walce towarzyszą emocje, czasem niezdrowe i niesportowe zachowania, także groźby, a nawet przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej.

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Standardy postępowania dyscyplinarnego według Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS

Polskie Związki Sportowe jako podmioty realizujące odpowiedzialność dyscyplinarną w sporcie powinny gwarantować najwyższe standardy w zakresie jej dochodzenia, uwzględniając przy tym przyjęte zasady sprawiedliwości oraz szanując fundamentalne prawa zawodników. Tak ukształtowane standardy powinny przewidywać oddzielenie organów dochodzeniowych od orzekających, a także gwarantować osobom poddanym odpowiedzialności dyscyplinarnej prawo do bezstronnej rozprawy i osobistego w niej udziału lub swobodnej reprezentacji.

Opublikowane w

Prawo pierwotne w odniesieniu do działań w dziedzinie sportu

W systemie prawa UE prawo pierwotne ma najwyższą rangę, gdyż zawiera przepisy regulujące podstawowe zasady funkcjonowania UE. Prawo pierwotne ma bezwzględna wyższość nad prawem pochodnym. Cechą charakterystyczną jest bezpośrednie tworzenie prawa pierwotnego przez państwa członkowskie, a nie przez instytucje UE.

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.