ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Bardzo szeroki jest katalog kar, wynikający z art. 64 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dyspozycja tej normy brzmi: „Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się klubowi karę…

Do tych jakie może nałożyć organ dyscyplinarny należą w tym przypadku:

– kara pieniężna,

– weryfikacja zawodów jako walkower,

– rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,

– zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

– zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

– rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

– zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

– zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

– oraz zawieszenie lub pozbawienie licencji.

Większość z tych kar, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower – na mocy art. 64 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – może być nałożona na klub – również – za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa. Chodzi w tym przypadku o profilaktykę i tzw. prewencję ogólną i szczególną, czyli oddziaływanie kary na środowisko i na podmiot, na który została nałożona.

Klub sportowy i jego kibice są odpowiedzialni nie tylko za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, ale także podczas wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców. Przepis dotyczący niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców znajdujemy w art. Art. 64 ¹ Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: „Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie”.

Art. 65 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN zawiera przepisy dotyczące niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne. Na osobę fizyczną odpowiedzialną za takie niedopełnienie obowiązków w zakresie zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, organ dyscyplinarny nakłada karę:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) karę pieniężną od 500 zł,

d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.

W art. 65 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN mamy kwalifikowaną formę tego wykroczenia, czyli niedopełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach. Mamy z nią do czynienia, wówczas gdy na skutek niedopełnienia takiego obowiązku doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach.

Wówczas kary są surowsze. Organ dyscyplinarny nie ma już możliwości nałożenia najłagodniejszych kar, czyli upomnienia lub nagany, a najniższa kara finansowa nie może być już niższa niż 5.000 złotych.  Także kara dyskwalifikacji, w tym przypadku ma być nałożona na czas nie krótszy niż 3 miesiące. Ostatnia kara z tego katalogu jest najsurowszą z kar przewidzianą przez Regulamin Dyscyplinarny czy karą zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Stosowaniu przepisów dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich towarzyszą zasady szczególne dotyczące kar. Zostały one sformułowane w art. 68 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Pierwsza z nich to przymiot rygoru natychmiastowej wykonalności dla takich kar. Zgodnie z art. 68 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej”.

Kolejna zasada ma swoje ma odzwierciedlenie w art. 66 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „w przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny”.

Domniemanie sektora kibiców klubu przyjezdnego – to kolejna zasada, wynikająca z art. 68 §3  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z nią, „domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu”.

Inna z tych szczególnych zasad została zawarta w art. 68 §4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z nią: „w przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu”.

I wreszcie ostatnia z zasad i przepis art. 68 §5 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: „za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą”. Dotyczy on: odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie; niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne oraz zachowań pogardliwych lub dyskryminacyjnych.

Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć temat właściwości organów odwoławczych dla tych spraw, ale nie tylko, bo również dla wszystkich innych spraw dyscyplinarnych. Zgodnie z art. 122 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków piłki nożnej,

Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z art. 121 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, „z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także skargi kasacyjne od orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej”.

I na tym zakończyłbym cykl artykułów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na stadionach piłkarskich.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

VAR na Mundialu

Dziś będzie o systemie VAR czyli Video Assistant Referee i jego stosowaniu podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. My – polscy kibice futbolu znamy ten system z meczów Ekstraklasy, wszak sezon 2017/2018 był premierowym, jeśli chodzi o stosowanie VAR-u. Tak się przyzwyczailiśmy, źe gdy przyszło do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego i niemożności rozegrania wszystkich ośmiu spotkań z VAR-em, to Prezes PZPN Zbigniew Boniek rzucił propozycję by kolejkę rozłożyć na 2 dni. Kluby się nie zgodziły i chciały grać w jednym terminie o jednej godzinie i kolejkę rozegrano bez VAR-u by szanse wszystkich były równe.

Czytaj dalej VAR na Mundialu

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

VAR na Mundialu

Dziś będzie o systemie VAR czyli Video Assistant Referee i jego stosowaniu podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. My – polscy kibice futbolu znamy ten system z meczów Ekstraklasy, wszak sezon 2017/2018 był premierowym, jeśli chodzi o stosowanie VAR-u. Tak się przyzwyczailiśmy, źe gdy przyszło do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego i niemożności rozegrania wszystkich ośmiu spotkań z VAR-em, to Prezes PZPN Zbigniew Boniek rzucił propozycję by kolejkę rozłożyć na 2 dni. Kluby się nie zgodziły i chciały grać w jednym terminie o jednej godzinie i kolejkę rozegrano bez VAR-u by szanse wszystkich były równe.

Czytaj dalej VAR na Mundialu

Opublikowane w

Wierzymy dalej!

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Senegalem 1:2 na inaugurację swoich występów w finałach Mistrzostw Świata w Rosji. Nie takiego początku Mundialu się spodziewaliśmy, ale przy porażce Kolumbii z Japonią także 1:2 i kolejnym meczu Biało-Czerwonych w niedzielę 24 czerwca o 20:00 właśnie z Kolumbią, dwie wygrane z Kolumbią i z Japonią też dadzą awans do 1/8 finału. Wierzmy zatem, że nasza drużyna szybko się podniesie i nie śpiewajmy póki co „nic się nie stało”.

Czytaj dalej Wierzymy dalej!

Opublikowane w

11 za nami

„11” czyli „jedenastka” kibicom futbolu może kojarzyć się z rzutem karnym (bo tak właśnie karny jest nazywany – przyp. M.Ż.). Może kojarzyć się również z jedenastką meczową, czyli składem, który rozpoczyna mecz piłki nożnej, ale… ja dziś celowo użyłem tej liczby, bo właśnie 11 meczów finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji już za nami.

Czytaj dalej 11 za nami

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.