ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim związku sportowym

Odpowiedzialność dyscyplinarna  w ramach polskiego związku sportowego, a także w ramach okręgowych związków sportowych realizowana jest na podstawie regulaminu dyscyplinarnego, który dany związek sam uchwala, tzn. ma swobodę wyboru organu, czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną czy procedurę pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności.

Minimalne wymagania związane z treścią regulaminu dyscyplinarnego zostały określone jednak w art. 45b ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Pierwszym obowiązkiem jest fakt, że odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego może być realizowana tylko i wyłącznie na podstawie regulaminu dyscyplinarnego. A contrario, nie można pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach związku działacza, zawodnika, członka zarządu itd. na podstawie innego aktu niż wewnątrzzwiązkowy Regulamin dyscyplinarny.

Wskazany artykuł wprowadza ponadto dwie zasady, na podstawie których musi toczyć się postępowanie przed organami dyscyplinarnymi tj. zasadę prawa do obrony oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania.

Ponadto niezbędne minimum treści, jakie musi posiadać każdy regulamin dyscyplinarny to określenie:

-podmiotów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, np. zawodnicy, trenerzy, sędziowie, członkowie związku, kluby itd.,

-czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną,

-rodzaje kar dyscyplinarnych,

-organy dyscyplinarne i ich kompetencje,

-tryb postępowania, z uwzględnieniem zasady dwuinstancyjności oraz prawa do obrony obwinionego.

Istotne jest również iż prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w sprawie o wykroczenie dyscyplinarne stypizowane w regulaminie dyscyplinarnym nie wyklucza prowadzenia postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu o ten sam czyn. A więc jeśli dany czyn stanowi przestępstwo czy istnieje na jego podstawie możliwość dochodzenia roszczenia o odszkodowanie to również można jednocześnie toczyć się postępowanie w tej sprawie.

Ustawa ponadto wskazuje na przykładowy katalog kar, które mogą być orzeczone w razie stwierdzenia winy obwinionego, a mianowicie: upomnienie, nagana, zawieszenie, dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, kara pieniężna, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, skreślenie ze związku i wykluczenie ze związku. Zwrot „w szczególności” oznacza, iż związek może ustanowić kary nie wymienione w niniejszym zestawieniu.

Najistotniejsze konsekwencje tak zaprezentowanego stanu prawnego są następujące: po pierwsze, nie istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach związku podmiotu, który nie jest wymieniony w regulaminie dyscyplinarnym wśród podmiotów mogących podlegać  takiej odpowiedzialności; po drugie, nie istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej danego podmiotu za czyn, który nie został stypizowany w danym regulaminie ani orzeczenie kar nie wymienionych w tym dokumencie. Precyzyjne określenie zarówno znamion czynów zabronionych, jak i rodzajów kar, a także podmiotów mogących być pociągniętym do odpowiedzialności jest więc kwestią zasadniczą w zakresie możliwości wszczęcia takiego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

Wczoraj w Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbyło się zebranie założycielskie i inauguracja działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Na kanwie sukcesu sportowego i organizacyjnego The World Games 2017, przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

Opublikowane w

Szansa na rozwój sportu strzeleckiego w Polsce

Mamy do przekazania informację, która ucieszy z pewnością miłośników sportu strzeleckiego w Polsce, a także Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne, które – jeśli zakończą się sukcesem – mogą znacząco wpłynąć na rozwój sportu strzeleckiego w Polsce. Kwestia dotyczy inicjatywy ustawodawczej – złożenia w dniu wczorajszym poselskiego projektu o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym z budżetu państwa będą mogły zostać przeznaczone środki na „rozwój sportu strzeleckiego”. Aktualnie ustawa została skierowana do I czytania do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Opublikowane w

Alkohol usunięty z listy substancji zakazanych WADA

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa lista zakazanych substancji, z której Światowa Agencja Antydopingowa (dalej: WADA) usunęła alkohol jako środek niedozwolony. Lista została zatwierdzona podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia w Paryżu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.