Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Odmowa udzielenia informacji publicznej w przypadku wydłużenia terminu na…

Odmowa udzielenia informacji publicznej w przypadku wydłużenia terminu na odpowiedź

Maciej Broda

Maciej Broda
16 maj 2017, 11:02
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie praktycznym aspektom udostępnienia informacji publicznej. W szczególności analizie zostaną poddane przepisy dotyczące możliwości wydłużenia terminu udzielenia informacji jak również przedstawiony zostanie dorobek orzecznictwa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Prawo to realizowane jest m.in. w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa). Podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej mogą być również polski związki sportowe, tj. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym na gruncie przepisu art. 4 ust. 1 pkt Ustawy.

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podmiot zobowiązany nie może udzielić informacji publicznej w podstawowym terminie, wskazanym w art. 13 ust. 1 Ustawy:, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku zastosowanie może znaleźć art. 13 ust. 2 Ustawy:

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W tym momencie pojawia się pytanie, czy w razie przedłużenia terminu na gruncie powyższego przepisu, zobowiązanemu podmiotowi przysługuje później możliwość odmowy udzielenia informacji publicznej, m.in. z uwagi na ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w art. 5 Ustawy. Kwestia ta stała się przedmiotem orzekania sądów administracyjnych.

Skarżący w sprawie o sygnaturze II SAB/Sz 105/15 zarzucając zobowiązanemu podmiotowi przewlekłość w udzieleniu informacji publicznej, wskazał na naruszenia przepisów Ustawy, m.in. odmowę udzielenia informacji publicznej po uprzednim przedłużeniu terminu na podstawie wyżej wskazanego art. 13 ust. 2 Ustawy. Zdaniem skarżącego przepis ten nie dotyczył "rozpatrzenia wniosku" czy "realizacji wniosku", lecz mowa w nim o wydłużeniu terminu do udostępnienia informacji publicznej, tj. przekazania wnioskodawcy informacji, zgodnie z treścią wniosku. Ustalenie konieczności ograniczenia dostępu do informacji publicznej, powinno zatem nastąpić w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy i w tym terminie organ zobowiązany jest wydać ewentualną decyzję odmawiającą udostępnienia informacji.

Stanowisko to zostało jednak zakwestionowano zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok oddalający skargę z dnia 2 października 2015 r., jak również przez Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku sądu w Szczcinie. W orzeczeniu z dnia 18 stycznia 2017 r. (I OSK 423/16) NSA stwierdził, co następuje:

Ze sformułowania, że terminy te odnoszą się do "udostępnienia informacji", jak również, że organ poinformuje, w jakim terminie "udostępni informację" można wnioskować, tak jak skarżący, że mają one zastosowanie wyłącznie do czynności materialno – technicznej udostępnienia informacji i nie odnoszą się do możliwości wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia. W konsekwencji jednak, gdyby podzielić ten pogląd skarżącego, należałoby przyjąć, że skoro art. 13 ust. 2 Ustawy nie pozwala na przedłużenie do 2 miesięcy terminu dla wydania decyzji odmownej, to analogicznie takiego terminu dla wydania decyzji nie określa również ustęp pierwszy tego przepisu, który także używa sformułowania "udostępnienie informacji".

(…)

Ponadto wydaje się logiczne, że skoro ustawodawca zakreśla termin "dla udostępnienia informacji", to dopuszcza on również w tym terminie wydanie decyzji odmownej. Chodzi bowiem o zapewnienie podmiotowi zobowiązanemu ustawowo do udostępnienia informacji odpowiedniego czasu, tak aby mógł zarówno w sposób prawidłowy przygotować żądaną we wniosku informację, jak również decyzję o odmowie jej udostępnienia.

Powyższe oznacza, iż zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, dwumiesięczny termin określony w art. 13 ust. 2 Ustawy nie obejmuje jedynie czynności materialno-technicznej udostępnienia informacji, lecz dotyczy również możliwości odmowy udzielenia takich informacji. O okoliczności tej powinny pamiętać zarówno podmioty zobowiązane na gruncie Ustawy, jak również osoby żądające udostępnienia informacji publicznej. W przypadku wniesienia skargi opierającej się na wyżej wskazanych zarzutach, z dużym prawdopodobieństwem zostanie ona bowiem oddalona w toku postępowania sądowoadministracyjnego. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE