Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Obiekt sportowy jako cel publiczny w instytucji wywłaszczenia

Obiekt sportowy jako cel publiczny w instytucji wywłaszczenia

Joanna Maj
03 sie 2017, 14:00
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Obiekt sportowy jako cel publiczny w instytucji wywłaszczenia

Wywłaszczenie jest pozbawieniem lub ograniczeniem - w drodze decyzji administracyjnej -prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Jest to środek ostateczny, bowiem może być zrealizowany dopiero, gdy określone cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób. Z uwagi jednak na ochronę własności uregulowaną w art. 21 najważniejszego aktu, jakim jest Konstytucja RP wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie na właśnie cele publiczne i tylko za słusznym odszkodowaniem.

Cel publiczny, a więc cel, z powodu którego nieruchomość może zostać wywłaszczona jest między innymi budowa i utrzymywanie publicznych obiektów sportowych oraz inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Inwestycje celu publicznego mogą mieć znaczenie lokalne lub ponadlokalne – urzeczywistniają one interes pewnej zbiorowości – gminy, powiatu, województwa. Lokalne lub ponadlokalne znaczenie inwestycji determinuje szereg czynników, które powinny być weryfikowane przez organ właściwy w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czynnikami takimi są: rozmiar inwestycji, jej doniosłość z punktu widzenia interesów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Konieczność wskazania celu publicznego wynika z przysługującej właścicielowi nieruchomości ochrony jego własności, gwarantowanej przepisami Konstytucji RP. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2015r. (II SA/Gd 522/14) wskazano, że „jako cel wywłaszczenia pojęcie „użyteczności publicznej” zgodnie z poglądami występującymi w doktrynie i orzecznictwie łączy się z powszechnością i ogólną dostępnością dla całego społeczeństwa. (…) Ponadto w orzecznictwie wskazano, że takie obiekty, jak stadion miejski, szkoła, teatr czy muzeum służyły i służą za zaspokajaniu określonych potrzeb społecznych, niezależnie od tego, że nie wszyscy z konkretnych obiektów chcą lub mogą korzystać”.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22.12.2015r (II SA/Bd 514/15) sąd, odnosząc się do pojęcia inwestycji celu publicznego na gruncie obiektu sportowo-edukacyjnego orzekł nadto, iż „bezspornym jest, iż obiekt służący realizacji inicjatyw z zakresu wychowania fizycznego, edukacji i rekreacji uczniów szkoły publicznej i uczniowskiego klubu sportowego, a także mieszkańców osiedla, będzie miał znaczenie lokalne, zaspokajać będzie on bowiem potrzeby lokalnej społeczności. (...) Budowa obiektu edukacyjno-sportowego służącego szkole publicznej ma znaczenie lokalne bądź ponadlokalne, bowiem inwestycja ta mieści się zarówno w katalogu celów publicznych wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jak i w katalogu zadań własnych gminy”.

Aby bliżej zobrazować zakres pojęcia „obiektu sportowego” jako celu publicznego warto przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2000r. (sygn. akt SA/Bk 901/99). W sprawie chodziło o budowę Centrum Sportu i Rekreacji dla osiedla. Sąd uznał, iż takowy cel, nie mieści się w żadnym z punktów art. 6 UGN, jak również nie mieści się punkcie 10 tegoż artykułu jakim są „inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach”. Sąd uzasadnił swoje stanowisko brakiem wyraźnego przepisu w obowiązującej wówczas ustawie o kulturze fizycznej z 18.01.1996r., który dopuszczałby możliwość wywłaszczenia gruntów na potrzeby realizacji celów wynikających z tej ustawy. W art. 4 tej ustawy jest jedynie nałożony na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej, ale nie przewiduje to dopuszczalności wywłaszczenia gruntów do realizacji tych zadań. (...)Obecna ustawa przyznaje ustawodawcy prawo oceny, czy dany cel publiczny można uzasadniać wywłaszczenie, a nie organowi wywłaszczeniowemu”.

Obiekt sportowy niewątpliwie wchodzi w zakres pojęcia „celu publicznego” uzasadniającego ostateczny środek, jakim jest wywłaszczenie nieruchomości. Niewątpliwie nie każda inwestycja budowy obiektu sportowego będzie uzasadniała wywłaszczenie nieruchomości, lecz tylko taka, która spełnia funkcję publiczną i społeczną, a nie prywatną czy komercyjną. Inwestycja może być realizowana ze środków zarówno publicznych jak i niepublicznych, o ile realizuje cele wskazane w art. 6 UGN. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE