ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowy plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

Dnia 23 maja 2017 r. Rada Unii Europejskiej  ds. Edukacji Młodzieży Kultury i Sportu przyjęła Plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2017 – 2020. Na czele polskiej delegacji w trakcie posiedzenia stał Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Unia Europejska (UE) po raz pierwszy uzyskała szczegółowe kompetencje w dziedzinie sportu wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności fizycznej i sportu w całej Europie. Rada określa kluczowe kwestie wymagające rozwiązania we współpracy z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Nowy plan prac UE w dziedzinie sportu wejdzie w życie dnia 1 lipca 2017 r. Rezolucja w sprawie planu prac jest trzecim dokumentem tego typu przyjętym przez Radę w obszarze sportu. Plan zawiera podstawowe zasady, priorytety i cele współpracy. Trzema priorytetami nowego planu są: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo.

Uczciwość w sporcie dotyczy m.in. ochrony nieletnich, walki z dopingiem oraz z korupcją. Gospodarczy wymiar sportu obejmuję chociażby innowacje w dziedzinie sportu. Natomiast sport i społeczeństwa skupia się na integracji społecznej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i in.

Konkluzje planu wskazują, że sport jest jednym z najważniejszych fenomenów społecznych, który angażuje dużą liczbę osób niezależnie od ich kultury, wieku i osobistych doświadczeń. W związku z wyzwaniem, jakim jest kryzys imigracyjny, wolontariat w sporcie może przyczyniać się do poprawy integracji społecznej przyjezdnych budując ich postawy obywatelskie. Oprócz imigrantów, innymi grupami wykluczonymi, do których adresowany jest dokument są: seniorzy, niepełnosprawni i niektórzy młodzi ludzie. Dokument proponuje działania, które państwa członkowskie, Komisja Europejska oraz ruch sportowy mogą podjąć, aby zwiększyć partycypację w wolontariacie sportowym.

Czas trwania planu prac, zgodnie z sugestią Komisji, został przedłużony do końca 2020 roku – 3,5 lat, w celu dostosowania go do programu Erasmus + i wieloletnich ram finansowych. 

Oprócz przyjętych dokumentów przeprowadzono także debatę polityczną na temat roli mediów sportowych w integracji społecznej. Przedstawiciel Polski podkreślił, że media sportowe mają szczególną odpowiedzialność za promowanie pozytywnych wartości sportu takich jak fair-play czy wzajemny szacunek. Konieczne jest również konsekwentne i jednoznaczne piętnowanie negatywnych zjawisk w sporcie, a także dobra współpraca między władzami publicznymi, ruchem sportowym i mediami w celu budowy społecznej odpowiedzialności tych ostatnich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Katarzyna Wójcik

Wpisy autora

Opublikowane w

Transfer zawodnika jako koszt uzyskania przychodu cz. 1

Kluby sportowe pozyskują zawodników przede wszystkim w drodze transferu z innego klubu. Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy. W przypadku transferu definitywnego zawodnik jest bezterminowo zwalniany z przynależności klubowej, co umożliwia mu zawarcie kontraktu z nowym klubem na dowolny okres czasu. Natomiast w ramach transferu czasowego (wypożyczenia) zawodnik jest zwalniany z przynależności klubowej na ustalony okres czasu (najczęściej do zakończenia danego sezonu), po czym wraca do klubu macierzystego.

Opublikowane w

Rywalizacja a podatek cz. 2

W poprzednim poście Rywalizacja a podatek przedstawiłam sytuację, w której nagroda przyznawana zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wartość  takiej nagrody nie jest wolna od podatku dochodowego. W związku z powyższym powstaje pytanie: jak prawidłowo powinny zostać opodatkowane wspomniane nagrody?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W jednej z indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kwalifikacja nagród sportowych przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do odpowiedniego źródła przychodu jest uzależniona od tego, kto i z jakiego tytułu otrzymuje te nagrody.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, przez którą rozumie się przychody z osobiście wykonywanej m.in. działalności trenerskiej, jak również przychody z uprawiania sportu. Oznacza to, że nagrody otrzymywane przez sportowców stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tak samo będzie w przypadku trenerów, ale tylko w sytuacji, gdy nagrody przyznane zostaną za ich działalność trenerską.

Powyższa kwalifikacja powoduje, że to jednostka samorządu terytorialnego przyznająca nagrody jest zobowiązana do pobrania od przychodów zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie, przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy powinny być wskazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach podatek dochodowy (PIT – 11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

Natomiast, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych z tytułu nagrody sportowej przyznanej trenerowi za innego rodzaju działalność niż działalność trenerska oraz przyznanej innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. Osoby te nie są bowiem wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nagrody przyznawane takim podmiotom należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że od przychodów z tytułu nagród przyznanych osobom wyróżniającym się działalnością sportową, jednostka samorządu terytorialnego nie powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy, natomiast po zakończeniu roku podatkowego winien wystawić dla tych osób informacje PIT-8C i wykazać wartość przyznanych nagród.

Podsumowując, konsekwencją podatkową braku spełnienia przesłanki konkursu będzie m.in. to, że nagrody przyznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a otrzymywane przez sportowców i trenerów stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, nagrody otrzymywane przez trenerów w zakresie działalności inna niż trenerska lub przez osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej stanowić będą przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowane w

Rywalizacja, a podatek

W dzisiejszym poście przybliżę status podatkowy nagród przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.