ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowy plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

Dnia 23 maja 2017 r. Rada Unii Europejskiej  ds. Edukacji Młodzieży Kultury i Sportu przyjęła Plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2017 – 2020. Na czele polskiej delegacji w trakcie posiedzenia stał Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Unia Europejska (UE) po raz pierwszy uzyskała szczegółowe kompetencje w dziedzinie sportu wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności fizycznej i sportu w całej Europie. Rada określa kluczowe kwestie wymagające rozwiązania we współpracy z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Nowy plan prac UE w dziedzinie sportu wejdzie w życie dnia 1 lipca 2017 r. Rezolucja w sprawie planu prac jest trzecim dokumentem tego typu przyjętym przez Radę w obszarze sportu. Plan zawiera podstawowe zasady, priorytety i cele współpracy. Trzema priorytetami nowego planu są: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo.

Uczciwość w sporcie dotyczy m.in. ochrony nieletnich, walki z dopingiem oraz z korupcją. Gospodarczy wymiar sportu obejmuję chociażby innowacje w dziedzinie sportu. Natomiast sport i społeczeństwa skupia się na integracji społecznej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i in.

Konkluzje planu wskazują, że sport jest jednym z najważniejszych fenomenów społecznych, który angażuje dużą liczbę osób niezależnie od ich kultury, wieku i osobistych doświadczeń. W związku z wyzwaniem, jakim jest kryzys imigracyjny, wolontariat w sporcie może przyczyniać się do poprawy integracji społecznej przyjezdnych budując ich postawy obywatelskie. Oprócz imigrantów, innymi grupami wykluczonymi, do których adresowany jest dokument są: seniorzy, niepełnosprawni i niektórzy młodzi ludzie. Dokument proponuje działania, które państwa członkowskie, Komisja Europejska oraz ruch sportowy mogą podjąć, aby zwiększyć partycypację w wolontariacie sportowym.

Czas trwania planu prac, zgodnie z sugestią Komisji, został przedłużony do końca 2020 roku – 3,5 lat, w celu dostosowania go do programu Erasmus + i wieloletnich ram finansowych. 

Oprócz przyjętych dokumentów przeprowadzono także debatę polityczną na temat roli mediów sportowych w integracji społecznej. Przedstawiciel Polski podkreślił, że media sportowe mają szczególną odpowiedzialność za promowanie pozytywnych wartości sportu takich jak fair-play czy wzajemny szacunek. Konieczne jest również konsekwentne i jednoznaczne piętnowanie negatywnych zjawisk w sporcie, a także dobra współpraca między władzami publicznymi, ruchem sportowym i mediami w celu budowy społecznej odpowiedzialności tych ostatnich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Katarzyna Wójcik

Wpisy autora

Opublikowane w

Transfer zawodnika jako koszt uzyskania przychodu cz. 1

Kluby sportowe pozyskują zawodników przede wszystkim w drodze transferu z innego klubu. Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy. W przypadku transferu definitywnego zawodnik jest bezterminowo zwalniany z przynależności klubowej, co umożliwia mu zawarcie kontraktu z nowym klubem na dowolny okres czasu. Natomiast w ramach transferu czasowego (wypożyczenia) zawodnik jest zwalniany z przynależności klubowej na ustalony okres czasu (najczęściej do zakończenia danego sezonu), po czym wraca do klubu macierzystego.

Opublikowane w

Rywalizacja a podatek cz. 2

W poprzednim poście Rywalizacja a podatek przedstawiłam sytuację, w której nagroda przyznawana zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wartość  takiej nagrody nie jest wolna od podatku dochodowego. W związku z powyższym powstaje pytanie: jak prawidłowo powinny zostać opodatkowane wspomniane nagrody?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W jednej z indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kwalifikacja nagród sportowych przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do odpowiedniego źródła przychodu jest uzależniona od tego, kto i z jakiego tytułu otrzymuje te nagrody.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, przez którą rozumie się przychody z osobiście wykonywanej m.in. działalności trenerskiej, jak również przychody z uprawiania sportu. Oznacza to, że nagrody otrzymywane przez sportowców stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tak samo będzie w przypadku trenerów, ale tylko w sytuacji, gdy nagrody przyznane zostaną za ich działalność trenerską.

Powyższa kwalifikacja powoduje, że to jednostka samorządu terytorialnego przyznająca nagrody jest zobowiązana do pobrania od przychodów zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie, przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy powinny być wskazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach podatek dochodowy (PIT – 11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

Natomiast, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych z tytułu nagrody sportowej przyznanej trenerowi za innego rodzaju działalność niż działalność trenerska oraz przyznanej innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. Osoby te nie są bowiem wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nagrody przyznawane takim podmiotom należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że od przychodów z tytułu nagród przyznanych osobom wyróżniającym się działalnością sportową, jednostka samorządu terytorialnego nie powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy, natomiast po zakończeniu roku podatkowego winien wystawić dla tych osób informacje PIT-8C i wykazać wartość przyznanych nagród.

Podsumowując, konsekwencją podatkową braku spełnienia przesłanki konkursu będzie m.in. to, że nagrody przyznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego, a otrzymywane przez sportowców i trenerów stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, nagrody otrzymywane przez trenerów w zakresie działalności inna niż trenerska lub przez osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej stanowić będą przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowane w

Rywalizacja, a podatek

W dzisiejszym poście przybliżę status podatkowy nagród przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.